HARMONOGRAM PRACY W RAMACH KURSU PRACA

advertisement
HARMONOGRAM PRACY W RAMACH KURSU PRACA DYPLOMOWA
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
(II stopień – praca magisterska)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w semestrze zimowym – 35 pkt., w semestrze
letnim - 40 pkt.
Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wszystkich etapów pracy w semestrze i
osiągnięcie 51% punktacji.
Semestr zimowy
1. Zatwierdzenie problemów badawczych, które zostaną zrealizowane w badaniach
2. Przegląd literatury z problematyki zadeklarowanej pracy dyplomowej
3. Opracowanie problemów i hipotez badawczych z uzasadnieniem merytorycznym
4. Opracowanie struktury części teoretycznej pracy
5. Opracowanie szczegółów metodologii badań
6. Oddanie I rozdziału części teoretycznej
7. Oddanie całej części teoretycznej
termin
20.10
3.11
3.11
17.11
8.12
15.12
26.01
punktacja
5
5
5
5
5
5
5
Semestr letni
1. Oddanie części metodologicznej pracy
2. Przeprowadzenie badań własnych
3. Opracowanie bazy danych z badań własnych
4. Analiza statystyczna danych
5. Oddanie wstępnej wersji opisu wyników badań własnych
6. Oddanie ostatecznej wersji opisu wyników badań własnych
7. Opracowanie wniosków z badań
8. Oddanie gotowej pracy dyplomowej
3.03
3.03
10.03
24.03
14.04
12.05
26.05
9.06
5
5
5
5
5
5
5
5
Download