Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 z 23.12.2013r

advertisement
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 z 23.12.2013r
…………………………………....
Pieczęć oferenta
FORMULARZ OFERTOWY
Numer zapytania ofertowego
Zapytanie nr 1 z dnia 23.12.2013r
Pełna nazwa oferenta
NIP oferenta
Adres oferenta
Cena netto w PLN / brutto PLN
1. Analiza ekonometryczna istotności
zmiennych- badania
2. Opracowanie modeli ekonometrycznych
uwzględniających dane makroekonomiczne
3. Przygotowanie i testowanie modeli
ekonometrycznych na poziomie mikro ocena ilościowa sytuacji przedsiębiorstwa
4. Opracowanie modelu prognostycznego
na podstawie danych
5. Stworzenie
metodologii
badania danych
finansowychilościowa
sytuacji
jakościowych
w zakresie
relacji danych
przedsiębiorstwa
na podstawie
właścicielskich
finansowych i zarządczych
6. Stworzenie metodologii badania danych
jakościowych w zakresie wewnętrznej
7. Stworzenie
metodologii badania danych
organizacji przedsiębiorstwa
jakościowych w zakresie oceny konkurencji
/
/
/
/
/
/
/
/
8. Stworzenie metodologii badania danych
jakościowych w zakresie ryzyka
(branżowego, prawnego i politycznego,
ekonomicznego, walutowego,
surowcowego, stopy procentowej)
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
9. Opracowanie modelu ekonometrycznego
scoringu
/
Termin realizacji dostawy
Uwagi
W imieniu swoim i/lub reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
Zapoznałem się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 1 z 23.12.2013r i nie wnoszę do
nich zastrzeżeń, a przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze świadomością
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych
Spełniam warunki określone w Zapytaniu ofertowym o nr 1 z 23.12.2013 r wskazane w pkt. 10
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas 60 dni od upływu terminu składania ofert.
…………………………………………..
(data i podpis oferenta)
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Download