DOBRE PRAKTYKI ETYCZNE W GRUPIE EDF W POLSCE

advertisement
116
Komentarz
Jolanta Skrzyńska-Winkel
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich,
EDF Polska S.A.
117
Biznes i Prawa Człowieka
Joanna Kapała
Starszy Specjalista ds. Weryfikacji Procesów,
Pełnomocnik ds. Etyki, EDF Polska S.A.
Dobre praktyki etyczne
w Grupie EDF w Polsce
Grupa EDF, jako lider światowej elektroenergetyki, działa na wszystkich kontynentach i zatrudnia
prawie 160 tysięcy osób. To właśnie pracownicy i ich umiejętności, innowacyjność i zaangażowanie przyczyniają się do efektywności Grupy, będącej źródłem wartości dla społeczności, klientów, pracowników
i akcjonariuszy. Tak pojęta odpowiedzialność przedsiębiorstwa wymaga wspólnoty wartości i zobowiązań
etycznych, które powinny stale inspirować i kierować działaniem wszystkich pracowników Grupy EDF.
Dla EDF szczególnie istotne jest, aby etyka była nieodłączną częścią codziennych działań biznesowych.
Poniżej prezentujemy polityki i narzędzia funkcjonujące w Grupie EDF w Polsce, które wspierają działalność zgodną ze standardami etycznymi.
Podstawowymi dokumentami, na których opiera się system
etyki w Grupie EDF w Polsce są Porozumienie o Społecznej Odpowiedzialności Grupy EDF oraz Kodeks Etyki. Pierwszy z nich został
podpisany w 2004 roku przez EDF oraz przedstawicieli związków
zawodowych. Obowiązuje on w 15 spółkach Grupy EDF, m.in.
we Francji, w Anglii, Belgii, Chinach i w Polsce. Obejmuje takie zagadnienia jak: poszanowanie praw człowieka, BHP, świadczenia socjalne, dialog społeczny, etyczne relacje z pracownikami, wykonawcami
i dostawcami, walka z dyskryminacją. Co roku tworzony jest wspólny
raport z realizacji Porozumienia w danym roku, wykorzystujący dane
pochodzące z raportów przygotowywanych w różnych krajach.
Kodeks Etyki został wdrożony w Polsce w 2013 roku i określa
zasady etyczne, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy,
a także zobowiązania Grupy oraz wytyczne indywidualnego postępowania. Zgodnie z Kodeksem Grupa EDF zobowiązuje się m.in.
zapewniać ochronę zdrowia i bezpieczeństwo, chronić środowisko
naturalne, zapobiegać dyskryminacji i mobbingowi, przeciwdziałać
oszustwom. Pracownicy zobowiązują się natomiast do szanowania
drugiego człowieka, uczciwego działania, chronienia majątku Grupy, szanowania interesariuszy Grupy oraz etycznego postępowania.
Dodatkowo, w Kodeksie Etyki zawarte zostały Grupowe wartości,
tj.: szacunek, solidarność i odpowiedzialność. Wartości stanowią
wytyczne do działania w Grupie, a pracownicy na specjalnie zorganizowanych warsztatach określili związane z nimi oczekiwane postawy i zachowania.
Przeciwdziałanie nieprawidłowościom
W naszej organizacji funkcjonuje wiele dokumentów pozwalających prowadzić analizę ryzyka, wzmacniać nadzór i kontrolę
bieżącej pracy oraz zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom.
Realizacja tych działań bazuje na zaangażowaniu i odpowiedzialności naszych pracowników, którzy najlepiej wiedzą, jak na bieżąco
usprawniać swoją pracę. Wdrażany jest również Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu. Jest to dokument określający zasady i sposób postępowania, którymi pracodawca kieruje się w celu zapobiegania i przeciwdziałania wymienionym
zjawiskom. Regulamin zawiera również instrukcję postępowania dla
pracowników, którzy chcą w sposób formalny zgłosić sprawy noszące znamiona mobbingu, molestowania czy dyskryminacji. W spółkach, w których już wdrożono regulamin, funkcjonują dedykowane
szkolenia e-learning w tym zakresie.
Obszar etyki i zachowania zgodności
Równolegle do dokumentów i narzędzi, które formalnie wyznaczają zasady w Grupie EDF w Polsce, istnieją także funkcje, które zapewniają realizację tych zasad w praktyce. Od 2016 roku w organizacji działa Pion Compliance, którego zadaniem jest wspieranie
działań organizacji w zgodności z zasadami zewnętrznymi oraz
wewnętrznymi, w tym zwłaszcza w obszarze etyki i różnorodności,
„EDF Polska jest Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu
oraz Członkiem Koalicji Rzeczników Etyki, co pozwala
na budowanie relacji z innymi firmami oraz dzielenie się dobrymi
praktykami na zewnątrz organizacji.”
optymalizacji i jakości, zarządzania ryzykiem i systemami kontroli,
weryfikacji procesów oraz prawa. Działania w zakresie etyki koncentrują się głownie na określeniu strategii dla obszaru, budowaniu
kultury etycznej oraz różnorodności w organizacji i zapewnieniu
najlepszych standardów etyki.
Funkcjonuje również Sieć etyki zrzeszająca Korespondentów
ds. etyki we wszystkich lokalizacjach Grupy EDF w Polsce. Do zadań korespondentów należą m.in.: udzielanie odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości pracowników w zakresie wartości
Grupy EDF i Pracodawcy oraz Kodeksu Etyki, jak również przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o naruszeniu obowiązujących
w organizacji standardów etycznych. Podobną rolę pełni Rzecznik
Praw Pracowniczych, do którego zadań należy m.in. społeczna
kontrola spraw etycznych. Rzecznik przyjmuje też skargi dotyczące równego traktowania i przestrzegania zasad obowiązujących
w Grupie EDF, w stosunku do których podejmuje działania wyjaśniające, a także koordynuje na szczeblu Grupy inicjatywy dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu. Obszar etyki wspierany
jest regularnymi szkoleniami. Szkolenie e-learning z przeciwdziałania oszustwom ukończyło dotychczas w naszej Grupie ponad
2000 pracowników. Równoleodbywały się standardowe sesje
wykładowe w tym obszarze. W 2016 r. wprowadzone zostało dodatkowo szkolenie e-learning z ochrony danych osobowych, dedykowane szczególnie pracownikom, którzy przetwarzają lub mają dostęp
do tego typu danych w firmie.
Jolanta Skrzyńska-Winkel
Zaangażowanie EDF Polska
w budowę Kultury etycznej
EDF Polska jest Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu
oraz Członkiem Koalicji Rzeczników Etyki, co pozwala na budowanie relacji z innymi firmami oraz dzielenie się dobrymi praktykami
na zewnątrz organizacji. Do inicjatywy UNGC dołączyliśmy w 2013
roku. W tym samym roku zarząd i dyrektorzy Grupy EDF w Polsce
podpisali Kartę Różnorodności. EDF Polska dwukrotnie otrzymała tytuł „Etycznej Firmy” przyznawany przez Puls Biznesu dla firm,
które prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury
organizacyjnej opartej na etyce i wartościach w sposób najbardziej
kompleksowy i systemowy.
Obecnie w Grupie EDF w Polsce wdrażane są również dodatkowe narzędzia związane z nową Polityką Etyki i Zachowania
Zgodności. Kompleksowe rozwiązania w tym zakresie dodatkowo
konsolidują i wzmacniają dotychczasowe praktyki funkcjonujące
w organizacji.
Joanna Kapała
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards