pobierz plik

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r.
OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do pedagogiki
Kod przedmiotu
Wydział
Instytut/Katedra
Kierunek
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Katedra Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki
praca socjalna
Specjalizacja/specjalność
Poziom organizacyjny
studia pierwszego stopnia
studiów
Niestacjonarne
System studiów
Rok/semestr
I
1
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
zawodowy, imię i
nazwisko prowadzącego/
prowadzących przedmiot
Liczba godzin
dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
Opisywana forma zajęć
Rygor
Typ przedmiotu
Język wykładowy
Przedmioty
wprowadzające i
wymagania wstępne
wykładów - 30; konwersatoriów – 20
wykład, konwersatoria
zaliczenie, zaliczenie z oceną, egzamin
przedmiot podstawowy (w standardach odpowiada treściom „Kształcenie
w zakresie pedagogiki”
język polski
Brak
1. Poznanie procesu przejścia od pedagogiki jako dyscypliny
Założenia i cele
przedmiotu (w formie
efektów kształcenia)
Treści programowe
przedmiotu
naukowej do pracy socjalnej jako kierunku kształcenia
akademickiego.
2. Zrozumienie związków pomiędzy społeczną praktyką w zakresie
pracy socjalnej a wiedzą o edukacji, oferowaną przez współczesną
pedagogikę.
3. Kształtowanie
umiejętności
wykorzystywania
wiedzy
pedagogicznej do opisu, wyjaśniania i interpretacji zdarzeń,
procesów i mechanizmów obecnych w obszarze pracy socjalnej.
4. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem współczesnej
pedagogiki.
1. Źródła wiedzy o edukacji jako przedmiocie pedagogiki.
2. Powstanie i rozwój wiedzy naukowej o edukacji:
- Kontekst polityczny, społeczny, ekonomiczny i kulturowy powstania
modelu nauki nowoczesnej, wyodrębnienia się w procesie dyferencjacji
grupy nauk humanistycznych, w tym także pedagogiki,
- Procesy instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki w obszarze
niemieckojęzycznym.
- Procesy instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki w Polsce.
2. Społeczna praktyka edukacyjna jako jedna z dziedzin kultury.
3. Idee edukacyjne i oświatowe XIX i XX wieku.
4. Powstanie i rozwój systemów oświaty w cywilizacji
euroamerykańskiej.
5. Najważniejsze doktryny pedagogiczne:
- nauczania wychowującego Johanna Herbarta,
- uczenia się przez działanie Johna Deweya.
6. Struktura i recepcja doktryn pedagogicznych w „późnej
nowoczesności”.
7. Wybór koncepcji człowieka i koncepcji społeczeństwa jako źródło
założeń przyjmowanych przez twórców i zwolenników określonych
doktryn pedagogicznych.
8. Wyzwania edukacyjne i naukowe w warunkach respektowania
zasady pluralizmu w organizacji życia społecznego i podmiotowości
uczestników „gry” o edukację.
9 Wyzwania wynikające z przejścia od nauczania do uczenia się.
10. Napięcia i konflikty w funkcjonowaniu najważniejszych instytucji
edukacyjnych (rodziny – szkoły – państwa) jako źródło problemów
edukacyjnych i obszar możliwości pracy socjalnej.
11. Tworzenie i wykorzystywanie wiedzy pedagogicznej o procesach
edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych w pracy socjalnej.
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, pogadanka, debata, krytyczna ocena i analiza, analiza
dokumentów, analiza materiałów źródłowych, prezentacje multimedialne,
praca z książką, obserwacja
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu –
wymagania i system
oceniania
- aktywność na ćwiczeniach + referat + pisemna praca zaliczeniowa
+ prezentacja multimedialna + zdanie lektury + kolokwium
- egzamin pisemny i ustny
Literatura podstawowa
1. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008
(szczególnie część I i III).
2. Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. S. Palka (red.),
Kraków 2004.
3. Rubacha K., Pedagogika jako nauka, w: Pedagogika podręcznik
akademicki. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Warszawa 2003.
4. Pedagogika społeczna, podręcznik akademicki, t.2, Ewa MarynowiczHetka (red.), Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Irena Wojnar, Agnieszka Piejka, Mariusz Samoraj, Idee
edukacyjne na rozdrożu XX wieku, Warszawa 2008, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”.
Literatura uzupełniająca
(w tym portale
internetowe)
5.10.2010
.....................................................
data
W bibliografii lektur podstawowych.
prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
.........................................................................................................................................
podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*
*
1. opis przedmiotu jest podpisywany przez prowadzącego przedmiot w przypadku, gdy dany
przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę
2. opis przedmiotu jest podpisywany przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy dany
przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę np. ze względu na różne formy
realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia)
3. przez koordynatora przedmiotu należy rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie
całego przedmiotu niezależnie od jego formy.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r.
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do pedagogiki
Opisywana forma zajęć Wykład
Liczba godzin
dydaktycznych
30
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
zawodowy, imię i
nazwisko
prowadzącego/
prowadzącego dana
formę zajęć
prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
Szczegółowa tematyka zajęć
1. Źródła wiedzy o edukacji jako przedmiocie pedagogiki.
2. Powstanie i rozwój wiedzy naukowej o edukacji:
- Kontekst polityczny, społeczny, ekonomiczny i kulturowy powstania modelu nauki nowoczesnej,
wyodrębnienia się w procesie dyferencjacji grupy nauk humanistycznych, w tym także pedagogiki,
- Procesy instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki w obszarze niemieckojęzycznym.
- Procesy instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki w Polsce.
