Uploaded by olgaratynska

pedagogika rys historyczny (1)

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI
W LUBLINIE
WYDZIAŁ NAUK O CZŁOWIEKU
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Olga Krawczyk
34963
ESEJ REFLEKSYJNY
Filozoficzne korzenie pedagogiki-rys historyczny
Prowadzący: prof. WSEI dr hab. Anna Włoszczak-Szubzda,
Lublin 2022
Korzenie praktyki wychowania sięgają początków cywilizacji ludzkiej. Wychowanie zostało
zainicjowane wraz z pojawieniem się pierwszych ludzi, nauka o wychowaniu ukształtowała
się natomiast znacznie później, kiedy istniały już takie płaszczyzny myśli naukowej, jak: geometria czy też astronomia. Przyczyną powstania pedagogiki były potrzeby życiowe człowieka. W najbardziej rozwiniętych państwach starożytnego świata, tj. Grecja, Indie, Egipt, Chiny, dostrzeżono, że tempo rozwoju społeczeństwa zależy od tego, na jakim etapie znajduje się
wychowanie młodego pokolenia1. Kształcenie zyskało na znaczeniu i zaczęło odgrywać ważną rolę. Pojawiła się wreszcie potrzeba weryfikacji doświadczeń wychowawczych poprzez
tworzenie specjalnych instytucji kształcących, w celu przygotowania młodzieży do samodzielności (m.in. Akademii). Podjęte zostały również próby wyodrębnienia postaw teoretycznych. Cała wiedza o człowieku, świecie, przyrodzie oraz społeczeństwie skupiała się wówczas w filozofii. To właśnie w niej zostały zawarte pierwsze wnioski pedagogiczne.
Źródeł pedagogiki należy doszukiwać się przede wszystkim w Grecji, w IX i VIII w. p.n.e.,
w tzw. okresie archaicznym, koncentrując się, przy tym, głównie na takich obszarach geograficznych, jak: regiony Peloponezu, Beocja, Jonia, Attyka oraz wschodnia część basenu Morza
Śródziemnego. W tamtym czasie (i późniejszym) zaczęły powstawać miasta, tzw. polis, pojawiły się również najwybitniejsze z dzieł kultury artystycznej, tryumf mądrości osiągnęła filozofia, zaczęły kształtować się pierwsze postawy obywatelskie, a także wyodrębnił się ideał
człowieka-humanisty (renesans jest jedynie od-rodzeniem tej postawy), którego wzór na trwałe wpisał się w rozwój europejskiej cywilizacji. Założyć można, że „ogniwem”, który prowadził do przenoszenia dziedzictwa na kolejne pokolenia, była i jest pedagogika2.
Pedagogika jest „prowadzeniem do”, filozofia „poszukiwaniem od”. Wspólnie tworzą całość.
W pracach starożytnych filozofów – Talesa z Miletu, Arystotelesa, Epikura czy ojca pedagogiki starożytnej – Sokratesa, zawartych było wiele myśli na temat wychowania. Sokrates był
pierwszym filozofem, który przechylił szalę swoich rozważań w stronę człowieka (inni uczeni
zwykle skupiali się na otoczeniu, świecie zewnętrznym). W praktyce pedagogicznej osiągnął
doskonałość, wypracował bowiem indukcyjną metodę docierania do prawdy – tzw. dialog
sokratejski. Jako największy propagator oświaty tamtych czasów, rozbudzał wśród swoich
studentów chęć samodzielnego poszukiwania prawdy, co uznać można główne założenie wy-
Zob. A. Harbatski, Idee antropologiczne i pedagogiczne w twórczości Sokratesa i Arystotelesa, [w:] IDEA –
Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, Białystok 2018, s. 148-160.
2
Zob. O. Murray, Narodziny Grecji, Warszawa 2004.
1
chowania3. Działalność Sokratesa związana była z sofizmem, kierunkiem, który zakładał często stwierdzenia, nie pozostające w zgodzie w powszechnie przyjętymi wtedy poglądami.
W odróżnieniu od sofistów, którzy za cel pedagogiki uznawali działalność praktyczną, Sokrates skupiał się na moralnym doskonaleniu ucznia, na jego rozwoju odbywającym się drogą
kształcenia, nie utożsamiał zaś jednoznacznie pedagogiki z przygotowaniem do życia.
Inną postawę wyznawał uczeń Sokratesa – Platon, który swoje poglądy pedagogiczne opierał
nie tylko na wzorcach ateńskich (idea rozwoju fizyczno-duchowego), ale także elementach
wychowania spartańskiego, polegającego m.in. na wpajaniu dumy narodowej. Nie był on też
zwolennikiem równouprawnienia w edukacji, uważał bowiem, iż należy edukować tylko dzieci, filozofów oraz rządców państwa.
Związki filozofii i pedagogiki są niemal nieodłączone oraz odwieczne, sięgające pierwszych
uczonych-mędrców, sofistów, ojca pedagogiki – Sokratesa, a także myślicieli ze szkół rzymskich. Najważniejszych filozofów można uznać za „koryfeuszy”, przewodników wychowania.
Z kolei wybitni pedagodzy, w akcie wzajemnej pomocy, czerpali z nurtów filozofii4.
B. Jodłowska, Pedagogika Sokratejska, Kraków 2012, s.14.
J. Lipiec, Filozofia i pedagogika, [w:] Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, red. S. Palka, Kraków
2004, s. 13.
3
4
Download