Seminarium I

advertisement
Zasady udzielania
pomocy publicznej
po akcesji Polski do
Unii Europejskiej
Wytyczne w sprawie
krajowej pomocy
regionalnej
(Dz. Urz. UE C 74,
10.03.1998)
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Pomoc regionalna została skonstruowana tak,
aby zapewnić rozwój mniej uprzywilejowanych
regionów poprzez wspieranie trwałych inwestycji
i tworzenie nowych miejsc pracy w trwałym
kontekście. Promuje ona ekspansję, modernizację
i dywersyfikację działalności przedsiębiorstw
znajdujących się w tych regionach, a
także zachęca nowe firmy do wchodzenia na te
tereny.
3
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Zakres stosowania wytycznych
Wytyczne mają zastosowanie w każdym
sektorze gospodarki z wyjątkiem:
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu
produktów wymienionych w Załączniku I do TWE,
rybołówstwa,
hutnictwa żelaza i stali,
włókien syntetycznych,
górnictwa węgla.
4
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Rozgraniczenie regionów
odstępstwo określone w art. 87 ust. 3 lit. a)
odstępstwo określone w art. 87 ust. 3 lit. c)
5
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Cel, forma i wysokość pomocy
Celem pomocy regionalnej jest zapewnienie
inwestycji
produkcyjnych
(inwestycji
początkowych) lub tworzenie nowych miejsc
pracy powiązanych z inwestycjami.
Tym samym nie faworyzuje ona ani czynnika
kapitałowego ani czynnika pracy.
6
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Pomoc regionalna może przyjmować różne
formy:
dotacja,
nisko oprocentowana pożyczka lub obniżka
oprocentowania,
rządowe gwarancje lub zakup udziałów państwa na
korzystnych warunkach,
zwolnienia podatkowe,
obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie
społeczne, itd.
7
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Przeznaczenia pomocy
pomoc dotycząca inwestycji początkowych –
pomoc na nowe inwestycje,
pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy
(związanych z nową inwestycją)
duże projekty inwestycyjne,
pomoc operacyjna.
8
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Pomoc dotycząca inwestycji początkowych –
pomoc na nowe inwestycje
definicja nowej inwestycji
Nowa inwestycja oznacza inwestycję w aktywa trwałe
lub wartości niematerialne i prawne związane z
utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudowę
istniejącego bądź rozpoczęcie działalności, która wiąże
się z zasadniczą zmianą produktu lub procesu
produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Nowa
inwestycja oznacza również inwestycje w transfer
technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji,
know-how lub nieopatentowanej wiedzy technolog.
9
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
definicja nowej inwestycji, c.d.
Za
nową
inwestycję
można
również
uznać
zainwestowanie kapitału trwałego w formie kupna
zakładu, który został zlikwidowany lub zostałby
zlikwidowane, jeżeli nie zostałby kupiony, chyba że dany
zakład należy do przedsiębiorstwa znajdującego się w
trudnej sytuacji.
10
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są
koszty
odpowiadające
następującym
elementom
inwestycji:
ziemia,
budynki,
urządzenia/maszyny,
patenty,
licencje, itp.
11
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, c.d.
Nie kwalifikuje się do objęcia pomocą
przeznaczoną na nowe inwestycje wydatków
związanych
z
zakupem
urządzeń
transportowych (mieniem ruchomym) w
sektorze transportu.
12
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Maksymalna intensywność pomocy
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2049)
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jest jako
stosunek ekwiwalentu dotacji netto (EDN) do kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, i wynosi odpowiednio:
50% - na obszarach należących do podregionów wymienionych
w pkt 2 i 3,
40% - na obszarach należących do podregionów oznaczonych
numerami statystycznymi 4, 17 i 30,
30% - na obszarach należących do podregionów oznaczonych
numerami statystycznymi 22 i 42.
13
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Maksymalna intensywność pomocy
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej
dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym
wynosi 30% intensywności określonej dla
poszczególnych
obszarów,
jeżeli
kwota
planowanej pomocy regionalnej, wyrażona jako
EDB, przekracza równowartość 5 mln euro.
14
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Pomoc związana z inwestycją początkową musi
zostać uzależniona, poprzez formę płatności lub
warunki związane z jej uzyskaniem, od
utrzymania danej inwestycji przez okres co
najmniej 5 lat.
15
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej
16
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Pomoc na tworzenie miejsc pracy
Pomoc regionalna może dotyczyć również tworzenia
nowych miejsc pracy.
W odróżnieniu od pomocy na tworzenie nowych miejsc
pracy, która została zdefiniowana w Wytycznych w
sprawie pomocy dotyczącej zatrudnienia, i która odnosi
się do miejsc pracy nie powiązanych z projektami
inwestycyjnymi,
w
niniejszym
dokumencie
koncentrujemy się wyłącznie na miejscach pracy
związanych z realizacją inwestycji początkowych.
17
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Tworzenie nowych miejsc
Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza wzrost netto
ich liczby w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze
średnią z pewnego okresu czasu (w porównaniu ze
średnią za ostatnie 12 m-cy).
Od ich liczby należy odjąć liczbę miejsc pracy
zlikwidowanych w tym samym okresie czasu.
18
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Koszty kwalifikujące się do objęcia
pomocą
Kosztami kwalifikującymi się są koszty wynagrodzeń
brutto nowo zatrudnionych pracowników.
Komisja stoi na stanowisku, że wielkość pomocy nie
może przekraczać określonej procentowo części kosztów
wynagrodzenia zatrudnionej osoby, wyliczonych za
okres dwóch lat. Procent ten jest równy intensywności
pomocy inwestycyjnej w danym regionie.
19
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Pomoc związana z tworzeniem nowych miejsc
pracy musi zostać uzależniona, poprzez formę
płatności lub warunki związane z jej
uzyskaniem, od utrzymania stworzonego
miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat.
20
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
Zasady dotyczące kumulacji pomocy
Można łączyć pomoc na tworzenie nowych
miejsc
pracy
z
pomocą
inwestycyjną
przedstawioną
z
zastrzeżeniem
pułapów
intensywności określonych dla danego regionu.
21
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy
regionalnej
zasady kumulacji, c.d.
Warunek ten jest uważany za spełniony, jeżeli suma
pomocy dla inwestora początkowego, wyrażona jako
procent inwestycji, oraz pomoc przeznaczona na
tworzenie nowych miejsc pracy, wyrażona jako procent
kosztów wynagrodzenia, nie przekracza najbardziej
korzystnej kwoty wynikającej z zastosowania jednego z
pułapów ustalonych dla danego regionu.
22
Download