WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

advertisement
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. M. GRZEGORZEWSKIEJ
W WARSZAWIE
INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
ZAKŁAD PSYCHOPEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
zaprasza do udziału
w konferencji naukowej pod tytułem:
"RESOCJALIZACJA, REINTEGRACJA, INKLUZJA WSPÓŁCZESNE INSPIRACJE DLA TEORII I PRAKTYKI"
która odbędzie się
w dniach 14 – 15 listopada 2012 roku
Honorowy patronat nad konferencją objęli
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej
prof. dr hab. Jan Łaszczyk
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
gen. Jacek Włodarski
Rzecznik Praw Obywatelskich
dr hab. Irena Lipowicz
HONOROWY KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
Prof. zw. dr hab. Ewa Łętowska
Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl
Prof. zw. dr hab. Adam Frączek
Prof. dr hab. Joanna Głodkowska
Prof. dr hab. Teresa Sołtysiak
Prof. dr hab. Janusz Gęsicki
Prof. dr hab. Marek Konopczyński
Prof. dr hab. Mirosław Śmiałek
KIEROWNIK NAUKOWY
Prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec Holka
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący:
dr Katarzyna Mirosław
dr Tomasz Głowik
Sekretarz:
dr Ewa Bilska
mgr Marta Porembska
mgr Agnieszka Strumińska
Członkowie:
dr Hubert Iwanicki
dr Joanna Moleda
dr Anna Nowicka – Chachaj
dr Robert Kowalczyk
mgr Kamil Miszewski
mgr Kamil Tomaszewski
mgr Maciej Grudzień
Tematyka konferencji
Wśród badaczy podejmujących próbę analizy problemów związanych z procesami
resocjalizacji, reintegracji i inkluzji osób ,,wykluczonych ” istnieje przekonanie i świadomość, iż
zakres tej problematyki jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Kompleksowa analiza podjętych kwestii
jest niezwykle złożona, bowiem wymaga interdyscyplinarnego rozpatrzenia wyżej wymienionych
procesów z perspektyw bardzo wielu dyscyplin i subdyscyplin, takich jak: pedagogika
resocjalizacyjna, pedagogika penitencjarna, psychologia penitencjarna i kliniczna, prawo i
kryminologia, wiktymologia, polityka społeczna, pedagogika społeczna i praca socjalna, socjologia
zróżnicowania społecznego, medycyna/psychiatria i wiele innych.
Wizja i ocena Zygmunta Baumana zawiera pesymistyczną tezę ,,...iż skutkiem odrzucenia
przez społeczeństwo jednostek niechcianych, nieudanych - wśród których są niezresocjalizowani
więźniowie - jest izolowanie ich od ról społecznych. Izolacja ta rodzi nowe problemy....” (Z. Bauman
2004, s.136). I dlatego, podążając za myślą Baumana, jeśli już dziś nie zatroszczymy się (bez
wzajemności) o tych, których głosu nikt nie słyszy, świat uczynimy nieludzkim. A to by oznaczało, że
człowiek zgubił swoje człowieczeństwo.
W debacie naukowej dotyczącej problematyki badawczej procesu resocjalizacji, reintegracji
czy inkluzji oraz modeli strategii pomocy społecznej, pomocy osobom wykluczonym, żyjącym na
marginesie społeczeństwa, pragniemy uwzględnić także konkretne strategie rozwiązywania
problemów społecznych tych grup.
Ponadto chcemy naszą konferencją nawiązać do działalności i twórczości M. Grzegorzewskiej
w 90 rocznicę założenia Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od zawsze misją Akademii
była i jest działalność na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji różnorodnych grup w
naszym społeczeństwie.
Dlatego też konferencja ma na celu:




prezentację dobrych praktyk w zakresie resocjalizacji oraz reintegracji osób, które popadły w
konflikt z prawem lub znalazły się na marginesie życia społecznego,
prezentację nowych koncepcji teoretycznych wyjaśniających zarówno istotę zjawisk
patologicznych, jak i resocjalizacji i reintegracji,
przedstawienie wyników prac badawczych nad w/w problemami,
oraz umożliwienie wszechstronnej refleksji nad zjawiskiem patologii, jak i resocjalizacji i
reintegracji we współczesnym świecie.
