SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE

advertisement
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH
W
ZAKRESIE
KONSULTACJI
KARDIOLOGICZNYCH
dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1,
82-500 Kwidzyn.
UWAGI WSTĘPNE
1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie
świadczeń zdrowotnych, zwane dalej „SWKO” określają:
 założenia konkursu ofert
 wymagania stawiane oferentom
 tryb składania ofert
 sposób przeprowadzenia konkursu
 tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów i odwołań związanych z tymi
czynnościami.
2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, oferent winien zapoznać się
z wszelkimi informacjami zawartymi w SWKO.
3. Konkurs ofert prowadzony jest w oparciu o przepisy:
- art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016 r., poz. 1638) oraz
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1793).
4. W sprawach nie uregulowanych w SWKO zastosowanie mają przepisy wskazane w ust.3.
PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT
1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące
warunki:
 są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie
stanowiącym przedmiot konkursu,
 są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą lub prowadza indywidualną lub grupową
praktykę,
 posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń
objętych przedmiotem konkursu,
 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres
Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem "OFERTA NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – NIE OTWIERAĆ DO DNIA
16.05.2017R. DO GODZ. 13.00"
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zakład Karny stosuje zasady określone
w SWKO.
4. Zakład Karny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz
do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.
5. O odwołaniu konkursu Zakład Karny zawiadamia oferentów na piśmie.
PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO, wymienionymi na
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SWKO.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w SWKO.
4. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, z wyłączeniem pojęć
medycznych, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie
oryginalnego pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza.
7. Oferent może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie Zakład Karny przed
upływem terminu składania ofert.
8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie
opatrzonej napisem: "OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH –
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 16.05.2017R. DO GODZ. 13.00".
INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA
1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć
do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez
siebie lub pełnomocnika za zgodność z oryginałem.
3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Zakład Karny może
zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
PRZEDMIOT KONKURSU
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- specjalistyczne usługi medyczne 85121200-5.
1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji
kardiologicznych dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Kwidzynie
zgodnie z ustalonym harmonogramem. W/w świadczenia wykonywane będą na terenie
Ambulatorium Zakładu Karnego w Kwidzynie.
2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmuje liczbę ok. 600 osadzonych.
OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ
Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem na okres od dnia
18 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę składa się w sekretariacie Zakładu Karnego w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500
Kwidzyn, w terminie do dnia 16.05.2017r. do godz. 12.00.
2. Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami ze strony Zakładu Karnego uprawniony
jest pracownik kadr Zakładu Karnego w Kwidzynie pod nr telefonu 55 645 89 09.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
KOMISJA KONKURSOWA
W celu przeprowadzenia konkursu ofert Dyrektor Zakładu Karnego powołuje komisję
konkursową.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.05.2017r. o godz. 13.30 w kadrach Zakładu
Karnego w Kwidzynie.
2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej:
a) w części jawnej komisja w obecności oferentów stwierdza prawidłowość ogłoszenia
konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami oraz ustala, które oferty
spełniają warunki konkursu, a które zostaną odrzucone oraz przyjmuje do protokołu
zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.
b) w części niejawnej, wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie dokonuje wyboru żadnej
z ofert, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych.
Komisja może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby planowanych
do udzielenia świadczeń zdrowotnych i ceny za udzielane świadczenia.
KRYTERIA OCENY OFERT
Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi
kryteriami:
 cena za udzielanie świadczeń – cena za 1 godzinę pracy (wyrażona w złotych
polskich - PLN).
 CENA ZA 1 GODZ. PRACY – ranga 100%
W przypadku wpłynięcia więcej niż jedna oferty zawierającej jednakową cenę Zakład Karny
dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cen.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu
o konkursie ofert oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Karnego, podając nazwę
siedzibę i adres oferenta.
2. Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku
konkursu.
3. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Dyrektor Zakładu Karnego
wskazuje termin podpisania umowy.
ŚRODKI ODWOŁAWCZE
1. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zakład Karny zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach
określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.
1793).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Zakładu
Karnego w Kwidzynie.
Kwidzyn, dnia 02 maja 2017 r.
Załącznik do SWKO
OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1. Dane oferenta
A. Niepubliczne ZOZ
Nazwa i siedziba niepublicznego zoz.....................................................................
................................................................................................................................
Nr wpisu do rejestru ZOZ.................................nr KRS..........................................
Pełnomocnik .......................................................... kontakt ...................................
B. Oferta indywidualna
Imię i nazwisko......................................................................................................
telefon............................ e-mail.............................................................................
adres: kod........................ miejscowość..................................................................
ulica...................................................................................... nr...............................
PESEL ...................................................... NIP ......................................................
REGON.............................................. Nr wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej ...........................................................................................................
Nr prawa wykonywania zawodu........................................................................................
Nr indywidualnej praktyki lekarskiej ....................................................................
Specjalizacja (nazwa , stopień i data uzyskania)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Zakres świadczeń
Zgłaszam ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji
kardiologicznych dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym
w Kwidzynie, w ramach umowy cywilnoprawnej.
3. Oferta cenowa
Za realizację powyższych czynności oczekuję należności w wysokości :
............................ zł (brutto) za 1 godzinę pracy.
4. Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia dotyczącego
konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji
kardiologicznych dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym
w Kwidzynie oraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie wnoszę
zastrzeżeń.
Kwidzyn, dnia ...........................................
............................................
(podpis oferenta)
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1/ wpis do rejestru ZOZ
2/ wypis z KRS
3/ wpis do rejestru prywatnych praktyk lekarskich
4/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej
5/ nadanie numeru REGON
6/ nadanie numeru NIP
7/ dyplom lekarza
8/ prawo wykonywania zawodu
9/ ........dyplomy specjalizacji
10/ przebieg pracy zawodowej
11/ oświadczenie o niekaralności
14/ polisa ubezpieczeniowa OC
15/ lista osób świadczących usługi łącznie z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje; w tym
prawo wykonywania zawodu, dyplom AM, dyplomy specjalizacji i oświadczenia o niekaralności.
Download