2. Społeczna praktyka edukacyjna jako jedna z dziedzin kultury.
3. Idee edukacyjne i oświatowe XIX i XX wieku.
4. Powstanie i rozwój systemów oświaty w cywilizacji euroamerykańskiej.
5. Najważniejsze doktryny pedagogiczne:
- nauczania wychowującego Johanna Herbarta,
- uczenia się przez działanie Johna Deweya.
6. Struktura i recepcja doktryn pedagogicznych w „późnej nowoczesności”.
7. Wyzwania edukacyjne wynikające z przejścia od nauczania do uczenia się.
8. Wybór koncepcji człowieka i koncepcji społeczeństwa jako źródło założeń przyjmowanych przez
twórców i zwolenników określonych doktryn pedagogicznych.
9. Wyzwania edukacyjne i naukowe w warunkach respektowania zasady pluralizmu w organizacji
życia społecznego i podmiotowości uczestników „gry” o edukację.
10. Napięcia i konflikty w funkcjonowaniu najważniejszych instytucji edukacyjnych (rodziny – szkoły –
państwa) jako źródło problemów edukacyjnych i obszar możliwości pracy socjalnej.
11. Tworzenie i wykorzystywanie wiedzy pedagogicznej o procesach edukacyjnych i dyskursach
edukacyjnych w pracy socjalnej.
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
– wymagania i system
oceniania
Egzamin – zgodnie z regulaminem studiów – pisemny i ustny.
1. Podstawowym warunkiem jego zaliczenia przedmiotu jest
opanowanie systemu podstawowych kategorii pojęciowych oraz
poprawne posługiwanie się nimi.
2. Wiedza z zakresu szczegółowej problematyki.
3. Umiejętność wskazania źródeł swojej wiedzy.
1. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008
(szczególnie część I i III).
Literatura podstawowa 2. Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. S. Palka (red.),
Kraków 2004.
3. Rubacha K., Pedagogika jako nauka, w: Pedagogika podręcznik
akademicki. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Warszawa 2003.
4. Pedagogika społeczna, podręcznik akademicki, t.2, Ewa MarynowiczHetka (red.), Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Irena Wojnar, Agnieszka Piejka, Mariusz Samoraj, Idee edukacyjne
na rozdrożu XX wieku, Warszawa 2008, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”.
Literatura
uzupełniająca (w tym
portale internetowe)
W bibliografii lektur podstawowych.
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r.
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Opisywana forma zajęć
Wprowadzenie do pedagogiki
konwersatoria
Liczba godzin
dydaktycznych
20
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
zawodowy, imię i
nazwisko
prowadzącego/
prowadzącego dana
formę zajęć
prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
Szczegółowa tematyka zajęć
1. Instytucjonalizacja i dyscyplinaryzacja pedagogiki
T. Hejnicka-Bezwińska , Pedagogika ogólna, Warszawa 2008, rozdział 2.
Danuta Urbaniak-Zając, Przemiany myśli społeczno-pedagogicznej w Niemczech, w: Pedagogika
społeczna, podręcznik akademicki, t.2, Ewa Marynowicz-Hetka (red.), Warszawa 2007, Wydawnictwo
Naukowe PWN
2. Koncepcja człowieka jako podmiotu i przedmiotu
Przygotowanie w formie: eseju, bibliografii, prezentacji multimedialnej i inne (zawsze ze wskazaniem i
krytyczną oceną źródła/źródeł).
3. Edukacyjne konsekwencje przyjęcia określonej koncepcji społeczeństwa (rekonstrukcja koncepcji i
przewidywanie społecznych potrzeb edukacyjnych):
- „sp. Masowe” (José Ortega y Gasset – lata 30.; Marshall McLuhan – lata 60.)
- „sp. późnej nowoczesności” (Anthony Giddens),
- „ sp. ryzyka” (Ulrich Beck),
- „sp. sieci” (Manuel Castells),
- „sp. spektaklu” (Guy Debord),
- „ sp. konsumpcyjne” (Jean Baudrillard),
- „sp. postindustrialne” (Daniel Bell),
- „ społeczeństwo pokapitalistyczne” (Peter F. Drucker),
- „sp. otwarte” (Karl Popper),
- „sp. informacyjne (Marek S. Szczepański)
- „sp. obywatelskie” (Maria Magowska).
4. Recepcja doktryn pedagogicznych.
Pedagogika podręcznik akademicki. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Warszawa 2003, część III.
S. Wołoszyn (wybór i opracowanie), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej t. III,
wydanie drugie zmienione, Kielce 1998.
Myśliciele o wychowaniu, t. I i II, Warszawa 1996, 2000.
5. Edukacyjne konsekwencje przejścia od nauczania do uczenia się
T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa 2008, rozdział 3.
M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010,
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
6. Diagnozowanie możliwych napięć, zagrożeń, sprzeczności i konfliktów pomiędzy najważniejszymi
podmiotami edukacji: rodzina - szkoła – państwo (krytyczna analiza źródeł danych, informacji i wiedzy).
- aktywność na ćwiczeniach + referat + pisemna praca zaliczeniowa
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
– wymagania i system
oceniania
+ prezentacja multimedialna + zdanie lektury + kolokwium
1. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008 (część
I).
2. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie
w andragogice, Wrocław 2010, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej.
Literatura podstawowa
3. S. Wołoszyn (wybór i opracowanie), Źródła do dziejów wychowania
i myśli pedagogicznej t. III, wydanie drugie zmienione, Kielce 1998.
4. Myśliciele o wychowaniu, t. I i II, Warszawa 1996, 2000.
5. Pedagogika podręcznik akademicki. Z. Kwieciński, B. Śliwerski
(red.) Warszawa 2003.
6. Pedagogika społeczna, podręcznik akademicki, t.2, Ewa MarynowiczHetka (red.), Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Literatura
uzupełniająca (w tym
portale internetowe)
Książki autorów wymienionych w punkcie 3., szczegółowej tematyki zajęć.
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu
Download