Cześć III - Wymagania stawiane oferentom

advertisement
Warunki konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
realizowane dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego w 2008 r. z zakresu:
1. Programu ultrasonograficznego wykrywania wad serca u płodów w drugim trymestrze ciąży
2. Programu profilaktyki raka piersi
3. Programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego
4. Programu wczesnego wykrywania nefropatii cukrzycowej i nadciśnieniowej
Część I - Ogólne zasady postępowania konkursowego
1. Organizatorem konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego w roku 2008 jest Zarząd Powiatu
Toruńskiego.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14
poz. 89, ze zm.),
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592 ),
3) niniejszych warunków postępowania.
3. Wszelka korespondencja do Zamawiającego powinna być kierowana przez Oferentów na
adres: Starostwo Powiatowe, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32.
4. Zamawiający unieważnia postępowanie konkursowe w przypadku gdy: nie wpłynęła żadna
oferta, wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków zamówienia, cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy
wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było
wcześniej przewidzieć.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający
może zmienić lub zmodyfikować treść wymagań dotyczących składania ofert oraz bez podania
powodu wycofać się z przeprowadzenia konkursu ofert o czym niezwłocznie umieści informację
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Część II - Opis sposobu przygotowania ofert
1. Zamawiający wymaga złożenia kompletnej oferty zgodnej z wymaganiami określonymi
w „Warunkach konkursu ofert”.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu w/g wzoru. Formularz dostępny jest
w siedzibie Zamawiającego lub na jego stronie internetowej www.powiattorunski.pl.
3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki.
4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim przejrzyście i czytelnie .
6. Oferta nieczytelna podlega odrzuceniu bez wezwania do uzupełnienia.
7. Każda strona złożonej oferty musi być numerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do
składania oświadczeń w imieniu Oferenta.
8. Cena oferowana powinna być podana cyfrowo i słownie.
9. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
10.Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeśli przed upływem terminu
składania ofert w formie pisemnej powiadomi Zamawiającego.
11.Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzejrzystej,
zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem : „Konkurs
ofert na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego w roku 2008”.
Cześć III - Wymagania stawiane oferentom
Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla
świadczeniobiorców w art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i posiadający warunki
lokalowe, odpowiedni sprzęt i potencjał ludzki do realizacji wszystkich programów określonych
w ogłoszeniu.
Część IV - Wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych od oferentów
1. Oświadczenia:
1) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz z warunkami dotyczącymi
przedmiotu konkursu ofert.
2) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje warunki i wzór umowy.
3) Oświadczenie w sprawie zdolności organizacyjno-prawnej i finansowej do udzielania
świadczeń zdrowotnych w ilości wskazanej w ofercie.
4) Oświadczenie, że Oferent nie zalega z płatnościami podatków oraz składek ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego.
2. Dokumenty załączone do oferty:
1) Kopia wpisu do rejestru sądu lub kopia wpisu do rejestru praktyk indywidualnych
2) Kopia decyzji Wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
3) Kopia statutu zakładu
4) Kopia polisy OC w zakresie przedmiotu postępowania.
3. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub jego niewłaściwa forma spowoduje
wezwanie Oferenta do zmiany lub uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym
terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Dokumenty powinny być przedstawione w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.
Część V - Szczegółowy opis przedmiotu konkursu ofert
1. Przedmiotem niniejszego konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j Dz.U. z 2007, Nr 14 poz.89,
ze zm.).
2. Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne udzielane mieszkańcom
Powiatu Toruńskiego w zakresie:
1) Programu ultrasonograficznego wykrywania wad serca u płodów w drugim
trymestrze ciąży
Przedmiotem postępowania jest wykonanie badania pacjentkom ciężarnym, obejmujące
niżej wymienione elementy.
Badanie musi być wykonane przez specjalistę posiadającego certyfikat PTU oraz kurs
specjalistyczny badania serca płodu.
Badanie powinno obejmować :
a) stwierdzenie liczby płodów, ich położenia, czynności serca,
b) biometrię płodu,
c) ocenę budowy płodu,
d) ocenę łożyska,
e) ocenę sznura pępowinowego,
f) ocenę objętości płynu owodniowego (AFI),
g) ewentualną ocenę mięśniaków, patologii przydatków,
h) w uzasadnionych klinicznie przypadkach ultrasonograficzną ocenę szyjki macicy,
i)
dodatkowo badanie poszerzone o ultrasonograficzną ocenę serca płodu,
j)
sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania.
Programem będzie objętych co najmniej 100 pacjentek.
2) Programu profilaktyki raka piersi
Przedmiotem postępowania jest:
- wykonanie badania USG piersi pacjentkom do 35 roku życia,
- wykonanie badania USG piersi i ewentualnie mammografii (wg wskazań lekarza)
pacjentkom pomiędzy 35 a 50 rokiem życia,
- wykonanie badania USG piersi pacjentkom pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, pod
warunkiem posiadania aktualnego wyniku badania mammograficznego, tzn. nie
starszego niż 2 lata,
- wykonanie badania mammograficznego i ewentualnie badania USG pacjentkom
powyżej 69 roku życia.
Badanie mammograficzne obejmuje:
a) przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
b) badanie mammograficzne: 2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem dokonanym
przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki,
c) sporządzenie karty badania mammograficznego w formie pisemnej i elektronicznej,
d) sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania.
