Czy współczesnemu nauczycielowi jest potrzebna refleksja etyczna

advertisement
Czy współczesnemu
nauczycielowi jest potrzebna
refleksja etyczna, kodeks etyki
zawodowej?
Tajemnica powodzenia pedagogicznego
tkwi, nie tyle w idealnych programach
ale w tym, kim są wychowawcy – nauczyciele.
Z.Włodarski
Etyka zawodu nauczyciela dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury osobistej,
odpowiedzialności,
wrażliwości,
samokrytycyzmu,
uczciwości,
hierarchii
wartości,
światopoglądu, wiedzy, kompetencji. Problematyka moralna nabiera szczególnego znaczenia
w zawodach, które wywierają wpływ na losy poszczególnych ludzi. Od dawna stawia się
wysokie
wymagania
lekarzom,
prawnikom,
dziennikarzom.
Zawody
te
dysponują
skodyfikowanym systemem norm etycznych jak np. Kodeks Etyki Lekarskiej ( ze słynna
przysięgą Hipokratesa ), zbiór zasad etyki adwokackiej czy Karta Etyczna Mediów. Pytanie o
to jaki powinien być nauczyciel, czy refleksja etyczna, kodeks etyczny są mu potrzebne? Te
pytania nurtowały teoretyków i praktyków wychowania, a w czasach nam współczesnych
nabrały szczególnego znaczenia. Może więc warto wrócić raz jeszcze do naszych wielkich
pedagogów traktujących o nauczycielu i poszukać u nich rady i wskazań użytecznych dzisiaj.
Można mieć różny stosunek do tych czy innych problemów i pytań, nie można jednak
kwestionować faktu, że nauczyciel współczesnej szkoły staje wobec wielu złożonych
problemów moralnych, że musi w swej pracy pedagogicznej hierarchizować określone
wartości, dokonywać między innymi celowego i jakże odpowiedzialnego wyboru. Wychowanie
tylko wtedy daje pożądane efekty, gdy nauczyciel – wychowawca w całej rozciągłości stosuje
w życiu osobistym zasady, które wpaja wychowankom. Tezę tę przyjmowano od wieków
potwierdzają badania nad efektywnością procesów wychowawczych. Znajduje ona wyraz w
myśli oświatowej i pedagogicznej, dotyczącej roli społecznej nauczyciela. 1
Nauczyciel dysponuje środkami oddziaływania, z których najważniejszym jest
postępowanie osobiste i własny wzorzec. Nauczycielski zawód mający w sobie dużo ze służby
społecznej należy do profesji trudnych, składa się na niego odpowiedzialność prawna i
moralna za postępowanie zgodnie z normami społecznymi i etyką zawodową. O moralno –
etycznych zasadach zawodu nauczycielskiego i specyfice postępowania moralnego pisze J.
Legowicz, że przejawia się ono:
„...1) w codziennej odpowiedzialności za młodych, dzielonej wprawdzie z rodziną i
społeczeństwem, ale nauczycielowi szczególnie
przypisywanej,
2) w odpowiedzialności przede wszystkim za jakość kształcenia i efektywność
wychowania,
3) odpowiedzialności za etos intelektualny, społeczny i ideowy samego siebie,
4) odpowiedzialności docelowej, bezpośredniej za własną szkołę i pośredniej zawsze w
pewnej mierze na nauczycielu spoczywającej
za politykę oświatową i wychowawczą”. 2
W
pracy
nauczyciela
najwyższą
wartością
powinno
być
dobro
dziecka,
odpowiedzialność za jego wychowanie i rozwój. Odpowiedzialność za dziecko jest normą
stanowiącą rdzeń etyki zawodowej nauczyciela.
„Stosunek do ucznia – pisze S. Krawcewicz – jest kamieniem węgielnym etyki
zawodowej nauczyciela, głównym kryterium jego pedagogicznej wartości.
(...) Norma naczelna etyki zawodowej nauczyciela mówiąca o odpowiedzialności za los
ucznia, mieści w sobie wątki etyczne w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz wątki
prakseologiczne”. 3
Podstawą stosunków wychowawczych jest występowanie nauczyciela w stosunkach z
uczniami przede wszystkim jako człowieka i dopiero razem z tym w roli zawodowego
nauczyciela.
