zacznik_nr_1

advertisement
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa
Nazwa oferenta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres oferenta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu
……………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Adres e-mail
……………………………………………………………………………………………………………………………………...........
OFERTA
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert dotyczącego sprzedaży i montażuławostołu, koszy na
śmieci oraz stojaka na rowery w ramach inicjatywy „Zminimalizowanie wpływów antropogenicznych na
rezerwat Odrzysko” przedstawiam swoją propozycję zawierającą następującą cenę brutto:
-
za sprzedaż i montaż ławostołu, koszy na śmieci oraz stojaki na rowery zgodnie z
Przedmiotem zamówienia oferujemy cenę brutto ………………………………………..………………… zł
(słownie)……………………….…………………….……………………………………………………………………………………)
Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT dla każdej z pozycji
wymienionych w Przedmiocie zamówienia. Powyższa kwota oferty stanowi koszt całkowity za zadanie opisane w pkt. II
Zaproszenia do składania ofert wraz ze wszystkimi możliwymi opłatami pojawiającymi się w trakcie realizacji usługi. Wykonawca
gwarantuje niezmienność ceny oraz zakończenie prac do dna 15.10.2015 roku.
Niniejszym oświadczam, iż:
a)
zapoznałam/em/liśmy się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję/jemy
się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert;
b)
wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).
…………………………………………..
Miejscowość, data
………………………………………………
Podpis i pieczątka
Oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta
Download