KRYTERIA KONTRAKTOWANIA *WIAdCZE* ZDROWOTNYCH NA

advertisement
KRYTERIA KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH NA ROK 2016
Ministerstwo Zdrowia
Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Krtyeria kontraktowania świadczeń jako:
1.
Zasady przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń zdrowotnych.
2.
Zasady porównywania ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielnie świadczeń zdrowotnych.
Zasadnicze zmiany w ww. obszarach, dotyczące postępowań prowadzonych od dnia
1 stycznia 2016 r., zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U nr 1138, 2014 r.).

Taryfikacja
-
Głównym
zadaniem
Agencji
Oceny
Technologii
Medycznych
i Taryfikacji w tym obszarze jest przygotowanie taryfy świadczeń, rozumianej jako
zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi im wartościami
względnymi,
z
wyłączeniem
świadczeń
gwarantowanych,
których
zasady
finansowania określa ustawa o refundacji.
-
Określając szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Prezes Funduszu jest zobowiązany uwzględnić taryfę w przypadku jej ustalenia
w danym zakresie.
-
Posiadanie przez świadczeniodawcę umowy z Agencją w zakresie przekazywania
danych kosztowych będzie dodatkowo premiowane przy porównywaniu ofert.

Plan zakupu świadczeń
-
przygotowanie planu zakupu świadczeń należy do kompetencji Dyrektora OW NFZ,
-
plan zakupu świadczeń uwzględnia:
a)
mapę regionalną oraz
b)
stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.
a)
plan zakupu świadczeń składa się z dwóch części:
część ogólna zawierająca w szczególności wskazanie priorytetów w zakresie
finansowania
świadczeń
opieki
zdrowotnej
z uwzględnieniem
priorytetów dla
regionalnej polityki zdrowotnej wraz z uzasadnieniem;
b)
część szczegółowa określająca w szczególności obszary terytorialne, dla których
przeprowadza się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, oraz maksymalną liczbę umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, która zostanie zawarta na danym obszarze, w danym zakresie lub rodzaju
świadczeń.

Plan zakupu świadczeń
-
do dnia ogłoszenia pierwszych regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalenia
priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, dyrektor OW NFZ sporządza plan zakupu
świadczeń opieki zdrowotnej, na następny rok, uwzględniając stan dostępności do
świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
-
ustalane na podstawie mapy regionalnej przez wojewodę w porozumieniu z wojewódzką
radą ds. potrzeb zdrowotnych,
-
uwzględniają stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej
wartości,
-
są uwzględniane przez Dyrektora OW NFZ przy tworzeniu planu zakupów.

Opinia wojewody o celowości inwestycji (od: 30 czerwca 2016 r.)
- decyzja administracyjna wojewody wydawana na wniosek podmiotu,
- dotyczy: celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego
lub
nowych
jednostek
lub
komórek
organizacyjnych
przedsiębiorstwa
podmiotu
leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju
świadczenia szpitalne, lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości
przekraczającej 3 miliony zł w okresie 2 lat.

Porównanie ofert złożonych w trakcie postępowania
-
postępowania konkursowe ogłaszane do dnia 31 grudnia 2015 r:
a) kryteria oceny ofert wynikające z obowiązującego zarządzenia Prezesa Funduszu,
b) rodzaje kryteriów (katalog otwarty; art. 148 „w szczególności”):
-
ciągłość, - kompleksowość, - dostępność, jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, kwalifikacje personelu, - wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, - wewnętrzna lub
zewnętrzna ocena, która może być potwierdzona certyfikatem
lub akredytacją, - cena
i liczba oferowanych świadczeń oraz kalkulacja kosztów
-
postępowania konkursowe ogłaszane od dnia 1 stycznia 2016 r.:
a)
kryteria oceny ofert wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia
b)
rodzaje kryteriów (katalog zamknięty, art. 148):
-
jakość, - kompleksowość, - dostępność, - ciągłość, - cena oraz
-
zawarcie przez świadczeniodawcę umowy z Funduszem na przekazywanie danych
kosztowych,
-
ważna, pozytywna opinia wojewody o celowości inwestycji,
Download