W
formowaniu
osobowości
nauczyciela
równie
ważne
jest
przygotowanie
intelektualne, jak i wykształcenie w nim specyficznej moralności zawodowej i zdobycie
wewnętrznych kwalifikacji. Społeczeństwu nie jest obojętne, jakimi zasadami i normami
etycznymi kieruje się w swoim życiu i pracy nauczyciel, jaki system wartości akceptuje on.
Zawód nauczyciela wiąże się z określoną postawą moralną, wybór typu zawodu przez
jednostkę jest więc nie tylko wyborem typu instrumentalnego, technicznego czy
ekonomicznego, ale również wyborem typu moralnego – określonej postawy ideowej,
światopoglądowej, moralnej. 4
Z punktu widzenia moralnego wychowania należy podkreślić, że wpływ nauczyciela na
ucznia zależy nie tylko od tego, co nauczyciel wie, umie, ale także i od tego kim jest, kim się
staje, do czego dąży, a więc jak oddziałuje na wychowanka całą swoją osobowością, postawą,
zaangażowaniem. Jeżeli przyjmiemy założenie, że efekty wychowania zależą od rodzajów
stosunków, jakie kształtują się między nauczycielem a uczniem, to oczywiste się stanie, że rola
wartości, norm, zasad moralnych reprezentowanych przez nauczyciela w życiu praktycznym
ma znaczenie rozstrzygające. 5
W zawodzie nauczycielskim, bardziej niż w innych, nie sposób oddzielić obowiązków
zawodowych od obowiązków moralnych. Postępowanie nauczyciela zawsze jest uwikłane w
oceny
moralne,
m.in.
pojęcie
sprawiedliwości
i
niesprawiedliwości,
kłamstwa
i
prawdomówności, dobra i zła. Dlatego też wymagamy, by nauczyciele reprezentowali wysoki
poziom etyczny nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym. Nauczyciel staje codziennie
wobec konieczności rozwiązywania problemów moralnych, konieczności wartościowania,
oceniana. Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest takie rozwijanie pracy wychowawczej, by
przebiegała ona w klimacie pełnego zrozumienia i zaufania między nauczycielem a uczniem,
by proces wychowania odbywał się w klimacie wzajemnej życzliwości. Prowadzone badania
dotyczące opinii dzieci i młodzieży o nauczycielu wykazują, ze uczniowie dostrzegają postawy
moralne nauczyciela, ustosunkowują się do nich, przeżywają je i na nie reagują. Jeżeli
młodzież nie akceptuje postawy i zachowania nauczyciela, jeżeli dostrzega dwoistość
głoszonych przez niego zasad, wówczas nie współpracuje z nim w procesie wychowania.
Nauczyciel wykorzystuje wówczas swą przewagę nad uczniem, korzysta nie z atrybutów
intelektualnych i moralnych, lecz ze swej przewagi urzędowej, posługuje się budzeniem w
uczniach strachu, bezdyskusyjnymi argumentami, nieodwołalnymi decyzjami. Jakże szeroko
upowszechniona jest w naszych szkołach praktyka, że odpowiedź ucznia na lekcji jest dobra
wtedy, gdy jest zgodna z odpowiedzią przewidywaną przez nauczyciela. Kierunek pracy
nauczyciela powinien więc zdążać do tego – by przestał on być sędzią oceniającym i
ferującym wyroki, a stał się człowiekiem rozwijającym osobowość ucznia, traktującym dobro
dziecka, jako dobro najwyższe. Dopiero wtedy może między nim a uczniem ukształtować się
atmosfera pełnego zaufania, szczerego i otwartego kontaktu pedagogicznego, będąca
koniecznym warunkiem skuteczności wychowania. 6
Ocena przez nauczyciela tego, co jest, a co nie jest moralne, nie może być
dokonywana tylko przy posługiwaniu się wyczuciem; z pomocą nauczycielowi przychodzą
rozwijające się nauki o wychowaniu, wiedza o dziecku, o procesach i mechanizmach jego
rozwoju. Wiedza ta powinna umożliwić nauczycielowi odpowiedzieć na pytanie, czy jego
decyzje lub zachowania się wobec dziecka są wychowawczo korzystne i czy właściwie
kształtują sylwetkę moralną ucznia. Nie wystarczy tu przestrzegać takich ogólnych norm jak
życzliwość, sprawiedliwość i rzetelność w traktowaniu ucznia. Trudne do rozstrzygnięcia są
problemy szczegółowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy nauczyciel – wychowawca, realizując
słuszny wychowawczo cel, posługuje się wątpliwymi z moralnego punktu widzenia sposobami.
