SOCJOLOGIA POLITYKI

advertisement
SOCJOLOGIA POLITYKI
Semestr: 2
Rodzaj zajęć: wykład
Całkowita liczba godzin: 30
PROWADZĄCY: doc. dr Ryszard Hayn
CELE PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu socjologii zachowań
politycznych.
PROGRAM:
1. Wprowadzenie do Socjologii polityki
2. Teoria ról społecznych
3. Teoria pól wolności
4. Geneza ruchów społecznych
5. Mityczne struktury poznawcze
6. Źródła władzy
7. Erozja władzy
8. Integracyjne teorie rozwoju społeczeństwa
9. Konfliktowe teorie społeczeństwa
10. Polityka jako gra
11. Techniki wpływu społecznego
12. Repetytorium
METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA:
Przedmiot kończy się egzaminem.
LITERATURA:
obowiązkowa:
Almond G.A., Powell G.B., Kultura polityczna, w: Elementy teorii socjologicznych (praca
zbiorowa), wyb. i oprac. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975
Beetham D., Legitymizacja władzy, w: Władza...
Burton M., Gunther R., Highley J., Elity a rozwój demokracji, w: Władza…
Lijphard A., Demokracja w społeczeństwach sfragmentaryzowanych, w: Władza...
Offe C., Nowe ruchy społeczne. Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, w: Władza i społeczeństwo
(praca zbiorowa), t. 1, wyb. i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995
Weber M., Trzy czyste typy prawomocnego panowania, w: Elementy...
uzupełniająca:
Misztal B., Socjologiczna teoria ruchów społecznych, „Studia. Socjologiczne” 1/84
Mlicki M. K., Konflikty społeczne, Warszawa 1992
Sowa K.Z., Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, Warszawa 1988
Download