Badanie USG obejmuje:
a) przeprowadzenie wywiadu,
b) badanie USG piersi wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę.
Badanie musi być wykonane przez specjalistę posiadającego certyfikat PTU oraz kurs
specjalistyczny sonomammografii.
Program obejmuje:
- 300 badań USG,
- 250 badań mammograficznych.
3) Programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego
Przedmiotem postępowania jest udzielenie świadczeń zdrowotnych:
- pacjentom w wieku powyżej 45 lat bez niepokojących objawów ze strony jelita grubego,
- pacjentom w wieku powyżej 35 lat bez objawów niepokojących, które miały w rodzinie
przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z
rakiem jelita grubego,
- pacjentom w wieku powyżej 25 lat, pochodzącym z rodzin obciążonych genetycznie
(HNPCC lub FAP).
Badanie powinno obejmować:
a) wypełnienie karty badania profilaktycznego,
b) ustalenie terminu badania kolonoskopowego i udzielenie instrukcji właściwego
przygotowania do badania,
c) wykonanie badania kolonoskopowego ze znieczuleniem, przy czym:
- w przypadku stwierdzenia zmian w jelicie grubym – pobranie wycinków do badania
histopatologicznego,
- w przypadku wykrycia nowotworu złośliwego jelita grubego – przekazanie wyniku
badania i informacji o sposobie dalszego postępowania,
d) sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania.
Programem będzie objętych co najmniej 60 pacjentów.
4. Programu wczesnego wykrywania nefropatii cukrzycowej i nadciśnieniowej
Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń chorym na cukrzycę i nadciśnienie,
w celu wczesnego wykrycia niewydolności nerek. Program obejmie następujące elementy:
a) badanie poziomu kreatyniny i mikroglobulin – 500 osób,
b) badanie USG – 100 osób,
c) sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania.
Programem będzie objętych co najmniej 500 pacjentów:
- z cukrzycą leczoną insuliną,
- leczonych lekami doustnymi, u których czas trwania choroby przekracza 7 lat,
- leczonych farmakologicznie co najmniej jednym lekiem hipotensyjnym przez co najmniej 10 lat.
Część VI - Czas wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu
ofert
Zamawiający oczekuje ofert, w których Oferent zadeklaruje realizację świadczeń zdrowotnych
w okresie od dnia podpisania umowy do 19.12.2008r.
Część VII - Termin i miejsce składania ofert
1. Kompletną ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej opisem zgodnie z pkt.11 części II
należy złożyć w terminie do dnia 30 maja 2008r., do godz. 10.00.
2. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem, że zostaną
dostarczone przez pocztę do siedziby Zamawiającego z zachowaniem terminu jak w pkt.1
3. Miejsce składania ofert: Sekretariat Starostwa Powiatowego, ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń .
Część VIII - Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu
1. Oferent może wystąpić z pisemnym zapytaniem dotyczącym warunków konkursu ofert i uzyska
wyjaśnienia niezwłocznie faxem.
2. Wyjaśnienia uzyskane na zapytania zadawane w formie ustnej nie stanowią podstawy do
odwołania.
3. Termin przyjmowania zapytań upływa na 3 dni przed terminem składania ofert.
4. Informacje dotyczące konkursu ofert udzielane będą pod numerem telefonu 660-83-00 wew.
271.
Część IX - Termin związania ofertą
Oferent związany jest ofertą do dnia podpisania z Zamawiającym umowy na świadczenia
zdrowotne w zakresie objętym ofertą, odrzucenia, bądź oddalenia jego oferty lub unieważnienia
postępowania konkursowego.
Część X - Komisja konkursowa
W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powołuje Komisję Konkursową w skład
której wejdą co najmniej trzy osoby.
Część XI - Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w terminie wskazanym w ogłoszeniu w Starostwie
Powiatowym w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32 w pokoju nr 135.
2. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.
3. W części jawnej konkursu ofert Komisja Konkursowa w obecności Oferentów :
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
2) otwiera koperty, ogłasza nazwę i adres Oferenta, cenę proponowanych do realizacji
świadczeń, odnotowując w protokole postępowania konkursowego,
3) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez Oferentów wyjaśnienia.
4. W części niejawnej Komisja Konkursowa :
1) ustala, która z ofert spełnia warunki konkursu ofert,
2) jeśli stwierdzi braki formalne w dokumentach wzywa Oferentów do ich usunięcia.
3) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert,
4) może nie przyjąć żadnej oferty, jeżeli nie zapewniają właściwego wykonywania świadczeń
zdrowotnych.
5. Kryterium oceny oferty będzie cena łączna świadczeń.
6. Komisja Konkursowa może zarządzić rokowania z Oferentem w celu ustalenia ilości
planowanych świadczeń oraz ceny za udzielone świadczenia.
7. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu, jego
wynikach i terminach zawarcia umowy.
Część XII- Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania z zawarcia umowy bez podania przyczyny.
2. Wobec czynności podjętych w toku postępowania konkursowego Oferentowi przysługują środki
odwoławcze skarga i protest z wyjątkiem unieważnienia postępowania konkursowego w całości
bądź w części.
3. Protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu do Zarządu Powiatu Toruńskiego.
4. Protesty przesłane pocztą będą rozpatrywane pod warunkiem, że zostaną dostarczone przez
pocztę do siedziby Zamawiającego z zachowaniem terminu jak pkt 3.
5. Protesty przesłane faxem oraz wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
/-/
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards