RIS w województwie Kujawsko-Pomorskim

advertisement
Maciej Krużewski
Pełnomocnik Marszałka ds.
Koordynacji Programów
Rozwojowych
Historia Regionalnej Strategii Innowacji
• 2001 –Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji
• 2003 - Regionalny System Proinnowacyjny WKP
Kujawy-Pomorze RIS
• 2005 – Przyjęcie zaktualizowanej Strategii
Innowacji
• 2008 – Zakończenie projektu badawczego –
KUJPOMRIS
• od 2008 – Prace nad aktualizacją Regionalnej
Strategii Innowacji w ramach POKL i projektów
międzynarodowych
Następne kroki
 AKTUALIZACJA REGIONALEJ
STRATEGII INNOWACJI
–
–
–
–
STYCZEŃ – OGŁOSZENIE PRZETARGU
KWIECIEŃ – PODPISANIE UMOWY
LISTOPAD – ZAKOŃCZENIE PRAC
GRUDZIEŃ– PRZYJĘCIE RIS I PLANU DZIAŁAŃ
 Przygotowanie do nowego okresu
programowania 2014-2020
 Dla celów RPO WK-P 2007-2013 – Plan
Działań dla RSI WK-P na lata 2012-2015
Cel główny
• stworzenie planu strategicznego (zwanego
Regionalną Strategią Innowacji), którego
wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój
i znaczenie województwa kujawskopomorskiego w zakresie nowoczesnej,
opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki,
przy uwzględnianiu zasady
„smart specialisation”
Osiągnięcie dynamicznego wzrostu wartości
wskaźników opisujących poziom innowacyjny
regionu i usytuowanie KujawskoPomorskiego w czołowej 5-tce województw
w Polsce do 2020 r.
Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego jako koordynator procesów
innowacyjnych w regionie
Cele szczegółowe
• Etap 1: Aktualizacja RSI na lata 2014-2020, która
będzie stanowić podstawę Regionalnego Programu
Operacyjnego
• Konsultacje społeczne zaktualizowanej RSI WKP
w 6 okręgach,
• Etap 2: Opracowanie Planu Działań do
zaktualizowanej RSI WKP na lata 2013-2015, który
będzie opisywał zadania w okresie przejściowym
SCHEMAT REALIZACJI RIS
Etap I
Ewaluacja ex post RSI do 2015 r.
Kompleksowa ocena realizacji
Diagnoza
Krytyczna analiza sytuacji w zakresie
potencjału innowacyjnego regionu
EFEKT DOCELOWY:
•Stworzenie Platformy
współdziałania podmiotów
społecznych, gospodarczych,
naukowo-badawczych oraz
samorządowych w zakresie
zarządzania Regionalnym
Systemem Innowacji
Etap II
Programowanie
Aktualizacja RSI – cele i kierunki
System monitoringu i finansowania
RPO Innowacyjny Region
• Centrum Zarządzania
Regionalnym Systemem
Innowacji
Etap III
Budowa systemu
Platforma współdziałania
Innowacyjne instrumenty
zarządzania rozwojem
Instytucjonalizacja
NAUKA
BIZNES
ADMINISTRACJA
Strategia Modernizacji
Regionu 2020
Smart specialisation
„inteligentna
specjalizacja regionów”
Sektory wiodące
Regulacje wspólnotowe UE
Analiza strategiczna
SWOT
System
monitorowania
Ewaluacja ex ante
Priorytet: rozwój gospodarki
opartej na wiedzy
Zintegrowane pakiety
projektów
innowacyjnych w
powiatach
Regulacje krajowe
Strategie krajowe
Strategia Innowacyjności i
Efektywności Gospodarki
Download