Przeprowadzenie badań marketingowych rynku

advertisement
„Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR”
Rzeszów dn. 17.07.2012 r.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Gałęzowskiego 6/319
35-074 Rzeszów
Tel./Fax. 017 852 85 26
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo,
W związku z realizacją od 1 maja 2011 r. do 30.04.2014 r. projektu pn. „Promocja tradycyjnych form
zbieractwa dzikich roślin w celu zniwelowania różnic społecznych i ekonomicznych w Europie Środkowej” –
akronim: Traditional and wild” nr 3CE361P4 w ramach Priorytetu 4 Wzmacnianie konkurencyjności i atrakcyjności
miast i regionów, Działanie 4.3 Kapitalizacja Kulturalnych zasobów na rzecz wzrostu atrakcyjności miast i regionów,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert na:
Przeprowadzenie badań marketingowych
rynku produktów pochodzących z dziko występujących roślin
I.
OPIS PROJEKTU
Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez zrównoważone
upowszechnienie wiedzy z zakresu zbieractwa i przetwarzania dzikich roślin i ziół, wśród najbardziej wrażliwych
grup społecznych w rolniczych częściach Europy Środkowej tj. kobiety, osoby starsze, bezrobotne, społeczności
romskie.
Realizacja projektu ma przyczynić się do zapewnienia środków utrzymania dla najbardziej wrażliwych grup
społecznych – osób starszych, bezrobotnych, kobiet i społeczności romskich poprzez rozwój zielarstwa w
najbiedniejszych regionach Europy Środkowej. Beneficjenci projektu otrzymają wsparcie merytoryczne poprzez
udział w szkoleniach terenowych oraz dostęp do materiałów dydaktycznych.
II.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Rozwoju Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów
III.
TRYB ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „Traditional and wild” z
zachowaniem zasady konkurencyjności.
IV.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie badań marketingowych rynku produktów pochodzących z dziko występujących roślin na obszarze
docelowym (tj. wybranych miejscowościach Płaskowyżu Kolbuszowskiego w woj. podkarpackim: Styk ów ,
Pr ze wr otn e , Wid ełk a , Hu c i sko , Po gw i zd ó w St ar y , Ran iż ów , L ip n i ca , Dz ik ow iec , W er yn i a , Kł ap ówk a )
oraz na pobliskim rynku.
„Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Badanie pierwsze – indywidualni konsumenci
1.
2.
3.
4.
5.
Czas trwania badania: 2 miesiące od podpisania umowy
Obszar: województwo podkarpackie
Próba badanych osób: 500 osób (w tym 50 osób z ww. obszaru docelowego)
Dobór próby: losowy
Metoda: wywiad bezpośredni (formularz ankiety w załączeniu – co najmniej 10 pytań merytorycznych oraz
metryczka)
6. Ankieterzy powinni dobrze znać region oraz jego specyfikę
2) Badanie drugie – organizacje konsumenckie
1.
2.
Czas trwania badania: 2 miesiące od podpisania umowy
Obszar: wybrane miejscowości Płaskowyżu Kolbuszowskiego w woj. podkarpackim: Styk ów , Pr ze wr otn e ,
W id eł ka , Hu c i sko , Po gw izd ó w Star y , Ran iżó w , L ip n ica , D z ikow i ec , Wer y n ia , K łap ó wka )
Próba badanych: wszystkie organizacje konsumenckie w obszarze docelowym tj. (szkoły, przedszkola,
szpitale, sklepy, restauracje itp.)
4. Metoda: wywiad bezpośredni (formularz ankiety w załączeniu - co najmniej 10 pytań merytorycznych)
3.
3) Badanie trzecie - organizacje/firmy, które zajmują się skupem/przetwarzaniem materiału roślinnego,
produkcją produktów pochodzących z dziko występujących roślin
1.
2.
3.
4.
5.
Czas trwania badania: 2 miesiące od podpisania umowy
Obszar: województwo podkarpackie (siedziba firmy lub bezpośrednie oddziaływanie na rynek podkarpacki)
Próba badanych: 8 firm/organizacji
Dobór próby: losowy
Metoda: wywiad bezpośredni (formularz ankiety w załączeniu - co najmniej 10 pytań merytorycznych)
4) Badanie czwarte – ekspert w dziedzinie produktów pochodzących z dziko występujących roślin
1. Czas trwania badania: 2 miesiące od podpisania umowy
2. Obszar: województwo podkarpackie
3. Próba badanych: min. 5 ekspertów
4. Dobór próby: losowy
5. Metoda: wywiad bezpośredni (formularz ankiety w załączeniu - co najmniej 10 pytań merytorycznych)
5) Badanie piąte – desk research: zebranie danych zewnętrznych (statystycznych, badań, analiz, ekspertyz,
materiałów zamieszczonych w Internecie) oraz ich analiza wraz z przygotowaniem raportu z rekomendacjami
Wykonawca po zakończeniu badań przygotuje i przekaże zamawiającemu następujące dzieła:
1. Szczegółowy opis metodologii badań (dobór próby, problemy badawcze, schemat oceny, zastosowane skale
itd.).
2. Raport metodologiczny przygotowany w dokumencie Word, zawierający szczegółowy opis procesu realizacji
badań.
3. Raporty końcowe z każdego projektu badawczego, opracowane w dokumencie Word, wraz z innymi
dokumentami, zawierającymi zgromadzony materiał badawczy, np. wyniki badań zapisane w formacie
excell (wprowadzone i zakodowane dane, wykresy, tabele).
4. Multimedialną prezentację uzyskanych wyników zrealizowaną w formacie MS Power Point.
„Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR”
V.
WYMAGANIA WOBEC OFERENTA:
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, potwierdzoną oświadczeniem Wykonawcy;
2. Posiadają stabilną sytuację ekonomiczną i finansową, która zostanie potwierdzona oświadczeniem
Wykonawcy;
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; w ostatnich 3 latach zrealizowali
minimum 3 projekty dotyczące przeprowadzania badań rynku/potrzeb zakończonych i potwierdzonych
pozytywnymi referencjami, w tym co najmniej jeden projekt dotyczył rynku podkarpackiego.
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
potwierdzone oświadczeniem wykonawcy.
IV.
V.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30/09/2012 r.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VI.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta
2.
3.
4.
5.
6.
VIII.
powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
[email protected], faksem na nr: (017) 852 85 26, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres: ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów do dnia 25/07/2012 wraz z załączoną kserokopią wypisu z
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26/07/2012 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji „PRO CARPATHIA” oraz
na stronie internetowej pod adresem www.procarpathia.pl oraz www.traditionalandwild.eu/pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.procarpathia.pl oraz www.traditionalandwild.eu/pl
OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena - 70%
2. Doświadczenie - 30%
„Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR”
Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 70 punktów zaś pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów
proporcjonalną, wg wzoru:
1) 70% - cena (70 punktów)
Cena =
Cena najniższa
Cena oferty badanej
x 70
2) 30% - doświadczenie (30 punktów)
Oferent, który posiada największe doświadczenie otrzyma 30 punktów zaś pozostałe ofert otrzymają liczbę
punktów proporcjonalną, wg wzoru:
Doświadczenie =
IX.
Oferta z doświadczeniem badanym
x 30
Oferta z największym doświadczeniem
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej
znajdującej się pod adresem www.procarpathia.pl oraz www.traditionalandwild.eu/pl
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
X.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Draganik pod numerem telefonu 17 852 21 89 oraz adresem email
[email protected]
XI.
ZAŁĄCZNIK:

zał. Nr 1 Wzór Formularz Ofertowy
Download