Szczegółowe informacje dot. konkursu na realizację

advertisement
Załącznik do ogłoszenia o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
na realizację:
„Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”
§ 1.
1. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają szczegółowe zasady postępowania przy
przeprowadzaniu konkursu mającego na celu wybór realizatora/realizatorów na rok 2017
„Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”.
2. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów „Programu profilaktycznych
szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018” dla dzieci z roczników 2014-2015,
zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków, poprzez przyjęcie obowiązków:
1) wykonanie usług szczepień u dzieci, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego
kwalifikującego do szczepienia przed podaniem dawki szczepienia,
2) edukację rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie
szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym,
3) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji
o szczepieniach wśród pacjentów swojej placówki.
§ 2.
Ilekroć mowa o:
1) organizatorze- należy rozumieć Gminę Wasilków reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa,
zwaną Gminą,
2) oferencie - należy rozumieć podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) przystępujące
do organizowanego konkursu ofert.
§ 3.
1. Organizator wymaga od oferenta, aby:
1) oferent świadczył zamawiane usługi na wysokim poziomie, zgodnie ze sztuką i etyką zawodu,
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej
staranności,
2) świadczone usługi były wykonywane przez wykwalifikowane osoby,
3) oferent posiadał polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729).
2. Organizator zapewni dostawcę szczepionek w drodze zaproszenia do składania ofert.
§ 4.
1. Termin udzielania świadczeń zdrowotnych planuje się od dnia zawarcia umowy do 30 listopada
2017 r.
2. Oferent realizuje program w miejscu wskazanym w ofercie, znajdującym się na terenie Gminy
Wasilków.
§ 5.
1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące
warunki:
1) są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą określoną w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.),
2) świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert,
3) są zarejestrowane we właściwym rejestrze, posiadają nadany numer REGON i NIP,
4) posiadają wykwalifikowany personel medyczny oraz punkt szczepień zgodny z wytycznymi
NFZ oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zlokalizowany na terenie Gminy Wasilków.
2. Wymaganymi dokumentami formalnymi załączonymi przez oferenta są:
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, programu, szczegółowymi warunkami
konkursu (załącznik nr 2).
3. Organizator dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty w celu objęcia programem całej populacji
dzieci z danego rocznika.
§ 6.
1. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) bez dokumentów formalnych, o których mowa w § 5 ust. 2.
2) złożone po terminie składania ofert,
3) złożone w większej liczbie niż jedna przez jednego oferenta.
2. Organizator może zamknąć konkurs bez wybrania którejkolwiek z ofert.
§ 7.
Wybierając najkorzystniejszą ofertę organizator będzie brał pod uwagę zapewnienie jak najlepszych
warunków do realizacji przedmiotu konkursu.
§ 8.
1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach
konkursu ofert.
2. Można złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w zapieczętowanej kopercie z napisem- Oferta na
realizację „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 20162018”.
§ 9.
Zaklejoną ofertę należy złożyć do dnia 8 maja 2017 r. do godziny 10.00 w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.
§ 10.
1. Po rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz Wasilkowa zawiera umowę o udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne z wyłonionym/i oferentem/oferentami.
§ 11.
1. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert bez
podawania przyczyn.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Download