profilaktyczne badania

advertisement
PROFILAKTYCZNE BADANIA
(Powszechne profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży)
Wykonywane w okresie rozwojowym (0 - 18 lat) w grupach wieku, wybranych ze
względu na specyfikę rozwoju lub etap edukacji. Łącznie, u każdego dziecka, należy
przeprowadzić 11 badań, w tym sześć w pierwszym roku życia, a następnie w wieku
2, 4 i 6 lat oraz w III i VIII klasie szkoły podstawowej i w ostatniej klasie szkoły
ponadpodstawowej. Celem badań jest identyfikacja problemów zdrowotnych,
społecznych i szkolnych dziecka oraz ocena jego zachowań zdrowotnych w celu
wczesnego zaplanowania ewentualnego leczenia lub korekcji.
Każde badanie ma swoje specyficzne cele w zależności od wieku dziecka. Badania
powinny być wykonywane przez lekarza sprawującego stałą opiekę nad dzieckiem
(w"zdrowiu i chorobie"), obecnie lekarza rodzinnego lub pediatrę; u dzieci do 15 r.ż.
w obecności rodziców. W badaniach uczniów szkół podstawowych (także klas "O"),
uczestniczą również wychowawcy klas, przekazujący lekarzowi informacje o
wynikach w nauce, zachowaniu, sprawności fizycznej dziecka itd. (wpis do
odpowiedniego formularza). W Polsce badania wykonywane u prawie wszystkich
dzieci. Wzrasta udział rodziców uczniów w badaniach (do 1992 r. wykonywanych bez
ich obecności). (Barbara Woynarowska)
Download