Takie więc środki, jak wymuszanie zeznań, wykorzystywanie informacji udzielonych w
zaufaniu wbrew woli informatora, posługiwanie się informatorami uległymi wobec
wychowawcy, muszą być oceniane negatywnie z etycznego punktu widzenia, mimo nawet
najsłuszniejszych intencji. W praktyce wychowawczej relacje między celem a środkami i
metodami są nieraz bardzo trudne do oceny ze względu na złożony kontekst sytuacji
wychowawczej. Oczywiście obowiązuje tu dyrektywa, by nie tylko cel wychowawczy, ale
również środki i metody jego realizacji były wartościowane pod względem moralnym.
Niezmiernie ważny zakres problemów etycznych wiąże się z doniosłą dyrektywą
pedagogiczną, postulującą zgodność przekonań i postępowania nauczyciela. Postawa
nauczyciela oddziałuje na wychowanka z dużą sugestywnością i wywiera istotny wpływ na
proces jego rozwoju. Dyrektywa zgodności poglądów z postępowaniem zawsze była i jest
bliska zawodowi nauczycielskiemu, chociaż zdarza się niekiedy, że nauczyciele reprezentują
inne poglądy i przekonania niż te, które z tytułu swojej funkcji zawodowej powinni
upowszechniać. Wskutek tych rozbieżności powstają sytuacje konfliktowe, złożone problemy
moralne w relacji: nauczyciel – uczeń. 7
Bez etyki zawodowej nie jest możliwe istnienie zawodu nauczycielskiego, który mógłby
spełniać swoje doniosłe zadanie społeczne. 8
Potrzebę pogłębionej refleksji etycznej w zawodzie nauczycielskim uzasadnia się
szczególnym „przedmiotem” pracy nauczyciela, jakim jest dziecko, jako stosunek
„bezbronności” wobec nauczyciela, oraz wskazaniem na fakt, że sama osobowość
nauczyciela wchodzącego z dzieckiem w wieloletnie i ścisłe związki i układy interpersonalne
jest walnym narzędziem wychowania.
W Polsce projekty wprowadzenia takiego przedmiotu jak „etyka zawodowa” do
programu kształcenia nauczycieli wysuwane były wielokrotnie (np. na Sympozjum
Pedagogicznym w roku 1974, zorganizowanym przez Instytut Kształcenia Nauczycieli).
Prawdopodobnie zresztą ważne jest nie tylko stworzenie odrębnego przedmiotu, co obecność
samej problematyki w programach kształcenia nauczycieli. Problemy etyki zawodowej
nauczycieli przejawiały się w Polsce co najmniej w trojakiej postaci:
W postaci rozważań pedeutologicznych nad ideałem osobowym nauczyciela, ideałem, w
którym podstawową ważną rolę odgrywały cechy moralne nauczycieli niezbędne do
pomyślnego wykonania zadań tego zawodu. Zajmowali się tak pojmowana postulatywną
problematyką pedeutologiczną: J.W. Dawid, Z. Mysłakowski, S. Szuman, M. Kreutz, S. Baley,
J. Mirski, J. Sznajder, W. Okoń. Do pedeutologii należały również badania opinii uczniów o
idealnym nauczycielu, które również wykazywały wysoką rangę walorów moralnych
wymaganych przez uczniów od „idealnego nauczyciela”. Badania takie robili między innymi:
L. Leleszówna, J. Zalewska, M. Kozakiewicz, J. Bohucki, T. Malinowski, J. Kozłowski. Nurt
drugi stanowiły prace i rozprawy bezpośrednio starające formułować obszar objęty regulacją
moralną przez etykę zawodową nauczycieli, choć normy podawane w tych pracach miały
raczej charakter opisowy, analityczny bez formułowania jednoznacznych norm. Do tego nurtu
należą prace m.in. M. Grzegorzewskiej, H. Muszyńskiego, E. Kuroczki. Wreszcie nurt trzeci,
najrzadszy, polegał na podejmowaniu prób formułowania (ujętych w formę dokumentu)
projektu Kodeksu Etyki Zawodowej. Z opublikowanych wymienić należy próbę podjętą przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego w latach siedemdziesiątych.
