Zał. nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć firmowa oferenta – jeśli

advertisement
Zał. nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
_________________________
(pieczęć firmowa oferenta – jeśli dotyczy)
Dane dotyczące Oferenta (informacje nie muszą być podawane jeżeli znajdują się na pieczęci firmowej)
Nazwa:
Adres/siedziba:
Nr telefonu/faks:
nr NIP:
nr REGON (jeśli dotyczy):
Dane dotyczące Zamawiającego
AGRAPAK Sp. z o.o.
ul. Wilczak 6
61-623 Poznań
W związku z zapytaniem ofertowym na zbadanie przenikania zespołu białek zawierających Colostrum PRP
przez komórki nabłonka jelitowego oraz ich oddziaływania na enterocyty w modelu in vitro (linia komórkowa
Caco-2) w ramach planowanego do realizacji projektu o nazwie Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin
innowacyjnej technologii wytwarzania „Siary idealnej” dla cieląt i „Siary suplement diety” dla ludzi
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 –
Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje, przedstawiam/y ofertę.
Oferuję/Oferujemy realizację usługi szczegółowo opisanej w zapytaniu ofertowym za następującą cenę:
Netto: …………………………………PLN słownie złotych: ……………………………………………………..
VAT: …………………………PLN, stawka …………….. %
Brutto: ……………………………….PLN słownie złotych: ……………………………………………………….
Liczba miesięcy realizacji badania ………………………
Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Pan/Pani: ……………………………………….
adres e-mail: …………………………………… tel. kontaktowy: ………………………
Oświadczam, że:
 Akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W przypadku uznania mojej oferty za
najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania warunkowej umowy w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
 Posiadam potencjał i doświadczenie niezbędne dla realizacji projektu.
 Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 Nie jestem podmiotem/osobą powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą w ciągu 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania
ofert.
Doświadczenie
Warunki udziału w postępowaniu
Proszę wstawić
„TAK” lub „NIE”
Doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 badań in vitro przenikania
białek i peptydów przez komórki nabłonka jelita cienkiego w ciągu 3 lat przed
złożeniem oferty
Nazwa i adres podmiotu, dla którego było realizowane badanie, nazwa badania, zakres obowiązków,
okres realizacji badania (od mc-rr- do mc-rr)
Posiadanie co najmniej 5 publikacji naukowych nawiązujących do tematu zlecenia
Tytuł, miejsce i rok wydania publikacji
__________________________________
(miejscowość i data)
_________________________________________
(podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta)
Download