Informacja o programie ekologicznym

advertisement
Program z zakresu edukacji ekologicznej
nt. „ W ochronie Sieci Życia – kreowanie postaw
proekologicznych uczniów
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Czarnocinie”
realizowany jest w okresie od marca do 30 czerwca 2009 r.
Celem
realizacji programu jest osiągnięcie wiele znaczących efektów
ekologicznych i rzeczowych, m.in.
 zakupienie sadzonek roślin, tabliczek w celu ich oznaczenia i
podłoże, które znacznie wzbogacą przyszkolny ogród dydaktyczny,
 zorganizowanie licznych wycieczek ekologicznych (m.in. do Ogrodu
Botanicznego i Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, Arboretum w
Rogowie, Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, Oczyszczalni Ścieków
w Łodzi),
 zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów:
1. Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów gimnazjum „MOJA
ZIEMIA, MÓJ ŚWIAT”,
2. Konkurs na najlepszy pomysł imprezy ekologicznej z okazji
Światowego
Dnia
Ziemi
dla uczniów szkoły podstawowej w kategoriach: PLAKT, DZIEŁO
SZTUKI Z ODPADÓW, KONKURS PRZYRODNICZY „EKOLOGIA DZISIAJ I
JUTRO”
i
gimnazjum
w
kategoriach:
STRÓJ
EKOLOGICZNY,
WIERSZ,
TRANSPARENT.
Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody książkowe i dyplomy,
 włączenie w działania proekologiczne szkoły środowisko lokalne,
 zaszczepienie w uczniach i ich rodzicach zachowań sprzyjających
ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu przyrody.
Założeniem programu ekologicznego jest osiągnięcie następujących celów
w zakresie umiejętności
i postaw uczniów:
 podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, ze
zwróceniem uwagi na ochronę
i zrównoważone użytkowanie różnych zasobów biologicznych,
 dostrzeganie powiązań między aspektami: środowiskowym, społecznym
i ekonomicznym,
 rozwijanie gotowości do podjęcia działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju,
 przewidywania, zapobiegania oraz zwalczania przyczyn
zmniejszania się lub zanikowi bogactwa gatunków,
 samodzielnego zdobywania informacji o najbliższym środowisku
przyrodniczym,
 uświadomienie uczniom o wartości miejsc przyrodniczych i
kulturowych w najbliższej okolicy,
 ukształtowanie umiejętności zrozumienia procesów i praw rządzących
środowiskiem przyrodniczym.
Uzyskanie wszystkich zakładanych w projekcie celów możliwe
jest dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie
8 000, 00 zł.
Download