Tekst źródłowy nr 31 Wyjątki z konstytucji Stanów Zjednoczonych

advertisement
Tekst źródłowy nr 31
Wyjątki z konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 17 września 1787r.
My, naród Stanów Zjednoczonych, aby uczynić nasz związek bardziej doskonałym,
ugruntować sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój wewnętrzny, zapewnić sobie wspólną
obronę, popierać dobro ogólne i zagwarantować wolność dla nas samych i dla naszych
potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych
Ameryki.
Artykuł I, część I. Wszelka władza ustawodawcza ustanowiona przez niniejsza.
Konstytucję należeć będzie do Kongresu Stanów Zjednoczonych, składającego się z Senatu i
Izby Reprezentantów.
Artykuł II, część I. Władza wykonawcza spoczywać będzie w ręku Prezydenta
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Będzie on sprawował urząd w ciągu czterech lat wraz z
wybranym na ten sam okres wiceprezydentem.
Artykuł III, część I. Władzę sądową Stanów Zjednoczonych będzie sprawował Sąd
Najwyższy oraz takie sądy niższe, jakie od czasu do czasu uchwali i ustanowi Kongres.
1. Jakie motywy powstania konstytucji przedstawia jej preambuła?
2. Na jakich zasadach oparto ustrój USA?
3. Na podstawie posiadanej wiedzy podaj zasady wyboru członków Kongresu USA.
Ad. 1. Motywy podane w preambule to:
- zagwarantowanie wolności mieszkańcom kolonii,
- poparcie dobra ogólnego,
- ugruntowanie sprawiedliwości,
- udoskonalenie związku (unii) kolonii,
- zabezpieczenie spokoju wewnętrznego,
- zapewnienie wspólnej obrony (przed zewnętrznymi zagrożeniami).
Ad. 2. Trójpodział władz i ich wzajemne ograniczanie się według Monteskiusza;
a) władza ustawodawcza – Kongres (Senat i Izba Reprezentantów),
b) władza wykonawcza – prezydent, wspólnie z wiceprezydentem (kadencja
czteroletnia),
c) władza sądownicza – Sąd Najwyższy i sądy niższe.
Ad. 3. Do Senatu USA wybierano po dwóch senatorów z każdego stanu na
sześcioletnią kadencję.
Do Izby Reprezentantów wybierano przedstawicieli proporcjonalnie do liczby
mieszkańców na kadencję sześcioletnią. Co dwa lata skład 1/3 izby jest odnawiany, co
sprawia, że wybory uzupełniające odbywają się także co dwa lata.
Download