załącznik nr 2 do zarządzenia

advertisement
załącznik nr 2 do zarządzenia
nr………..Burmistrza Pszczyny
z dnia ………………………………….
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Na wybór realizatora w 2008r. „Gminnego Programu Profilaktyki Wad Postawy u Dzieci i
Młodzieży na lata 2007-2009”
I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. Zakłady opieki zdrowotnej wykonujące zadania określone w jego statucie,
2. grupowa praktyka lekarska, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej
praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
3. osoba fizyczna inna niż w pkt 1, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń
zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
Oferenci winni posiadać uprawnienia do wykonywania czynności koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz winni posiadać odpowiednie
wyposażenie konieczne do realizacji przedmiotu umowy.
II. Informacje o konkursie ofert:
1.Zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210. poz. 2135 ze zm.) wybór
realizatora programu zdrowotnego dokonuje się w drodze konkursu ofert.
2. Opis przedmiotu konkursu na wybór realizatora w 2008r. „Gminnego Programu Profilaktyki
Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży na lata 2007-2009”:
1) zorganizowanie we własnym zakresie przebiegu badań jednostkowych*( ustalenie z dyrekcją
szkoły terminu i pomieszczenia w szkole na przeprowadzenie badań, uzyskanie zgody rodziców
na przeprowadzenie badań )
2) samo badanie jednostkowe* składa się z dwóch części:
a) pierwsza (podstawowa) – wstępna ocena badanego dziecka metodą oglądową ( badanie
fizykalne z testem zgięciowym Adamsa), wytypowanie dzieci do dalszego badania metodą
fotogrametrii z wykorzystaniem zjawiska Mory projekcyjnej, tzw. komputerowej oceny
postawy ciała
b) 30% dzieci objętych badaniem metodą oglądową należy następnie objąć badaniem
komputerowym opartym na fotogrametrii ( metodą Mory projekcyjnej)
3) ewidencja wszystkich przebadanych dzieci ( nazwisko, imię, klasa, szkoła)
4) sporządzenie dla każdego przebadanego dziecka wyniku badania, zawierającego opis wykrytej
wady postawy. Wynik badania musi być opatrzony pieczęcią oraz podpisem osoby wykonującej
badanie. Dalsza diagnostyka i ewentualne leczenie odbywa się w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego
5) wynik badania należy wręczyć rodzicom dziecka, w wyjątkowych wypadkach wychowawcy
badanej klasy
6) przebieg badań należy zorganizować w sposób nie zakłócający pracę szkoły
7) po przeprowadzeniu badań należy dostarczyć zamawiającemu raport z przeprowadzonych
badań, zawierający opis oraz ilość wykrytych wad.
3. 1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza
Pszczyny w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
3. 2. Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.
3.3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Wyniki
konkursu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, ul. Rynek 2 oraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
3.4. Burmistrz niezwłocznie zawiadamia oferentów na piśmie: o zakończeniu konkursu i jego
wyniku albo o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
3.5.
Oferent
może
złożyć
do
udzielającego
zamówienia
umotywowany
protest
dotyczący
rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
3.6. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu udzielający zamówienia niezwłocznie informuje
w formie pisemnej pozostałych oferentów.
3.7. Komisja Konkursowa rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego
złożenia.
3.8. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pod rygorem nieważności oferty: w formie
pisemnej, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, na udostępnionym formularzu ofert wraz z
wymaganymi załącznikami w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta z ofertą powinna
być oznakowana następująco: nazwa i adres podmiotu składającego ofertę, nazwa programu
wynikająca z ogłoszenia o konkursie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną
zwrócone Oferentom bez otwierania koperty, o ile była ona zaklejona.
6.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo:
- wyboru więcej niż jednej oferty,
- odwołania konkursu,
- przesunięcia terminu składania ofert,
- zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
- niewybrania żadnej oferty,
- przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie,
7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
III. Ogólne warunki przystąpienia do konkursu ofert:
1. Prowadzenie działalności na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr
14, poz. 89 ) lub ewidencji działalności gospodarczej,
2. Zgodność wykonywania usług medycznych (rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych)
w zakresie wymaganym w konkursie ofert ze statutem zakładu opieki zdrowotnej/zaświadczeniem z
ewidencji działalności gospodarczej składającego ofertę.
