„WŁADZA A SPOŁECZEŃSTWO”

advertisement
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
Zaprasza
KONFERENCJA NAUKOWA:
WŁADZA A SPOŁECZEŃSTWO
12 czerwca 2013 r.
Miejsce obrad: sala seminaryjna Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
(CINiBA)
Ogólnopolska konferencja pt. „Władza a społeczeństwo”, organizowana przez Wydział Nauk
Społecznych UŚ skierowana jest do doktorantów i młodych pracowników nauki reprezentujących
nauki społeczne i humanistyczne. Zapraszamy do zgłaszania własnych sugestii dotyczących tematów
dyskusji:
1) Władza, jej źródła, rodzaje i struktura (elity władzy).
2) Sfera aksjologiczna: etyka i moralność. Wartości.
3) Relacje między władzą a społeczeństwem. Problematyka konfliktu społecznego i jego regulacji
(poddani czy obywatele ?)
4) Władza i jej panowanie (atrybuty i rytuał władzy, strategie wpływu, służebna rola władzy)
Legitymizacja i opozycja, które są traktowane jako zbiorowe reakcje na sprawowanie władzy
uznawanej przez społeczne normy sprawiedliwości, wynikają z wymiany wtórnej (aprobaty społecznej
za sprawiedliwość) nakładające się na wymianę pierwotną i prowadzą odpowiednio do organizacji.
Proponowanym kryterium definicyjnym władzy prawomocnej jest to, że naciski normatywne
zbiorowości podwładnych bądź dominujących w niej podgrup wymuszają posłuszeństwo wobec
poleceń władzy zwierzchniej. Opozycję wobec istniejących ośrodków władzy można przedstawić
jako doświadczenia i ich wynik przez zbiorowość uciskanych, w której istnieje rozległa struktura
komunikacyjna, niesprawiedliwego traktowania oraz ich pragnienie odwetu za niesprawiedliwość i
wyzysk, których doświadczyli.
Takie założenie przyjęliśmy jako punkt wyjścia do rozważań nad władzą w kontekście nauk
humanistycznych i społecznych. Pozwala to na scharakteryzowanie struktury aparatu władzy, jej
przeobrażeń i relacji ze społeczeństwem. Ważna jest też sfera z zakresu ideologii władzy, która służyła
zawsze do jej legitymizacji, jak i budowania jej obrazu wobec społeczeństwa.
Na zgłoszenia propozycji tematów referatów czekamy do dn. 10 maja br. Prosimy o
przesyłanie abstraktów na adres (historia: [email protected] lub [email protected].;
politologia, filozofia i socjologia: [email protected]). Równocześnie informujemy, iż opłata
konferencyjna będzie wynosić 160 zł. Dalsze informacje będą Państwu przekazywane po otrzymaniu
zgłoszenia.
Organizatorzy Konferencji
Dr Agata Bryłka
Mgr Małgorzata Korbaś
Dr Tomasz Kałuski
Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Antoni Barciak
dr hab. Piotr Wróblewski
Patronat Honorowy
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Katowicki
Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach
Download