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy teoretyków
i praktyków z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa, kryminologii, socjologii, filozofii, a w
szczególności adresujemy ją do przedstawicieli:
1. środowisk akademickich,
2. placówek resocjalizacyjnych,
3. kurateli sądowej,
4. stowarzyszeń i fundacji niosących pomoc osobom wykluczonym, wolontariuszy,
5. pomocy społecznej.
Obrady plenarne i praca w sekcjach będą koncentrować się wokół następujących tematów:
1. Dobre praktyki - źródła inspiracji. Co pomaga znaleźć drogę do drugiego człowieka? - sekcja dla
praktyków, którzy opowiedzą o swoich projektach, ale też o tym, co ich inspirowało i co pomogło
dotrzeć do drugiego człowieka.
2. Prawo i pedagogika resocjalizacyjna - wzajemne inspiracje. Co w pedagogice inspiruje prawo, a co
w prawie inspiruje pedagogikę?
3. Socjologiczne inspiracje w pedagogice. Pedagogiczne inspiracje w socjologii. Socjologiczne i
pedagogiczne ujęcie patologii społecznych.
4. Psychologia i pedagogika resocjalizacyjna - w poszukiwaniu inspirującej integracji.
5. Praca socjalna – o inspiracji do zmiany.
MIEJSCE KONFERENCJI:
Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
ORGANIZACJA KONFERENCJI:
Przewidziano następujące formy prezentacji:
 Wykłady plenarne zaproszonych gości,
 Wykłady (doniesienia z badań, referaty) i prezentacje uczestników w grupach tematycznych
(czas wystąpienia do 20 minut)
 Prezentowane doniesienia z pięciu grup tematycznych – czas wystąpienia 15 minut;
 Sesja plakatowa,
Prosimy o zgłaszanie udziału w Konferencji
19.10.2012 r. drogą mailową na adres:
[email protected]
Abstrakt nie powinien przekraczać 20 wierszy.
wraz
z
abstraktami
najpóźniej do dnia
PUBLIKACJA:
Planowane jest wydanie tematycznej publikacji naukowej. Bliższe informacje zostaną przesłane w
kolejnym komunikacie.
OPŁATA KONFERENCYJNA
Status uczestnika konferencji:
STATUS
Referent
CENA
400 zł
Uczestnik
300 zł
KOSZT OBEJMUJE:
Udział w konferencji, egzemplarz autorski publikacji
po jej wydaniu, udział w uroczystym spotkaniu
integracyjnym, poczęstunek w czasie przerw
kawowych i lunch oraz certyfikat.
Udział w konferencji, poczęstunek w czasie przerw
kawowych i lunch, udział w uroczystym spotkaniu
integracyjnym oraz certyfikat
Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania, ale organizatorzy zapewniają pomoc przy
rezerwacji korzystnych cenowo noclegów.
DANE KONTAKTOWE SEKRETARIATU KONFERENCJI:
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej
ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
z dopiskiem „Konferencja Resocjalizacyjna - Inspiracje”
adres mailowy
[email protected]
Opłatę konferencyjną należy wnosić na konto:
Bank BPH SA, 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993
Z podaniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji i dopiskiem:
„Konferencja Resocjalizacyjna – Inspiracje”.
WAŻNE: Faktura będzie wystawiana na osobę/instytucję dokonującą wpłaty.
W najbliższym czasie informacje o konferencji będą dostępne na stronie internetowej Akademii
Pedagogiki Specjalnej
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI NAUKOWEJ
"RESOCJALIZACJA, REINTEGRACJA, INKLUZJA - WSPÓŁCZESNE INSPIRACJE
DLA TEORII I PRAKTYKI"
która odbędzie się
w dniach 14 – 15 listopada 2012 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Imię i nazwisko
Tytuł, stopień naukowy,
stanowisko
Instytucja (miejsce pracy)
NIP
Adres do korespondencji
Numer telefonu
E-mail
Planowany tytuł referatu/
wystąpienia
Środki audiowizualne:
□
□
rzutnik multimedialny,
rzutnik folii,
Dane instytucji, na którą ma Nazwa instytucji
być wystawiona faktura
Adres:
VAT za udział w konferencji NIP:
REGON:
(można przesłać e-mail na adres: [email protected] lub listownie na adres
sekretariatu konferencji)
Download