Podzia* zaj** dydaktycznych z przedmiotu

advertisement
CHOROBY WEWNĘTRZNE
WNM, rok akademicki 2014/2015; 5 rok studiów, kierunek lekarski
Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 semestr IX (zimowy):
wykłady
seminaria
ćwiczenia
80 godzin
15
10
55
Kody prowadzących zajęcia w semestrze IX:
Prof. E. Bandurska-Stankiewicz – EBS
Prof. A. Doboszyńska – AD
Dr W. Knopińska-Posłuszny – WKP
Prof. A. Rynkiewicz - AR
Liczba Studentów:
Liczba grup: seminaryjnych – 2 ; ćwiczeniowych klinicznych – 8.
Planowana organizacja zajęć w semestrze IX zimowym roku akademickiego 2014/2015:
Wykłady: środa; 13.30 – 15.45 (5x3h); miejsce: Biblioteka Główna s.116
a- wykład godzina 13.30-14.15 b- wykład godzina 14.15-15.00 c – wykład godzina 15.00-15.45
data i (liczba godz. wykł.)
wykładowca
temat
08.10.2014 (3)
15.10.2014 (3)
22.10.2014 (3)
EBS (a, b)
WKP (c)
AD (3)
WKP (3)
29.10.2014 (3)
AR (3)
12.11.2014 (3)
AD (a, b)
WKP(c)
Osteoporoza i guzy neuroendokrynne.
Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego cz. 1.
Objawy chorób układu oddechowego. Gruźlica
Diagnostyka i leczenie niedokrwistości.
Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego cz. 2.
Wady serca nabyte. Wady serca wrodzone u dorosłych.
Przewlekła niewydolność serca.
Zaburzenia oddychania podczas snu. Astma i POChP.
Skazy krwotoczne.
Seminaria i ćwiczenia: zajęcia w blokach tematycznych
Seminaria: (czwartki i środy) godz. 09.00-11.15 (3x3h) + 1h godz. 09.00-09.45
Gr. 1, 2:
02.10 (AR); ul. Żołnierska 14 sala 6F
08.10 (AD); ul. Żołnierska 14 sala 9F
15.10 (WKP); ul. Żołnierska 14 sala 9F
22.10.2014 ( 1h EBS) ul. Żołnierska 14 sala 9F
Gr. 3, 4:
18.12.2014 (AR); ul. Żołnierska 14 sala 9F
07.01 (AD); ul. Żołnierska 14 sala 5F
13.01 (WKP); ul. Żołnierska 14 sala 9F
21.01.2015 (1h EBS) ul. Żołnierska 14 sala 9F
(Klinika prof. E. Bandurskiej-Stankiewicz realizuje 1 h seminaryjną dla każdej grupy).
poniedziałki, czwartki, piątki - godz. 9.00-13.00 ćwiczenia w Klinikach 5h ( w tym 2 x po 15 min. przerwy);
(Klinika prof. E. Bandurskiej-Stankiewicz realizuje 2 dni ćwiczeniowe z każdą grupą).
EBS
WKP
AR
AD
Grupa 1
Plan rotacji grup ćwiczeniowych w Klinikach:
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
13.10;14.10
17.10;20.10;21.10
27.10;28.10;29.10
06.10;07.10;09.10
03.10;06.10
13.10;14.10;16.10
07.10;09.10;10.10
17.10;20.10;21.10
19.01;22.01
14.01;15.01;16.01
23.01;26.01;27.01
08.01;09.01;12.01
23.01;26.01
08.01;09.01;12.01
14.01;15.01;16.01
19.01;20.01;22.01
Semestr IX:
Kardiologia
SEMINARIA
1. Wady serca nabyte –objawy kliniczne
2. Wady serca wrodzone u dorosłych
3. Diagnostyka kliniczna niewydolności serca
ĆWICZENIA
1. Zwężenie zastawki aortalnej. Zwężenie zastawki mitralnej. Niedomykalność aortalna. Niedomykalność mitralna.
Diagnostyka obrazowa wad nabytych serca
2. Kardiomiopatia przerostowa. Kardiomiopatia rozstrzeniowa. Nadciśnienie płucne – klinika
3. Przewlekła niewydolność serca z zachowaną czynnością skurczową lewej komory. Przewlekła niewydolność serca z
upośledzoną czynnością skurczową lewej komory. Diagnostyka obrazowa i czynnościowa przewlekłej niewydolności
serca. Farmakoterapia przewlekłej niewydolności serca.
Endokrynologia
SEMINARIA
1. Hormonalne zaburzenia czynności gonad: Jajniki- zaburzenia miesiączkowania (pierwotny i wtórny brak miesiączki),
zespół policystycznych jajników, guzy jajnika, zaburzenia okresu okołomenopauzalnego i pomenopauzalnego; Jądra zaburzenia czynności jąder (wnętrostwo, pierwotna i wtórna niewydolność hormonalna jąder, uszkodzenie kanalików jądra),
nowotwory jądra, ginekomastia.
ĆWICZENIA
1. Zaburzenia wodno-elektrolitowe i kwasowo-zasadowe: stany odwodnienia, stany przewodnienia, hiponatremia,
hipernatremia, hipokalemia, hiperkalemia, hipomagnezemia, hipermagnezemia, hipokalcemia, hiperkalcemia, hipofosfatemia,
hiperfosfatemia; kwasica, zasadowica.
2. Choroby metaboliczne kości: osteomalacja, osteoporoza – determinanty szczytowej masy kostnej, diagnostyka
osteoporozy (kliniczne i szkieletowe czynniki ryzyka, FRAX); osteoporoza pierwotna i wtórna; profilaktyka i leczenie
osteoporozy.
Hematologia
SEMINARIA
1. Diagnostyka i leczenie małopłytowości
2. Chłoniaki złośliwe
3. Zespoły mielodysplastyczne
ĆWICZENIA
1. Zasady diagnostyki hematologiczne
2. Zasady leczenia onkohematologicznego
3. Dyskrazje komórek plazmatycznych
Literatura podstawowa:
1. Choroby wewnętrzne pod red. A Szczeklika. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013-2014
2. Rozpoznanie różnicowe w medycynie wewnętrznej. W. Siegenthaler. MediPage, Warszawa, 2009
3. Badanie kliniczne J. Dacre, P. Kopelman tlum. B. K. Kaminski, Wyd. Lek PZWL, Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca:
1. Choroby wewnętrzne pod red. G. Herolda, Wyd. Lek PZWL, Warszawa, 2008
2. Diagnostyka internistyczna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. J. Taton, A. S. Czech Wyd Lek PZWL,
Warszawa 2005
3. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych F. J. Kokot, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2007
4. Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem. M. S. Hebanowski, J.E. Kliszcz, B. U. Trzeciak Wyd. Lek PZWL,
Warszawa, 2005
Download