roczny plan pracy

advertisement
ROCZNY PLAN PRACY
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 207
ROK SZKOLNY 2013/2014
opracowany przez Radę Pedagogiczną
Przedszkola Miejskiego Nr 207 w Łodzi,
zatwierdzony w dniu 12.09.2013r., uchwałą nr 8/2013
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Na rodowej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 560) zmieniające rozporządzenie o nadzorze
pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.. (Dz.U. z 2009 r. nr 168, poz.1324)

Statut przedszkola
,,W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”
PRIORYTET: Kontynuowanie działań zmierzających do poszerzania i wzbogacania wiedzy dotyczącej zdrowego
odżywiania się, ruchu, higieny i bezpieczeństwa.
Opis problemu:
W wyniku obserwacji prowadzonych podczas działań z dziećmi i ich rodzicami, rozmów prowadzonych z gronem pedagogicznym, specjalistami
do spraw żywienia, informacjami z programów publicystycznych, zaobserwowano brak konsekwencji ze strony rodziców w kwestii prawidłowych
zasad odżywiania i zdrowego trybu życia, co ma wpływ na niewłaściwe nawyki prozdrowotne. W związku z powyższym stwierdzono
konieczność kontynuowania działań zmierzających do kształtowania właściwych postaw i nawyków żywieniowych.
Uzasadnienie wyboru priorytetu:
Zdrowie i sprawność fizyczna są podstawowymi warunkami prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach. Kształtowanie
świadomości znaczenia zdrowia to nic innego, jak wdrażanie dziecka do profilaktyki zdrowotnej.
Zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia.

Podejmowanie współpracy nauczycieli i rodziców w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych u dzieci.

Tworzenie bezpiecznych, higienicznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wychowanków przedszkola.
ZADANIA DO WYKONANIA I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN
OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
1) Zapoznanie z literaturą, artykułami z czasopism dotyczącymi tematu dostępnymi w
bibliotece przedszkolnej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Nr 2, stronami internetowymi
poświęconymi zdrowemu stylowi życia:

X
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Edyta Tutak
Scenariusze opublikowane w miesięczniku „Wychowanie w Przedszkolu”, w plikach do
pobrania. (w załączniku)

Agata Tomala, Grzegorz Łapanowski ,,Przedszkole na widelcu” .

R. Jaworska ,,Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-4 lat’’,

K. . Żuchlekowa ,,Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych’’,

Joel Fuhrman,,Zdrowe dzieciaki”

http://www.zdrowyprzedszkolak.org

http://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka
2) Przekazanie informacji o zadaniach planu rocznego społeczności przedszkolnej

Prowadzenie gazetki „Promujemy zdrowie”
Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw w sali i placu przedszkolnym:
3)
Wszyscy nauczyciele

Przegląd bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego i zabawek w salach i na placu
przedszkolnym,
Cały rok
i społeczny inspektor
pracy Ewa Marzec
4) Wykorzystanie różnorodnych metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych
w zakresie ruchu:

Cały rok
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
wykorzystanie zbiorów płyt CD oraz materiałów warsztatowych oraz scenariuszy do
zabaw z dziećmi,

uczestniczenie w warsztatach, kursach i doskonaleniach w dziedzinie propagowania
zdrowia i zdrowego stylu życia,
Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
5)

Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym
powietrzu,

Odbywanie zajęć o charakterze prozdrowotnym,

Przeprowadzanie zajęć ruchowych z muzyką w połączeniu z metodami twórczymi,
aktywizującymi dzieci,
6)
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
 Różnorodność stosowanych metod i form pracy z dziećmi,
 Samodzielne wykonywanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów,
 Zorganizowanie kącika sportowego i akcentów w dekoracji przedszkola o charakterze
sportowym (gazetka, plansze),
7) Sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej:

Cały rok
Dyrektor
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
Pozyskiwanie sponsorów i zakup różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych
inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej,
8) Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:

Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia na popołudniowych zajęciach z rodzicami
Edyta Tutak – gazetka
oraz umieszczanie informacji w gazetce przedszkolnej,

Prowadzenie różnych zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój dzieci,

Stosowanie profilaktyki zdrowotnej,

Zorganizowanie wystawy prac wykonanych przez dzieci i rodziców pt. „Warzywno –
XI
owocowe stworki cudaczkowe”.

Warsztaty z rodzicami pt. „Zdrowy deser”.
Henryka Jarecka
Ewa Michalak
II
Ewa Marzec,
Edyta Tutak

Zorganizowanie Konkursu plastyczno-technicznego pt ,,Jem owoce i warzywa”- dla dzieci i
IV
rodziców. Praca wykonana wspólnie przez dzieci i ich rodziców w domu.

