John Locke - Magisterskie24.pl

advertisement
JOHN LOCKE-uważany za tego,który stworzył podstawy
pod funkcjonowanie liberalizmu.Locke przede wszystkim
skupił się na istotnym problemie jakim była geneza
państwa,społeczeństwa,władzy politycznej.Locke
wskazywał,że początki stanu natury były oczywiste,zaś
pozycja ludzi w stanie natury była inna niż w wizji
Hobbesa.STAN NATURY charakteryzuje się brakiem
istnienia państwa i społeczeństwa.Wynika stąd,że nikt nikomu
nie podlega.Ludzie posiadaja naturalne prawo do
wolności,własności,życia.Wszyscy ludzie byli wyposażeni w
równe prawa,nazywane przymiotami,ich równość wynika
stąd,że Bóg obdarował wszystkich ludzi tymi samymi prawami
naturalnymi.W stanie natury wykonywanie prawa natury
powierzone jest każdemu człowiekowi.Każdy też ma prawo do
ukarania przestępcy,który narusza to prawo.Brak jest wówczas
zwierzchnika,który posiadałby autorytet sędziego.Wówczas
stawało się to niebezpieczne,mogło dojść do zaognienia
konfliktu. Jedyną drogą do rzeczywistego zagwarantowania
wolności jest połączenie naturalnie wolnych jednostek na
podstawie umowy każdego z każdym w społeczeństwo.Zatem
do zawarcia umowy o utworzenie społeczeństwa skłania ludzi
niepewność oraz potrzeba skutecznej ochrony własności
prywatnej.KONCEPCJA UMOWY SPOŁECZNEJ- Locke
postrzegał umowę społeczną jako niezbędny instrument,jednak
w odróżnieniu od Hobbesa(uważał,że w wyniku umowy
społecznej powstaje automatycznie społeczeństwo i
prawo),wg.Locke’a umowa społeczna jest dwuetapowa:w
wyniku pierwszej umowy następuje zawiązanie
społeczeństwa,które łączy ludzi->ta umowa dla swej ważności
wymaga jednomyślności,ta umowa wiąże ludzi oraz ich
następców,choć nie jest umową ostateczną,skoro już się jest w
tym społeczeństwie to należy przestrzegac określonych
reguł,ten kto się z nimi nie zgadza może wyjśc z tego
społeczeństwa(to nie jest tak jak Hobbesa).W wyniku drugiej
umowy następuje zawiązanie instytucji państwa-jest to etap
późniejszy,etap,w którym powstaje władza polityczna,rząd>jest to etap zmienny,to,że zmieniamy rząd nie oznacza,że
zmieniamy społeczeństwo.Władza polityczna nie powstaje w
wyniku łaski Bożej,powołanie społeczeństwa,a następnie
władzy politycznej jest aktem woli ludzi,ta władza polityczna
podlega wyborowi.Zadania władzy politycznej są w gruncie
rzeczy ograniczone i to ograniczenie jest nawiązaniem do
kwestii podziału władzy.Locke wskazywał,że są 3
uprawnienia,które władza polityczna zyskuje:tworzenie
prawa,wykonywanie prawa oraz obrona wewnętrzna.Z tych
uprawnień wynika trójpodział władzy: legislatywa-parlament
stanowi prawa powszechnie obowiązujące,choć jest
ograniczony niemożnością naruszenia praw
naturalnych,egzekutywa-ma stać na strazy porządku
publicznego, należała do króla i ministrów,władza
powiernicza-miała kontrolowac stosunki zewnętrzne,bronić
społeczeństwa przed czynnikami zewnętrznymi.Społeczeństwo
może posiadać pewne instrumenty kontrolne wobec
władzy,władza,która się narodowi nie podoba może zostać
zmieniona,gdyby naruszała prawo naturalne przestałaby być
władzą legalną i stałaby się tyranią.
Download