Zestawienie nowości nr 3

advertisement
MIROSŁAW DĄBROWSKI
”GRY MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW
KLAS 1-3 STARSZYCH”
„Gry dydaktyczne są doskonałą okazją do wspólnego uprawiania
matematyki, na każdym poziomie edukacji i przez wszystkich.
Dzięki umiejętnemu stosowaniu gier, dzieci będą uczyć się rzeczy
ważnych dla matematyki i dla siebie i będą to zawdzięczać
własnej aktywności, sukcesywnie rosnącej wierze w swoje siły
i możliwości oraz rosnącej motywacji do uczenia się. Książka jest
adresowana przede wszystkim do nauczycieli i rodziców uczniów
klas 1–3 i starszych klas szkoły podstawowej. Będzie ona
niezastąpionym narzędziem pracy terapeutów, a tak-że przyda się
w zajęciach świetlicowych. (…)” (http://www.nowik.com.pl)
ELŻBIETA CHROMIEC
”EDUKACJA W KONTEKŚCIE RÓŻNICY
I ROŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ”
„Prezentowana książka jest zbiorem tekstów Autorki z lat 20012006,
których
inspiracją
była
lektura
współczesnych
niemieckojęzycznych humanistów, choć punkt odniesienia
stanowią także własne badania i polskie realia. Zawarte w pracy
teksty dotyczą zagadnień metodologicznych i metodycznych
w obszarze edukacji formalnej oraz praktycznych rozwiązań
w zakresie zarówno edukacji formalnej, jak i nieformalnej. (…)
Książką mogą być zainteresowani badacze, dydaktycy oraz
studenci
takich
dyscyplin,
jak:
pedagogika,
edukacja
międzykulturowa, socjologia i psychologia relacji międzykulturowych, filologia germańska,
kulturoznawstwo i antropologia oraz filozofia. (http://www.impulsoficyna.com.pl)
MIROSŁAW Z. BABIARZ RED. I INNI
”DZECI I MŁODZIEŻ ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI …”
„Monografia składa się z trzech części: pierwsza koncentruje się
wokół warunków socjalizacji dzieci i młodzieży w przestrzeni
informacyjnej; druga porusza problematykę zagrożeń w przestrzeni
wirtualnej oraz działań profilaktycznych w tym zakresie; trzecia
poświęcona jest tematyce dotyczącej przestrzeni informacyjnej
i komunikacyjnej w edukacji oraz nowych wyzwań dla nauczycieli
i uczniów z tym związanych.” (http://www.impulsoficyna.com.pl)
ALINA SZCZUREK – BORUTA
”DOŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
W PRZYGOTOWANIU PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI …”
„W serii „Edukacja Międzykulturowa” ukazuje się książka, w której
przedstawiona została złożoność uwarunkowań przygotowania
nauczycieli do pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo,
w wielokulturowym świecie. (…) Autorskie ujęcie wyraźnie
eksponuje powiązania zagadnień edukacji międzykulturowej
z wiedzą zgromadzoną na gruncie pedagogiki, psychologii,
socjologii, antropologii i innych nauk.(…) (http://www.marszalek.com.pl)
JOANNA ZALEWSKA
”CZŁOWIEK STARY WOBEC ZMIANY KULTUROWEJ”
„Celem, który sobie stawiałam, idąc w teren, było zrozumienie
procesu adaptacji ludzi starych do zachodzących zmian i ich na
nie reakcji. Bardzo długo nie potrafiłam satysfakcjonująco ująć
teoretycznie moich obserwacji terenowych. W tamtym okresie
współczesna teoria praktyk nie była jeszcze tak szeroko
stosowana w naukach społecznych, natomiast teoria praktyk
Bourdieu, którą przesiąkłam w trakcie studiów na etnologii (…),
nie wydawała mi się przystająca do moich odkryć terenowych.
Dopiero coraz powszechniejsze stosowanie w socjologii terminu
praktyk społecznych, zwykle w sposób intuicyjny, i uwaga
profesor Mirosławy Marody, że praktyki nie odnoszą do działań indywidualnych, ale do
procesu ich uwspólniania, skłoniły mnie do bliższego przyjrzenia się tej kategorii. W związku
z tym niniejsza książka jest efektem zastosowania antropologicznej metody indukcyjnej,
, w której teren i zdobyte w nim informacje stanowią istotny wkład w budowanie teorii.(ze
wstępu)” (http://scholar.com.pl)
MARZENA MATLA
”POCZATKI PAŃSTW - CZECHY”
„Pasjonująca opowieść o tym, jak rodziło się jedno z państw
środkowoeuropejskich. (…) Początki państwa czeskiego to trudna
droga do chrystianizacji, do nowej kultury łacińskiej, a przez to do
Europy. Każdą z tych ścieżek dotarcia do świata kultury
zachodniej, kultury chrześcijańskiej Przemyślidzi wykorzystali.”
(http://www.wydawnictwopoznanskie.com)
MICHAŁ JANCZEWSKI
”CEWEBRYCI. SŁAWA W SIECI”
"CeWEBryci" to książka opisująca relację między Internetem
a sławą. Wychodząc z założenia, że tak jak kino i teatr stworzyły
gwiazdę, radio i telewizja - celebrytę, a prasa tabloidowa celetoida, można powiedzieć, że i sieć powołuje do życia własny
rodzaj bytu: cewebrytę.” (http://www.impulsoficyna.com.pl)
BRUNON HOŁYST
”BEZPIECZEŃSTWO JEDNOSTKI”
„Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo
rozpatrywane w 3 podstawowych wymiarach: jednostki,
społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane m.in. jako:
warunek przetrwania ludzkiego gatunku, potrzeba, wartość, stan
świadomości, prawo człowieka. Wszystkie wymiary przenikają
się, a każdy z nich charakteryzuje się własną specyfiką
i wymaga odmiennego ujęcia. Tom 2 obejmuje analizy problemu
bezpieczeństwa jednostki.” (http://ksiegarnia.pwn.pl)
LEWANDOWSKA EWA RED. I INNI
”PEDAGOGIKA SERCA.
WYCHOWANIE EMOCJONALNE W XXI WIEKU”
„Książka ma na celu wspieranie i propagowanie idei Pedagogiki
serca i związanej z nią społecznej inicjatywy powołania Komitetu
Upowszechniania Wychowania Emocjonalnego Pedagogika
Serca, którego honorowym patronem jest Maria Łopatkowa. (…)
Pedagogika Serca powinna stać się dla każdego pedagoga
i nauczyciela wyznacznikiem sposobu pracy i jej perspektywą.
Nowe pokolenie wychowane w duchu Pedagogiki Serca
realizując wzór osobowy Homo Amans – człowieka miłującego
ludzi i świat – człowieka pokoju, rozpoczęłoby pozytywną
globalizację świata, zmierzając do upragnionego przez ludzkość celu – do trwałego pokoju.”
(http://www.ksiegarnia.difin.pl)
Opracowała : Arleta Hoffmann-Piasecka
Download