WYKŁAD CZWARTY

advertisement
WYKŁAD PIERWSZY
PODSTAWY PRAWA I POLITYKI
PRAWO
Kiedy słyszymy słowo PRAWO, może ono oznaczać:
- przywilej do jakiegoś dobra materialnego (prawo do
posiadania)
- przywilej do jakiegoś dobra niematerialnego (prawo do
istnienia)
- zbiór przepisów normujących wszelkie kwestie związane
ze społeczeństwem i państwem
- to co jest zapisane w tekstach prawnych (ustawach,
kodeksach)
- coś co faktycznie istnieje, reguły postępowania uznane
w społeczeństwie
- regułę stworzoną przez kogoś, kto stał się sławny
(Archimedes)
- pojęcie trudne do zdefiniowania
PRAWO
pozytywne
naturalne
publiczne
prywatne
materialne
proceduralne
wewnętrzne
zewnętrzne
SYSTEM PRAWA
UPORZĄDKOWANY ZBIÓR NORM
PRAWNYCH
RZYMSKIEGO
ANGLOSASKIEGO
CYWILNEGO
COMMON LAW
KONTYNENTALNEGO
PRECEDENSOWEGO
PODSTAWOWE GAŁĘZIE PRAWA
- Prawo cywilne – zespół norm prawnych regulujących
stosunki majątkowe i niemajątkowe osób fizycznych i
prawnych (rodzinne, spadkowe, umów i zobowiązań,
pracy itd.)
- Prawo karne – zespół norm prawnych określających
czyny będące przestępstwami, grożące za nie
sankcje, zasady odpowiedzialności przestępców oraz
reguły wykonania kary
- Prawo administracyjne – zespół norm prawnych
regulujących stosunki społeczne związane z
administracyjną działalnością organów państwowych
(formy organizowania obywateli, nadawanie koncesji,
działalność organów administracyjnych)
- Prawo konstytucyjne – zespół norm prawnych
regulujących podstawowe zasady ustroju politycznego,
społecznego i gospodarczego państwa
TWORZENIE, STOSOWANIE
I INTERPRETACJA PRAWA
- TWORZENIE PRAWA: KREOWANIE
NORM PRAWNYCH (PROCES
LEGISLACYJNY)
- STOSOWANIE PRAWA:
CZYNIENIE UŻYTKU Z
KOMPETENCJI PRZYZNANYCH
PRZEZ PRAWO (DZIAŁANIA
EGZEKUTYWY)
- INTERPRETACJA PRAWA:
USTALENIE ZNACZENIA I
ZAKRESU DZIAŁANIA NORMY
PRAWNEJ (SĄDOWNICTWO –
WYKŁADNIA)
TWORZENIE PRAWA
- STANOWIENIE (PARLAMENT:
USTAWY, EGZEKUTYWA:
ROZPORZĄDZENIA)
- UMOWA (MIĘDZYNARODOWA:
TRAKTAT, PRYWATNA: PRAWO
PRACY)
- PRECEDENS (SĄDY: WYROK
SĄDOWY OBOWIĄZUJĄCY W
PRZYSZŁOŚCI WE WSZYSTKICH
SPRAWACH PODOBNYCH)
- REFERENDUM, PLEBISCYT
(DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA)
POLITYKA
POLITEJA (WSPÓLNOTA OBYWATELSKA)
POLITYKA – ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PUBLICZNYMI
NA FORUM PAŃSTWOWYM
POLITYKA – DĄŻENIE DO WŁADZY
LUB JEJ SPRAWOWANIE
POLITYKA – ZASADY I TAKTYKA DZIAŁANIA
POLITYKA
POLITYKA – PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI
ZMIERZAJĄCYCH DO UZYSKANIA KORZYŚCI
POLITYKA
KRAJOWA
MIĘDZYNARODOWA
WEWNĘTRZNA
SOCJALNA
KULTURALNA
GOSPODARCZA
ZAGRANICZNA
MILITARNA
BEZPIECZEŃSTWA
FINANSOWA
PODMIOTY POLITYCZNE
PIERWOTNE
ZBIOROWE
DECYZJI
BARDZIEJ AKTYWNE
BEZPOŚREDNIE
WTÓRNE
INDYWIDUALNE
WPŁYWU
MNIEJ AKTYWNE
POŚREDNIE
PARTIA POLITYCZNA
ORGANIZACJA SPOŁECZNA DĄŻĄCA DO ZDOBYCIA
WŁADZY, DO JEJ SPRAWOWANIA I UTRZYMANIA
- REPREZENTUJE CZĘŚĆ SPOŁECZEŃSTWA
- JAKO ORGANIZACJA POSIADA STATUT,
CZŁONKÓW, WŁADZE I PROGRAM POLITYCZNY
- JEST POŚREDNIKIEM MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWEM
A WŁADZĄ (RZĄD LUB OPOZYCJA)
- WYSUWA KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA
FUNKCJI PUBLICZNYCH
- PROWADZI KAMPANIĘ WYBORCZĄ
PARTIA POLITYCZNA
ELEMENTY CHARAKTERYSTYCZNE:
IDEOLOGIA
KAMPANIA
JEDNOSTKA
PIENIĄDZE
ORGANIZACJA
CZŁONKOWIE
PAŃSTWO
korporacja osiadłego ludu wyposażona w bezpośrednią,
samorodną władzę zwierzchnią
LUDNOŚĆ
TERYTORIUM
WŁADZA
PAŃSTWO JEST TO GLOBALNA, TERYTORIALNA,
PRZYMUSOWA, HIERARCHICZNA I SUWERENNA
ORGANIZACJA POLITYCZNA SPOŁECZEŃSTWA
FORMA PAŃSTWA
SPOSÓB ZORGANIZOWANIA I SPRAWOWANIA
WŁADZY PAŃSTWOWEJ
SYSTEM RZĄDÓW
STRUKTURA TERYTORIALNA
REŻIM POLITYCZNY
organizacja
naczelnych organów
państwowych i relacje
pomiędzy tymi
organami
ustrój polityczny,
sposób rządzenia
państwem
zasady ustrojowe
terytorialnego
podziału państwa i
relacje między
jednostkami
terytorialnymi
państwa
SYSTEM POLITYCZNY
OGÓŁ ORGANÓW PAŃSTWOWYCH, PARTII
POLITYCZNYCH I ORGANIZACJI GRUP
SPOŁECZNYCH UCZESTNICZĄCYCH W
DZIAŁANIACH POLITYCZNYCH W RAMACH
PAŃSTWA
SYSTEM POLITYCZNY – SYSTEM RZĄDÓW
JEST POWIĄZANY Z SYSTEMEM PRAWNYM
SYSTEM POLITYCZNY
ORGANY
PAŃSTWOWE
PARTIE
POLITYCZNE
GRUPY
SPOŁECZNE
ORGANIZACJE
SPOŁECZNE
Download