Adam Wielomski - Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH

advertisement
Imię i nazwisko: Adam Wielomski
Stopień/tytuł naukowy: dr hab., profesor nadzwyczajny
Sylwetka naukowa:
Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat
obronił w Instytucie Studiów Politycznych PAN, habilitował się na
Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik Zakładu Polityki i Systemów
Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UP-H.
Specjalista w zakresie zachodnioeuropejskiej myśli politycznej w okresie
od Średniowiecza po epokę współczesną, a także w tematyce wiążącej
się z naukami o państwie. Autor 15 książek, redaktor kolejnych 5; autor
ponad
70
publikacji
naukowych
i
kilkudziesięciu
haseł
encyklopedycznych. Wcześniej pracował min. w Instytucie Studiów
Politycznych PAN oraz jako Doradca Prezesa Rady Ministrów d.s.
komunikacji
społecznej.
Prezes
Towarzystwa
Naukowego
Myśli
Politycznej i Prawnej. Redaktor Naczelny czasopisma naukowego "Pro
Fide, Rege et Lege".
Zainteresowania naukowe:
 problemy bezpieczeństwa kulturowego i politycznego związane z
historyczną
oraz
współczesną
zachodnioeuropejską i amerykańską).
myślą
polityczną
(polską,
 główne nurty współczesnej myśli politycznej (konserwatyzm,
liberalizm, chrześcijańska demokracja, nurty lewicowe, nurty
antysystemowe) w kontekście ich refleksji nad problematykę
stosunków
międzynarodowych,
ustroju
państwa,
obronności,
ekonomii, kultury i religii.
 historyczna myśl polityczna, czyli dzieje teoretycznej refleksji nad
bezpieczeństwem.
 autorytarne
i
totalitarne
systemy
polityczne
(historyczne
i
współczesne).
 religia a problemy bezpieczeństwa kulturowego i politycznego w
Europie.
Najważniejsze publikacje:
1. Od grzechu do apokatastasis. Historiozofia Josepha de Maistre’a.
Lublin 1999, s. 420 (drugie wydanie 2007).
2. Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu (1789-1830).
Kraków 2003, s. 280.
3. Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej. Biała Podlaska
2006, s. 394 (drugie wydanie 2012).
4. Nacjonalizm francuski 1886-1940. Geneza, przemiany i istota filozofii
politycznej. Warszawa 2007, s. 640.
5. Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie. Warszawa 2007, s.
348.
6. Encyklopedia polityczna. T.I. Radom 2007 (współautorzy: J. Bartyzel,
B. Szlachta). Radom 2007, s. 480.
7. Carl Schmitt a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Studium
przypadku ratyfikacji Traktat lizbońskiego – rola Prezydenta RP. Wola
Rafałowska 2008. (współautor: Paweł Bała), s. 60.
8. Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii
czasów ponowożytnych. Warszawa 2008 (współautor: Paweł Bała), s.
227.
9. Konserwatyzm między Atenami a Jerozolimą. Szkice postawerroistyczne. Warszawa 2009, s. 248.
10. Kościół w cieniu gilotyny. Katolicyzm francuski wobec Rewolucji
(1789-1815). Warszawa 2009, s. 586.
11. Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i
ich przeciwników. Warszawa 2011, s. 698.
12. Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech.
Biała Podlaska 2011, s. 240.
13. Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce. Wybrane zagadnienia.
Biała Podlaska 2011 (współautor: Paweł Bała), s. 187.
14. Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji. T. I. Rewolucja
protestancka. Warszawa 2013, s. 440.
15. Prawica w XX wieku. Radzymin 2013, s. 437.
Download