Projekt jest przygotowany i realizowany przez

advertisement
Projekt jest przygotowany i realizowany przez
Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania
Dyskryminacji
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Jest współfinansowany ze środków
EFS
I. O PROJEKCIE
Projekt skierowany jest bezpośrednio do kobiet zamieszkujących obszary
wiejskie, a jego główne założenie to aktywizacja w wymiarze zawodowym,
edukacyjnym, społecznym i osobistym. Jest przedsięwzięciem non profit.
Planujemy dotrzeć do jak największej liczby kobiet zainteresowanych
podniesieniem swoich kompetencji w zakresie rozwoju postaw prospołecznych i
zawodowych, które są zaangażowane w działalność społeczną lub zamierzające ją
rozpocząć.
Zależy nam aby kobiety, dzięki zaangażowaniu w nasz projekt, miały szanse
zostać lokalnymi liderkami, animującymi działania społeczno – gospodarcze na rzecz
środowiska lokalnego, co w przyszłości może zaowocować zwiększeniem ilości tego
rodzaju inicjatyw.
Osiągnięcie powyższych założeń wynika z chęci promowania idei równości
kobiet i mężczyzn na rynku pracy, propagowania przedsiębiorczości i
samoorganizacji, rozwijania aktywności społecznej oraz integracji zawodowej,
wyrównania dysproporcji w zakresie możliwości rozwoju inicjatyw lokalnych
pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi.
Naszym celem jest przełamanie stereotypowego postrzegania ról społecznych
kobiet i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy.
Projekt będzie realizowany poprzez warsztaty i seminaria edukacyjno informacyjne odbywające się na terenie całego kraju. Każda z Pań dzięki
uczestnictwu w proponowanych przez nas zajęciach będzie miała okazję zdobyć
kompleksową wiedzę umożliwiającą podjęcie różnego rodzaju aktywności. Otrzyma
odpowiednie wsparcie psychologiczne w zakresie identyfikowania własnych
potrzeb, przełamywania stereotypów społecznych związanych z płcią i pozycją
społeczno – zawodową kobiet, poszerzy posiadane umiejętności oraz, co ważne,
będzie miała możliwość nawiązania współpracy lub wymiany doświadczeń z
przedstawicielami istniejących już struktur lokalnych.
Udział w warsztatach nie wymaga od uczestniczek żadnych nakładów
finansowych.
II. ZASIĘG I CZAS TRWANIA PROJEKTU
Projekt obejmie całą Polskę. Wybrana grupa czterdziestu kobiet weźmie
udział w zajęciach zorganizowanych w atrakcyjnych ośrodkach szkoleniowych, na
terenie swojego województwa.
Będzie to cykl ośmiu dwudniowych spotkań seminaryjno – warsztatowych,
trwających od maja do grudnia 2007 roku ( z przerwą wakacyjną w miesiącach lipcu
i sierpniu).
W przedsięwzięciu weźmie udział w sumie 640 kobiet zamieszkujących tereny
wiejskie.
III. UCZESTNICZKI
Przedsięwzięcie to jest adresowane do kobiet z obszarów wiejskich, które
chcą animować działania społeczne i gospodarcze na swoim terenie. Wśród
beneficjentek będą sołtyski, radne gmin, kobiety prowadzące działalność społeczną i
gospodarczą lub chcące się w nią zaangażować.
Każda z Pań dzięki uczestnictwu w proponowanych przez nas zajęciach
będzie miała okazję zdobyć kompleksową wiedzę umożliwiającą podjęcie różnego
rodzaju aktywności. Otrzyma odpowiednie wsparcie psychologiczne w zakresie
identyfikowania własnych potrzeb, przełamywania stereotypów społecznych
związanych z płcią i pozycją społeczno – zawodową kobiet, poszerzy posiadane
umiejętności oraz, co ważne, będzie miała możliwość nawiązania współpracy lub
wymiany doświadczeń z przedstawicielami istniejących już struktur lokalnych.
Poprzez nabywanie umiejętności związanych z rozwojem społecznozawodowej aktywności na terenach wiejskich, beneficjentki przyczyniać się będą do
tworzenia aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, samodzielnie rozwiązującego
swoje problemy lokalne.
III. WARSZTATY I SZKOLENIA
Projekt dotyczy czterech najważniejszych aktywności człowieka osobistej, społecznej, edukacyjnej i zawodowej.
Realizowany będzie poprzez:
1. Zorganizowanie akcji edukacyjnej dla kobiet wiejskich – warsztaty i seminaria
odbywające się w całym kraju ( 640 kobiet).
2. Zorganizowanie obejmującej cały kraj, akcji informacyjnej dla otoczenia
społecznego – seminaria.
3. Zorganizowanie w Warszawie konferencji dla 800 osób.
4. Wydanie multimedialnego i w formie książkowej wydawnictwa promocyjno edukacyjnego.
1. Akcja edukacyjna składać się będzie z następujących komponentów:
warsztaty pomagające przełamać stereotypy płciowe dzięki edukowaniu
kobiet w zakresie identyfikowania mechanizmów działania stereotypów w życiu
codziennym, sposobów ich zwalczania, promowaniu partnerskiego modelu
godzenia ról rodzinnych i zawodowych;
warsztaty edukacyjne mające na celu przełamanie stereotypów dotyczących
ról społeczno-zawodowych kobiet wiejskich, poprzez aktywizowanie i edukowanie
w zakresie budowania relacji oraz sieci współpracy w środowisku lokalnym;
seminaria edukacyjne
promujące przedsiębiorczość kobiet,
pobudzające je do większej aktywności na rynku pracy,
informujące o dobrych praktykach w pracy na własny rachunek,
promujące przedsiębiorczość kobiet jako pozytywne zjawisko,
informujące, jak zachęcać osoby z otoczenia do rozwijania aktywności
społeczno – ekonomicznej oraz o usługach wspierających funkcjonowanie
firm,
promujące różnych form działalności gospodarczej i społecznej.
Powyższa akcja zakończy się wypracowaniem przez kobiety biorące udział w
seminariach, mini-projektów rozwoju lokalnego.
2. Seminaria będą miały na celu umożliwienie dialogu kobiet z przedstawicielami
otoczenia społecznego. Przyczynią się również do rozwoju partnerstwa lokalnego na
rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wypracowywania innowacyjnych
rozwiązań i wymiany informacji.
3. Dwudniowa konferencja skierowana będzie na pogłębianie więzi lokalnych,
prezentację doświadczeń z działań w projekcie i wypracowanych metod współpracy
lokalnej.
Na konferencji zostaną zaprezentowane wyróżniające się mini-projekty rozwoju
lokalnego, a autorki szesnastu najlepszych prac będą uczestniczyły w
dziesięciodniowym seminarium dotyczącym równości szans i rozwijania
aktywności lokalnej.
4. W ramach projektu oprócz publikacji, będzie stworzone multimedialne i
książkowe wydawnictwo promocyjno-edukacyjne, zawierające skierowane do kobiet
wiejskich porady dotyczące przedsiębiorczości, przykłady dobrych praktyk,
materiały dotyczące rozwiązań wypracowanych podczas projektu, wywiady z
kobietami biorącymi udział w seminariach.
Download