3.1. Złożenie wymaganych dokumentów:
2
a) aktualny wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej
b) aktualny wyciąg z rejestru sądowego/zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej
c)
statut zakładu opieki zdrowotnej
d) dokumenty
potwierdzające
kwalifikacje
zawodowe
osób
udzielających
świadczeń
zdrowotnych
e) kopia dokumentu potwierdzająca aktualność oprogramowania aparatu do Komputerowej
Oceny Postawy Ciała systemu MORA
3.2. W przypadku składania kserokopii dokumentów, osoby upoważnione do reprezentacji muszą
potwierdzić
je za zgodność z oryginałem – wszystkie kserokopie ( każda strona ) powinna
zawierać: wpis „ za zgodność z oryginałem”, data, pieczątka i podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu
IV. Opis przygotowania oferty:
1.Oferta powinna być przygotowana: na piśmie, na udostępnionym formularzu, w języku polskim,
podpisana przez osoby uprawnione ze strony oferenta.
2. Oferta powinna zawierać:
a) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i Szczegółowymi Warunkami
Konkursu
Ofert
b) nazwę, siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej/ewidencji działalności gospodarczej
c)
miejsce realizacji zadania (jeśli jest inne niż adres oferenta)
d) określenie
warunków
lokalowych,
wyposażenia
w
aparaturę
i
sprzęt
medyczny
umożliwiający realizację programu
e) informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu medycznego biorącego udział w
programie
f)
proponowaną cenę jaką oferent składa w ofercie za wykonanie badania jednostkowego
(przez badanie jednostkowe rozumie się przebadanie jednego dziecka, z założeniem iż 30%
przebadanych dzieci poddana zostanie komputerowej ocenie postawy ciała
g) proponowaną liczbę badań jednostkowych*
h) do oferty należy dołączyć wzór raportu z realizacji Programu
V. Szczegółowe warunki konkursu:
1. Świadczenie na terenie gminy Pszczyna świadczeń zdrowotnych określonych w przedmiocie
konkursu.
2. Zapewnienie personelu medycznego dla potrzeb programu.
3. Prowadzenie rejestru uczestników programu i dokumentacji medycznej związanej z realizacją
programu – zapewnienie zleceniodawcy kompletnej informacji (pozbawionej cech identyfikacji
osobowe – zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych)
VI. Jedynym kryterium oceny oferty złożonej przez oferenta jest cena jaką oferent proponuje w
ofercie za wykonanie badania jednostkowego ( przez badanie jednostkowe rozumie się przebadanie
1 dziecka, z założeniem iż 30% przebadanych dzieci poddana zostanie komputerowej ocenie
postawy ciała (metodą fotogrametrii ).
3
VII. 1. Wyniki konkursu ofert zostaną podane oferentom na piśmie oraz do publicznej wiadomości
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz na stronie internetowej
www.bip.pszczyna.pl
2. Z realizatorami wybranymi w wyniku konkursu zostaną zawarte umowy w terminie do 30 dni od
dnia rozstrzygnięcia konkursu.
VIII. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo:
1. wyboru więcej niż jednej oferty
2. zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert
3. odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie
gminy dotyczących programu).
IX. 1.Projekt oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu
Ofert.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
3. * badanie jednostkowe składa się z dwóch części:
a) pierwsza (podstawowa) – wstępna ocena badanego dziecka metodą oglądową ( badanie
fizykalne z testem zgięciowym Adamsa), wytypowanie dzieci do dalszego badania metodą
fotogrametrii z wykorzystaniem zjawiska Mory projekcyjnej, tzw. komputerowej oceny
postawy ciała
b) 30% dzieci objętych badaniem metodą oglądową należy następnie objąć badaniem
komputerowym opartym na fotogrametrii ( metodą Mory projekcyjnej)
4
Download