Uczestniczenie w programie ,,Pięć porcji owoców i warzyw”
Monika Wiśniewska
Iwona Szymczak
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
9) Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i
przestrzeganie higieny otoczenia:

Prawidłowe mycie rąk,

Higiena jamy ustnej, włosów i paznokci,

Samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po wyjściu z toalety,
10)
Wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co
sprzyja, a co zagraża zdrowiu:

Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania, poznanie piramidy żywienia,

Zachęcanie dzieci do zjadania przygotowanych potraw oraz warzy i owoców,

Kształtowanie nawyku codziennej gimnastyki,

Rozumienie szkodliwości przebywania w zadymionym środowisku, w pomieszczeniach
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
II
Iwona Szymczak
oraz szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia człowieka (uczestniczenie w
Natalia Bogacz
Przedszkolnym Programie Edukacji Antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas’’),
11) Stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających przyswoić dzieciom zasady kulturalnego
zachowania się przy stole:

Posługiwanie się sztućcami,

Przyjmowanie poprawnej postawy podczas siedzenia przy stole,

Zachowanie estetyki jedzenia podczas posiłków,

Używanie zwrotów grzecznościowych,

Kulturalne zachowanie przy stole,
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
I i IV
Ewa Marzec,
12) Zorganizowanie międzygrupowych zawodów sportowych.

Udział w ,,Futbolandi”, i ,,Spartakiadzie przedszkolaków”
Natalia Bogacz
13) Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez poznawanie wierszy, piosenek, bajek,
opowiadań.

Zorganizowanie małej formy scenicznej promującej zdrowie, Zaproszenie na spektakl dzieci
IV
z Przedszkola Miejskiego Nr 99.

Zorganizowanie międzyprzedszkolnego Konkursu recytatorskiego z nagrodami, temat
Kamila Gibała – Woińska
Magdalena Duczek
VI
,,W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zaproszenie do konkursu dzieci z Przedszkola Miejskiego
Kamila Gibała – Woińska
Magdalena Duczek
Nr 99, 75, 5
14) Ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy
Cały rok

Zorganizowanie spotkań z lekarzem pediatrą, pielęgniarką, stomatologiem, zespołem
Marzena Kaźmierczak
Paulina Frąc
ratunkowym, dietetykiem.
15) Zwiększenie zajęć i zabaw dydaktycznych mających na celu rozbudzenie zmysłów: węchu,
smaku, wzroku, dotyku:
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
 Podejmowanie działań mających na celu wspólne przygotowania zdrowych, sezonowych
posiłków, przekąsek, deserów.
 Zorganizowanie w kąciku przyrody hodowli roślin jadalnych – uświadomienie dzieciom
XI-III
Wszyscy nauczyciele
 Zorganizowanie warsztatów dla rodziców pt. ,,Kanapka nie musi być nudna”
V
Ewa Marzec
 Zorganizowanie cyklu zajęć ,,Kolorowy tydzień – kolory jesieni”- zaangażowanie wszystkie
X
Iwona Szymczak
potrzeby spożywania zdrowych roślin jako źródła witamin zwłaszcza w okresie zimy,,Zielone hodowle w kąciku przyrody’’,
grupy i pracownicy przedszkola i rodzice.
Monika Wiśniewska
Iwona Szymczak
16) Wdrażanie zasad w zakresie postaw i nawyków:
 Rozumienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
 Korzystanie z kącika relaksacyjnego,
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
Wg
Dyrektor
harmonogramu
Metodyk Anna
nadzoru
Koralewska
pedagogicznego
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
 Systematyczne wdrażanie zasady mówienia umiarkowanym głosem,
 Rozumienie konieczności odpoczynku podczas dnia,
 Wdrażanie do korzystania z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu.
17) Organizacja szkoleń wewnątrzprzedszkolnych WDN, uczestniczenie w Radach
Pedagogicznych, uczestniczenie w kursach doskonalących,
 Wyszukiwanie nowych propozycji zabaw, scenariuszy zamieszczonych na stronach
internetowych, dzielenie się materiałami,
18) Kontynuowanie i poszerzanie kontaktów z instytucjami użyteczności publicznej:

·
Ochotnicza Straż Pożarna,

·
Policja,

·
Służba Zdrowia,

·
Biblioteka Miejska Nr 2

·
Przedszkole Miejskie Nr 99,75,5

·
Szkoła Podstawowa nr 2, 10,14,46

,,Jupi Park” – sala zabaw dla dzieci ul. Piłsudskiego 5
Cały rok
Wszyscy nauczyciele
Download