formularz ofertowy

advertisement
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 z 15.05.2014 r.
…………………………………....
Pieczęć oferenta
FORMULARZ OFERTOWY
Numer zapytania ofertowego
Zapytanie nr 2 z dnia 15.05.2014r
Pełna nazwa oferenta
NIP oferenta
Adres oferenta
Cena (netto w PLN) za realizację
pkt. 5a przedmiotu zamówienia
Cena (netto w PLN) za realizację
pkt. 5b przedmiotu zamówienia
Termin realizacji dostawy
Uwagi
Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 2/2014 z 15.05.2014 r.
W imieniu swoim i/lub reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
Zapoznałem się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 2 z 15.05.2014r i nie wnoszę do
nich zastrzeżeń, a przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze świadomością
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych
Spełniam warunki określone w Zapytaniu ofertowym o nr 2 z 15.05.2014r wskazane w pkt. VI
Wymagania.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas 60 dni od upływu terminu składania ofert.
.…………………………………………..
(data i podpis oferenta)
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Download