Socjologia polityki

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: socjologia polityki
Poziom kształcenia: studia stacjonarne I stopnia
Kierunek/rok studiów/semestr: socjologia/I rok/II semestr
Forma zajęć*: ćwiczenia
Liczba godzin: 30
Punkty ECTS: 3
Prowadzący: dr Marcin Kotras
I. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia):
brak
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza:
Definiuje najważniejsze pojęcia, kategorie i procesy zachodzące we współczesnej polityce. Dobiera
odpowiednie koncepcje socjologiczne i politologiczne do podstawowego opisu systemu politycznego,
partyjnego i procesów komunikacji politycznej. Charakteryzuje podstawowe cechy współczesnej
demokracji (również te dotyczące tzw. paradoksów demokracji). Wymienia strony zaangażowane w
relacje władzy we współczesnych społeczeństwie. Objaśnia charakter zmian zachodzących na
współczesnej polskiej scenie politycznej. Wskazuje istotne problemy społeczne i sposoby ich
rozstrzygnięć w polityce.
2. Umiejętności:
Analizuje przemiany zachodzące w ramach współczesnej demokracji na gruncie przemian instytucji
politycznych. Wyjaśnia zjawisko nacisku społecznego w oparciu o modelu systemów politycznych.
Dobiera określone koncepcje i modele teoretyczne dotyczące funkcjonowania systemu politycznego i
struktury społecznej do wyjaśniania dynamiki przemian w sferze polityki. Decyduje, na bazie jakich
koncepcji z obszaru socjologii polityki (w oparciu również o literaturę przedmiotu) dokonywać oceny
działań poszczególnych podmiotów politycznych. Potrafi zanalizować przyczyny głównych
problemów społecznych współczesnego polskiego społeczeństwa i wskazać możliwe scenariusze ich
rozwiązania.
3. Postawy/Kompetencje:
W sposób aktywny wykazuje zainteresowanie bieżącą sytuacją społeczno-polityczną w Polsce i
Europie. Chętny jest do wyrażania swej opinii na temat współczesnej sceny politycznej, w tym relacji
władzy i jej wpływu na kształt struktury społecznej. Dba o poprawność wypowiedzi i używania
prawidłowych kategorii i pojęć do opisu przemian na scenie politycznej.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1. Współczesne rozumienie polityki (aspekt kolektywny i indywidualistyczny)
2. Państwo i władza. Państwo jako „pole polityczne”.
3. Naród i nacjonalizm.
4. System polityczny – instytucje polityczne.
5. System partyjny. Przykłady ordynacji wyborczych.
6. Komunikacja polityczna. Strategie wyborcze, marketing polityczny i marketing wyborczy.
7. Opinia publiczna we współczesnych państwach demokratycznych.
8. Populizm jako idea i praktyka działania politycznego
9. Utopia w dzisiejszym społeczeństwie.
10. Proces polityczny i decydowanie polityczne. Wybrane zjawiska (problemy demograficzne,
prekariat, bieda)
11. Przywództwo polityczne. Elity symboliczne i polityczne w Polsce.
12. Moralność elit politycznych. Kultura polityczna. Zjawiska dysfunkcjonalne w polityce.
13. Polityka na szczeblu lokalnym i regionalnym.
14. Biurokracja.
15. Problemy współczesnych demokracji.
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
forma zaliczenia: obecność na zajęciach i udział w dyskusji, zaliczenie pisemne (kolokwium)
V. AKTUALNA LITERATURA:
Podstawowa:
1. Szczupaczyński J., Władza i społeczeństwo, Tom 1, Warszawa 1995
2. Szczuapczyński J., Władza i społeczeństwo, Tom 2, Warszawa 1998
3. Dalton J.R., Klingemann H-D. (red.), Zachowania polityczne, Tom 1 i 2, Warszawa 2010
Uzupełniająca:
1. P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury., Kraków 2005
2. Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna, Warszawa 2009
3. Kopka J., Matuszak G. (red.), Problemy współczesnej demokracji i moralności, Łódź 2010
4. Schulz W., Komunikacja polityczna, Kraków 2006
5. Meny Y., Surel Y. (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007
6. Żuk P. (red.), Spotkania z utopią XXI wieku,
7. Literatura uzupełniona zostaje o ukazujące się teksty publicystyczne w tygodnikach i
miesięcznikach społeczno-politycznych
Download