Zasady etyki prawniczej

advertisement
Zasady etyki
prawniczej
Definicja etyki zawodowej
Etyka zawodowa wyznacza ramy postępowania zgodnego
z ogólnymi regułami przyjętymi przez dane środowisko
zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego,
uczciwego, solidnego oraz respektowania pożądanych relacji
z otoczeniem społecznym.
To normy opisujące:
 wzór osobowy,
 cele etyczne zawodu,
 normy postępowania w danej sytuacji zawodowej,
 konflikty etyczne w praktyce danego zawodu.
Definicja etyki prawniczej
Etyka prawnicza to zbiór norm moralnych zawodów
prawniczych, pochodzących z czterech systemów
normatywnych-religii, obyczajów, moralności i prawa.
Oficjalne regulacje etyki prawniczej:
 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów KRS
 Kodeks Etyki Radcy Prawnego
 Kodeks Etyki Doradców Podatkowych
 Zbiór Zasad Etycznych Prokuratora
 Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza
 Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego
Poziomy etyki prawniczej
Normy spisane –
odpowiadające na
pytania jak
prawnicy powinni
postępować ze
względów
moralnych.
Własne
przekonania
moralne prawnika
Poziom postępowania
prawnika oceniany według
kryteriów moralnych
Zasady etyki prawniczej







Zasada zaufania
Zasada poufności
Zasada konfliktu interesów
Zasada uczciwości
Zasada kompetencji
Zasada akwizycji i reklamy
Zasada honorowania wynagrodzenia
Zasada zaufania
Dwa aspekty:
1) W odniesieniu do relacji prawnik-klient- oznacza przede
wszystkim ochronę zaufania klienta do prawnika
poprzez konsekwentną pomoc w realizacji interesów
klienta.
2) W odniesieniu do relacji niezindywidualizowanych- oznacza
obowiązek dbania o zaufanie społeczeństwa do prawników
i zawodów prawniczych.
. Z zasady lojalności wyprowadzić można wiele zasad etyki prawniczej, przede
wszystkim ochronę tajemnicy zawodowej i unikanie konfliktu interesów.
Zasada poufności
 Odnosi się do faktu, że interesy klienta objęte są tajemnicą
zawodową;
 Prawnik ma obowiązek dołożyć możliwych starań w celu
niedopuszczenia ujawnienia lub wykorzystania poufnych
informacji lub tajemnic klienta przez prawników,
współpracowników lub inne osoby, z wyjątkiem ściśle
określonych przypadków;
 Dylemat moralny: osoba popełniająca przestępstwo a rola
obrońcy (przedstawienie sprawy w dobrym świetle).
Zasada kompetencji
 Profesjonalne przygotowanie prawnika do danej sprawy:
wykorzystanie wiedzy ogólnej, sumienne zbadanie,
rozwiązanie i rozstrzygnięcie sprawy;
 Refleks sytuacyjny – wykorzystanie w odpowiednim
momencie posiadanej wiedzy i zdolności;
 Sztuka komunikacji – właściwe wykonywanie obowiązków
pod presją mediów;
 „Dobry prawnik łączy w sobie cechy dobrego
profesjonalisty z cechami moralnie dobrego człowieka”.
Zasada akwizycji i reklamy
Sprzeczne z godnością zawodu prawnika
i niedopuszczalne jest:
 Korzystanie z usług pośredników;
 Narzucanie komukolwiek swej pomocy prawnej;
 Pozyskiwanie klientów w sposób niezgodny z zasadami
lojalności wobec kolegów;
 Umieszczanie reklam w prasie lub innych środkach
masowego przekazu.
Zasada honorowania wynagrodzenia
Zasada związana z opłacaniem pracy prawników- różnica pomiędzy
etyką adwokacką i radcowską a sędziowską:
Adwokat i radca prawny działają z woli klienta (za pieniądze klienta
w ramach łączącej ich umowy) lub udzielanie pomocy prawnej z urzędu,
Sędzia i prokurator działają w interesie publicznym, opłacani ze środków
publicznych.
 Skrupulatność adwokata w stosunku do klienta w sprawach finansowych;
 Adwokatowi nie wolno:
 uzależniać wydania klientowi pism i dokumentów od uprzedniego uregulowania
przez klienta opłat i kosztów przypadających na rzecz adwokata,
 zaniechać czynności prowadzonej sprawy z tego powodu, że klient nie wniósł
ustalonego honorarium, a w szczególności nie wolno mu odmówić stawiennictwa
na rozprawie.
Podstawowe sankcje za naruszenie
norm etyki prawniczej
Sankcje za naruszenie norm etyki
prawniczej:
• Pozbawienie sprawowanego urzędu;
• Zawieszenie w czynnościach służbowych;
• Upomnienie, nagana ( w formie ustnej lub
pisemnej ; prywatna lub publiczna).
Download