Negocjacje i dialog społeczny

advertisement
Rok akademicki:
2016/2017
Grupa przedmiotów:
specjalizacyjne
Numer katalogowy:
Negocjacje i dialog społeczny
Nazwa przedmiotu:
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:
Negotiations and social dialogue.
Kierunek studiów:
Socjologia
Koordynator przedmiotu:
dr Barbara Post, prof. H. Podedworna
Prowadzący zajęcia:
dr Barbara Post
Jednostka realizująca:
Katedra Socjologii
ECTS
2
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany:
Status przedmiotu:
Formy dydaktyczne, liczba godzin:
I
rok
III
c) stacjonarne
Jęz. wykładowy: polski
semestr letni
Cykl dydaktyczny:
Założenia i cele przedmiotu:
b) stopień
a) przedmiot specjalizacyjny
Celem kursu jest zapoznanie studentów z procesami negocjacji i dialogu społecznego rozumianymi jako ważne
elementy konstruowania oraz uczestnictwa w życiu społecznym.
a)
ćwiczenia;
liczba godzin
15
Metody dydaktyczne:
analiza tekstów źródłowych
studium przypadku
dyskusja kierowana,
praca zespołowa
konsultacje
Pełny opis przedmiotu:
Interesy, konflikty i sposoby ich rozwiązywania. Istota, funkcje i rola negocjacji oraz dialogu społecznego w
życiu społecznym. Procesy negocjacji i dialogu społecznego jako instytucje demokracji partycypacyjnej i stosunków
pracy Aktorzy, style, taktyki i triki negocjacyjne. Aktorzy i instytucje dialogu społecznego. Dialog społeczny jako
czynnik zmiany społecznej i mechanizm "dobrego rządzenia". Negocjacje i dialog społeczny jako element relacji
władzy.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):
Założenia wstępne:
Efekty kształcenia:
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia:
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
01 - student ma ogólną wiedzę o negocjacjach i dialogu społecznym jako działaniach społecznych
02 – student potrafi posługiwać się koncepcjami wypracowanymi w ramach socjologii, w celu analizowania takich
procesów społecznych, w przypadku których wykorzystuje się negocjacje i dialog społeczny
03 – student umie współdziałać w zespole i przyjmować różne role społeczne (np. uczestnika negocjacji czy dialogu
społecznego)
01 - 04: ocena kolokwiów, ocena analizy case study (studium przypadku), ocena udziału w symulacjach negocjacji
oraz ocena udziału w pracach grupowych
Prace pisemne, konspekty prezentacji, analizy studiów przypadku
1)
2)
ocena znajomości tematyki ćwiczeń w postaci kolokwium = 50%
ocena konstrukcji i analizy case study (studium przypadku) = 50%
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa

Andrzej Zybała (red), Polska w dialogu. Tradycja, zmiany, porównanie, perspektywy, Warszawa 2016

Anna Olech, Partycypacja publiczna, Warszawa 2011

Jacek Sroka (red) Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, Warszawa 2008

Myśliwiec Grzegorz (2007). Techniki i tricki negocjacyjne, Warszawa: EFEKT.

Fisher Roger, Ury William, Patton Bruce (2004). Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.
Literatura



UWAGI:
uzupełniająca
Donaldson Michael, Negocjacje dla bystrzaków, Warszawa 2008
Urry William (2007). Odchodząc od NIE, Warszawa: PWE.
Gerard Nierenberg, Sztuka negocjacji, Warszawa 1997
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na
tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
50 h
0.8 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:
-
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
01
Student ma ogólną wiedzę o negocjacjach i dialogu społecznym jako działaniach społecznych
02
Student potrafi posługiwać się koncepcjami wypracowanymi w ramach socjologii, w celu analizowania
takich procesów społecznych, w przypadku których wykorzystuje się negocjacje i dialog społeczny
03
Student umie współdziałać w zespole i przyjmować różne role społeczne (np. uczestnika negocjacji czy
dialogu społecznego)
K1_W04,
K1_U01, K1_U02
K1_K02
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS:
Uczestnictwo w ćwiczeniach
15h - 0,6 ECTS
Konsultacje
5h - 0,2 ECTS
Przygotowanie do kolokwiów, przygotowanie konspektów prezentacji
15h - 0,6 ECTS
Przygotowanie do zaliczenia
15 h - 0,6 ECTS
Razem:
50h
2 ECTS
Download