FIRMA I DOM 1000

advertisement
REGULAMIN PROMOCJI
„FIRMA I DOM 1000”
§1
Definicje
1.
2.
3.
4.
5.
Promocja – warunki promocyjne określone w niniejszym Regulaminie.
Umowa Biznesowa – umowa sprzedaży Energii elektrycznej dla Klienta
Biznesowego, zawarta w ramach indywidualnej oferty „FIRMA I DOM 1000”.
Umowa Indywidualna – umowa sprzedaży Energii elektrycznej dla
odbiorcy w gospodarstwie domowym.
Klient Biznesowy – podmiot, niebędący konsumentem, który zawarł z EDF
Polska S.A. Umowę Biznesową.
Pozostałe
pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie określone
odpowiednio w Umowie Biznesowej lub Umowie Indywidualnej oraz ich
załącznikach.
§2
Ogólne warunki promocji
1.
2.
3.
Promocja „FIRMA I DOM 1000” organizowana jest przez EDF Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, akta rejestrowe
przechowywane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000013479, NIP: 6420000642, REGON: 273204260, kapitał zakładowy
w wysokości 783 257 620,00 zł wpłacony w całości.
Umowa Indywidualna może zostać zawarta na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie Promocji dla nie więcej niż jednego punktu poboru
Energii elektrycznej.
Klient Biznesowy może skorzystać z Promocji wyłącznie wówczas, gdy
spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a) Klient Biznesowy nie jest przedsiębiorstwem energetycznym oraz nie
posiada statusu odbiorcy przemysłowego w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne,
b) Klient Biznesowy zawarł z EDF Polska S.A. Umowę Biznesową
w ramach indywidualnej oferty „FIRMA I DOM 1000”,
c) Dla konsumenta w gospodarstwie domowym, wskazanego przez
Klienta Biznesowego zgodnie z §3, planowane roczne zużycie Energii
nie może przekraczać 10 MWh
d) Klient Biznesowy nie posiada zaległych zobowiązań wobec
przedsiębiorstw energetycznych i nie figuruje w rejestrach dłużników.
§3
Zawarcie Umowy Indywidualnej
1.
2.
3.
4.
W ramach Promocji Klient Biznesowy, uprawniony jest do wskazania
konsumenta w gospodarstwie domowym, który będzie uprawniony do
zawarcia Umowy Indywidualnej z promocyjnymi cenami.
Wskazanie konsumenta w gospodarstwie domowym, o którym mowa
w ust.1, powinno nastąpić w drodze złożenia - przez osoby uprawnione do
reprezentowania Klienta Biznesowego - pisemnego oświadczenia
adresowanego do EDF Polska S.A., nie później niż w terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy Biznesowej. Brak wskazania konsumenta w tym terminie
jest równoznaczny z rezygnacją Klienta Biznesowego ze skorzystania
z Promocji. Złożenie odrębnego pisemnego oświadczenia nie jest
wymagane w sytuacji, gdy Umowa Indywidualna zostanie zawarta z osobą,
która w ramach prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej jest
stroną Umowy Biznesowej. Zawarcie takiej Umowy Indywidualnej powinno
nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Biznesowej.
Wskazany przez Klienta Biznesowego konsument, będzie uprawniony do
zawarcia Umowy indywidualnej na warunkach oferty „FIRMA I DOM 1000”
w przypadku podania numeru Umowy Biznesowej uprawniającej go do
skorzystania z promocji.
Umowa Indywidualna musi zostać przez konsumenta zawarta w terminie 30
dni od dnia wskazania tego konsumenta zgodnie z pkt 2. Brak zawarcia
Umowy Indywidualnej w tym terminie jest równoznaczny z utratą prawa do
skorzystania z Promocji przez Klienta Biznesowego i wskazanego przez
niego konsumenta.
2.
Ceny promocyjne, o których mowa powyżej, obowiązywać będą w okresie
sprzedaży Energii elektrycznej w ramach Umowy Biznesowej,
z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c).
3.
Ceny promocyjne przestają obowiązywać wówczas, gdy:
a) z przyczyn nie leżących po stronie EDF Polska S.A., sprzedaż Energii
elektrycznej przewidziana w Umowie Biznesowej nie została
rozpoczęta, lub
b) okres obowiązywania Umowy Biznesowej uległ zakończeniu, lub
c) opóźnienie konsumenta, który zawarł Umowę Indywidualną,
w zapłacie należności przekroczy 30 dni.
EDF Polska S.A. powiadomi konsumenta, który zawarł Umowę
Indywidualną, o wystąpieniu sytuacji wskazanej w pkt 3. Ceny promocyjne
przestają obowiązywać po upływie okresu rozliczeniowego, w którym Klient
otrzyma od EDF Polska S.A. przedmiotowe powiadomienie,
z zastrzeżeniem pkt 6 zdanie 3.
Po upływie okresu obowiązywania Cen promocyjnych – z przyczyn
wskazanych w pkt 3 i na zasadach określonych w pkt 4 - sprzedaż Energii
elektrycznej będzie realizowana na podstawie cen i stawek opłat wg cennika
standardowego dla odbiorców w gospodarstwie domowym publikowanego
na stronie edf.pl.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania od EDF Polska S.A. powiadomienia,
o którym mowa w pkt 4, konsument ma prawo wypowiedzenia Umowy
Indywidualnej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W przypadku
wypowiedzenia, Umowa Indywidualna ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie konsumenta
dotarło do EDF Polska S.A. W okresie wypowiedzenia obowiązują Ceny
promocyjne sprzedaży Energii elektrycznej.
W przypadku wypowiedzenia Umowy na zasadach wskazanych powyżej
w pkt 6, konsument nie ma obowiązku zapłaty na rzecz EDF Polska S.A.
odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy
Indywidualnej.
4.
5.
6.
7.
§5
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi ofertami EDF Polska S.A.
Regulamin Promocji może być przyjęty jedynie bez zastrzeżeń.
Niniejszy Regulamin Promocji stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art.
384 Kodeksu cywilnego i jest integralną częścią Umowy Indywidualnej.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
Promocji mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy
Biznesowej i Umowy Indywidualnej oraz Załączników do tych Umów.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu
i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Energii elektrycznej,
stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy Indywidualnej, pierwszeństwo będą
miały postanowienia Regulaminu.
§4
Ceny promocyjne w Umowie Indywidualnej
1.
Ceny promocyjne sprzedaży Energii elektrycznej oferowane są
w zależności:
a) od wielkości średniorocznego zakupu Energii elektrycznej
przewidzianego w Umowie Biznesowej oraz
b) od roku rozpoczęcia sprzedaży Energii elektrycznej wskazanej
w Umowie Indywidualnej zawartej w ramach oferty „FIRMA I DOM
1000”
i zostaną wskazane w Załączniku nr 3 Cennik do Umowy Indywidualnej.
STRONA 1 z 1
Wersja z dnia 18.04.2017
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards