Celem specjalno*ci jest

advertisement
Celem specjalności jest...
 przekazanie studentom kompleksowej oraz spójnej
wiedzy w zakresie projektowania, uruchamiania
i kierowania działalnością gospodarczą oraz innymi
przedsięwzięciami
z
wykorzystaniem
technik
informacyjnych i komunikacyjnych – ICT oraz
nowoczesnych metod i technik zarządzania
 wykształcenie
umiejętności
posługiwania
się
technologiami informacyjnymi i innowacyjnymi
metodami oraz technikami, wspierającymi pracę
menedżera, niezbędnymi w skutecznym planowaniu
i organizacji przedsięwzięć oraz gospodarowaniu
podstawowymi zasobami firmy
 kształtowanie kompetencji społecznych potrzebnych
w pozyskiwaniu i gospodarowaniu zasobami firmy,
w szczególności w tworzeniu zespołu i kierowaniu
nim oraz utrzymywaniu pozytywnych relacji
z podmiotami otoczenia
Oferujemy Ci...
 program
dostosowany do
przyszłych pracodawców
oczekiwań
Twoich
 nowoczesne
formy
nauczania
(prezentacje
multimedialne, laboratoria komputerowe, warsztaty,
studia
przypadków,
projekty
zespołowe
i indywidualne, autoprezentacje, seminaria, dyskusje
z praktykami)
 kontakt z przedstawicielami praktyki gospodarczej
Studenci nabywają specjalistyczną
wiedzę z …
 projektowania i wyboru modeli biznesowych
 wykorzystywania
nowoczesnych
technologii
informacyjnych
i
narzędzi
informatycznych
w prowadzeniu biznesu
 wyceny i krytycznej analizy opłacalności realizacji
przedsięwzięć, szacowania ryzyka
Wydział Ekonomii
specjalność
 aplikowania o fundusze niezbędne do rozpoczęcia lub
rozwoju działalności gospodarczej
 analizy rynku pod kątem szans i zagrożeń oraz ich
INNOWACYJNY BIZNES
krytycznej oceny
 projektowania i organizowania zasobów niezbędnych
dla uruchomienia lub rozwoju biznesu, a także innych
przedsięwzięć: w szczególności dotyczy to zasobów
informacyjnych, ludzkich i finansowych
Absolwenci specjalności są
przygotowani do pracy na
stanowisku…
 asystent menedżera/właściciela w małych lub średnich
organizacjach
 menedżer w zespołach projektowych lub zadaniowych
 lider zespołu ds. innowacji w małej i średniej firmie
 organizator
przedsięwzięć
(imprez/event`ów)
w biznesie lub sektorze publicznym
 specjalista/menedżer ds. strategii wykorzystania ICT
w firmie
 właściciel własnej małej firmy
KONTAKT
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Bud. B, pokój 114
Tel: 32 257-76-10
e-mail: [email protected]
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania
Innowacyjnego
Bud.B, pokój 413
Tel: 32 257-73-50
e-mail:[email protected]
Plan specjalności
I STOPIEŃ STUDIÓW
SEMESTR 3
 Podstawy przedsiębiorczości
W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru:
 Handel i rynki elektroniczne
 Metodyka biznes planu i wniosków unijnych
SEMESTR 4
 Wykorzystanie ICT w biznesie
W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru:
 E-usługi w biznesie i administracji publicznej
 Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem
SEMESTR 5
 Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
 Nowoczesne narzędzia pracy menedżera
 Firma w Internecie
II STOPIEŃ STUDIÓW
SEMESTR 3
 Innowacyjne strategie organizacji
 Strategiczne systemy informatyczne
W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru:
 Strategie i modele gospodarki elektronicznej
 Kształtowanie umiejętności analityka i doradcy
biznesowego
SEMESTR 4
 Zarządzanie talentami
 Business Intelligence
W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru:
 Internet i media społecznościowe
 Kierowanie zespołem
W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru:
 Wykorzystanie informatyki i Internetu w małych i średnich
przedsiębiorstwach
 Diagnozowanie problemów organizacyjnych
SEMESTR 6
 Planowanie finansowe
 Rynek i dostawcy usług informatycznych
W zakresie przedmiotów swobodnego wyboru:
 Informatyka i Internet w logistyce
 Przedsiębiorczość w sektorze publicznym i społecznym
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
Download