Kodeks Etyki Studenta Mazowieckiej Wyższej Szkoły

advertisement
Kodeks Etyki Studenta
Mazowieckiej Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Pedagogicznej
w Łowiczu
Łowicz 2011
Kodeks Etyki Studenta
Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu
uchwalony przez Samorząd Studentów MWSHP w dniu 29 października 2011 roku
§1
My, studenci Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu w trosce o
dobro nauki i doceniając jej doniosły wpływ na jakość ludzkiego życia, stając przed szansą
zdobycia wiedzy statuujemy ten kodeks, aby posłużył on za dowód naszej świadomości z
niezwykłego znaczenia podejmowanego wyzwania jakim są studia, a także poczucia
odpowiedzialności, która z tego wynika.
§2
Z pełną świadomością głębokiego związku pomiędzy poziomem etycznym obecnych studentów,
a poziomem etycznym i zawodowym przyszłych pokoleń, dbając o dobre imię Uczelni, jak
również w celu wyznaczania i propagowania standardów etycznego postępowania wśród
studentów, biorąc za wzór uniwersalne wartości moralne, zobowiązujemy się do przestrzegania
zawartych tu zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich
oraz deklarujemy:
1.
Podejmować się rzetelnej i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich
kwalifikacji, oraz do zdobywania wiedzy przez cały okres studiów.
2.
Dokładać wszelkich możliwych starań w celu wzbogacania posiadanej wiedzy, w
szczególności biorąc udział w zajęciach nieobowiązkowych i pozaprogramowych.
3.
Zdobywać i rozwijać wszelkie związane ze swoim przyszłym zawodem umiejętności
praktyczne.
4.
Wypełniać zobowiązania wobec Uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.
5.
Traktować egzaminy, jak również wszelkie inne formy weryfikacji wiedzy jako rzetelne
sprawdziany, przy których korzysta się wyłącznie ze swojej wiedzy i umiejętności.
6.
Nie dopuszczać się nieuczciwych zachowań, w szczególności zmierzających do wypaczenia
wyniku egzaminu, a także wszelkich innych form weryfikacji wiedzy.
7.
Nie przerabiać, nie podrabiać, ani też w inny sposób nie fałszować dokumentów w celu
osiągnięcia korzyści osobistych, w szczególności w celu zdania egzaminu, naruszenia
porządku sesji lub uzyskania nienależnych świadczeń ze strony Uczelni.
8.
Traktować pracowników naukowych z należnym im szacunkiem, przestrzegając w
kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich.
9.
Reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych pracowników naukowych Uczelni,
a w razie zdarzeń stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych powiadomić
władze Uczelni i odpowiednie organy ścigania.
10. Traktować innych studentów z szacunkiem.
11. Wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do warunków życia
akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uczelni.
12. Reagować w sposób adekwatny na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych innych
studentów.
13. Nie dyskryminować innych studentów z żadnego powodu.
14. Dbać o dobre imię Uczelni i godnie ją reprezentować.
15. Współdziałać z osobami związanymi z Uczelnią w celu ulepszania jej funkcjonowania, w
szczególności poprzez uczestnictwo w inicjatywach wspierających jej rozwój, jak również
przez aktywny udział w organizacjach studenckich.
16. Wspierać działalność samorządu studenckiego jako głównego reprezentanta interesów
studentów.
§3
Zasady Kodeksu Etyki Studentów Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w
Łowiczu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z norm moralnych
właściwych dla etyki kształcenia akademickiego.
§4
Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu, jak również do
rozpowszechniania ich w środowisku akademickim.
Download