Uploaded by User943

GENETYKA

advertisement
Maja Zwierzchowska
Warszawa 19.09.2019
193328
Weterynaria studia stacjonarne
Rok II semestr III
533 847 387
dr hab. Piotr Jurka, prof. nadzw. SGGW
Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SGGW w Warszawie
Podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr
Proszę o wyrażenie zgody na wpis warunkowy na semestr IV w roku akademickim 2019/2020.
W semestrze II nie został przeze mnie zaliczony następujący przedmiot :
Genetyka ogólna i weterynaryjna...................................................ECTS 2
Uzasadnienie:
Z powodu poważnej kontuzji (wysunięty dysk w odcinku lędźwiowo-krzyżowym) trwającej już ponad
sześć miesięcy i wpływu jaki miała ona na mój stan fizyczny oraz psychiczny, nie miałam możliwości
przystąpienia do zaliczenia z przedmiotu Genetyka ogólna i weterynaryjna prowadzonego przez dr
Justynę Sokołowską. Bardzo zależy mi na powrocie na uczelnię oraz zaliczeniu zaległego przedmiotu
w najbliższym semestrze letnim, więc kieruję się z prośbą o przedłużenie warunku
długoterminowego. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z wyrazami szacunku
Download