Praktycy oświatowi widzą w Kodeksie Etyki Zawodowej Nauczyciela socjotechniczne
narzędzie wpływania na postępowanie nauczycieli, a przez to – na skuteczność ich zawodowej
działalności i prestiż społeczny całej grupy zawodowej. 9
Poglądy tu przedstawione, w ewidentny sposób ukazują ponadczasowy charakter
wymagań i zadań, jakie się stawiało przed nauczycielem.
Żyjemy i pracujemy w nowych, bardziej złożonych a zarazem kontrowersyjnych
czasach. Ta specyfika sytuacji, w jakiej działa współczesny nauczyciel, nie oznacza, że
refleksja etyczna nie jest mu potrzebna. Wręcz przeciwnie wydaje się, że jej rola rośnie.
Zawód nauczyciela stawia wysokie wymagania. Nauczyciel znajduje się pod ustawiczną
kontrolą, każde jego potknięcie jest natychmiast dostrzegane i komentowane. Musi więc być
szczególnie ostrożny, zwłaszcza że sędziami – i to surowymi są uczniowie, których wychowuje.
Wychowanie już z samej istoty jest działalnością etyczną. Nauczyciel codziennie staje przed
nowymi wyzwaniami. Aby im sprostać musi dokonywać niełatwych wyborów. Kodeks etyczny
mógłby się stać regulatorem jego decyzji i wyborów sposobów postępowania.
Polskie Towarzystwo Nauczycieli opracowało kodeks Etyki Nauczycielskiej, który nie
został upowszechniony w szkołach i bibliotekach pedagogicznych. Kodeks ten został
zaaprobowany przez Jana Pawła II (07.06.1966 roku). Zasadniczym celem i zadaniem tego
„Kodeksu” jest uświadomienie nauczycielom wagi i wymiaru ich pracy oraz wezwanie do
podjęcia pracy nad sobą, aby przywrócić zawodowi nauczyciela należny mu prestiż społeczny.
Niezależnie od wszystkiego, bez względu na to, czy zostanie wprowadzony
skodyfikowany Kodeks Etyczny uważam, że każdy nauczyciel powinien posiadać „wewnętrzny
etyczny kodeks” i nie powinno mu być obce stwierdzenie – motto, że „w żadnym zawodzie
człowiek nie ma tak wielkiego znaczenia jak w zawodzie nauczycielskim. Architekt może być
złym człowiekiem i zbudować dom ładny i wygodny; inżynier, który przebił tunele,
przeprowadził wielkie drogi, pobudował mosty – mógł być człowiekiem lichym. Już mniej jest
to możliwe u lekarza; zapewne nikt nie chciałby się leczyć u takiego, o którym wiedziałby na
pewno, że jest złym człowiekiem. A już nauczyciel – zły człowiek jest sprzecznością w samym
określeniu, niemożliwością. 10
Bibliografia:
1. S. Krawcewicz: Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela. Warszawa 1987, s.58
2. J. Legowicz: Życie dla życia. Warszawa 1984. Wiedza Powszechna, s.245- 246
3. s. Krawcewicz: Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela. Warszawa 1987, s.15
4. S. Krawcewicz: Współczesne problemy zawodu nauczyciela. Warszawa Książka i Wiedza 1979 , s.118
5. Tamże, s.18
6. Tamże, s.17
7. Tamże, s.19
8. H. Kowalewska, L. Porembski: Nauczyciele o etyce swojego zawodu. Warszawa 1971, Nasza Księgarnia, s.14
9. M. Kozakiewicz: Etyka zawodowa nauczyciela [W]: Encyklopedia pedagogiczna. Komitet Redakcyjny pod
przewodnictwem Wojciecha Pomykało. Warszawa
1993, Fundacja Innowacyjna,
10.Osobowość nauczyciela.Rozprawy J.W.Dawida, Z.Mysłakowskiego, S.Szumana, M.Kreutza, S.Baleya.
Opracowanie i wstęp W.Okonia. Warszawa PZWS1962,s.42
Download