budżet miasta - wstęp do konsultacjix

advertisement
Materiał informacyjny
do konsultacji społecznych priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Władze Łodzi każdego roku przygotowują projekt budżet miasta na rok następny. Praca nad
tym strategicznym dla miasta dokumentem na rok 2015 rozpocznie się w Urzędzie Miasta Łodzi na
przełomie czerwca/lipca bieżącego roku. Dlatego już w maju zapraszamy wszystkich mieszkańców
do współpracy przy ustalaniu priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.
Skąd miasto ma pieniądze na wydatki?
Większa część dochodów Łodzi pochodzi od mieszkańców. Są to, w szczególności, podatki
dochodowe od osób fizycznych (PIT), podatki od nieruchomości, podatki zarejestrowanych w
Łodzi firm (CIT), opłaty (np. za parkowanie, mandaty, bilety), podatek od spadków i darowizn, a
także inne uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw - trafiają do miejskiej kasy.
Druga grupa dochodów to wpływy z majątku miasta: ze sprzedaży miejskiego majątku
lub dzierżawy, najmu oraz innych umów o publicznym charakterze. Miasto otrzymuje także
pieniądze „z zewnątrz”: z budżetu państwa (głównie na oświatę i inne, określone cele), z Unii
Europejskiej (dotacje na projekty związane z transportem, kulturą, oświatą itp.) a także
np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska.
Na co miasto wydaje pieniądze?
Wydatki w budżecie można pogrupować wg dziedzin (w nawiasach kwoty w budżecie miasta
Łodzi na 2014 rok). Przykładowo: na oświatę i wychowanie (prawie 835 mln zł), na transport, czyli
drogi i komunikację (ponad 1 mld 233 mln zł), na pomoc społeczną (ok. 395 mln zł),
na funkcjonowanie urzędów, na kulturę, na zapewnienie bezpieczeństwa (w tym m.in. straż
pożarną, straż miejską, ochotniczą straż pożarną), na opiekę nad dziećmi, na sport i utrzymanie
obiektów sportowych (prawie 130 mln zł), na ochronę zdrowia (46 mln zł), na turystykę,
w tym zadania z zakresu upowszechniania turystyki czy funkcjonowanie informacji turystycznej
(0,63 mln zł).
Miasto może wydawać środki na wiele zadań będących w kompetencjach gminy i powiatu od wyrównania chodnika, przez naprawę latarni, ustawienie wiaty przystankowej, remont szkoły,
doposażenie boiska, sprzątanie ulic i parków, koszenie trawy, odśnieżanie, prowadzenie schronisk
dla bezdomnych, dożywianie dzieci, wytyczanie targowisk, prowadzenie kampanii informacyjnych
dotyczących bezpieczeństwa, samorządności czy segregacji śmieci, po likwidację barier
architektonicznych czy funkcjonowanie rzecznika praw konsumentów. Ponieważ jednak
konsultujemy priorytety budżetowe, wydatki miasta w formularzu konsultacyjnym zostały
pogrupowane w dziedziny, przy czym w każdej dziedzinie znajdują się przykłady rodzajów
wydatków jakie są finansowane ze środków budżetu miasta na bieżący rok.
Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych priorytetów projektu budżetu miasta
na 2015 rok?
W tym roku konsultacje społeczne polegają na zasięgnięciu opinii mieszkańców
i mieszkanek Łodzi o priorytetach budżetu miasta Łodzi na 2015 rok. Każda osoba biorąca udział w
konsultacjach może zaznaczyć, na formularzu konsultacyjnym, trzy dziedziny, na które - Jej
zdaniem - należy przekazać w 2015 roku więcej środków z budżetu miasta.
Dziedziny budżetu uwzględnione w formularzu konsultacyjnym zawierają w sobie szereg
mniejszych kategorii wydatków – np. w dziedzinie „transport” znajdują się środki na budowę
nowych dróg, remonty torowisk, ustawienia wiat, znaków, kursowanie MPK, remonty chodników
czy budowę nowych dróg dla rowerów. Podobnie dział „oświata i wychowanie” zawiera różne
rodzaje wydatków – od utrzymania szkół, przedszkoli, stołówek w szkołach przez prowadzenie
świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych po inwestycje w budynki szkolne.
Każda z dziedzin budżetu jest opisana na formularzu konsultacyjnym wraz z przykładami
realizowanych w jej ramach rodzajów wydatków (działań) po to, aby w punkcie 3 formularza
konsultacyjnego można było wpisać te rodzaje wydatków (działań), na których realizacji Państwu
najbardziej zależy.
Budżet miasta nie jest jednak „z gumy”. Dlatego w punkcie 4 formularza konsultacyjnego
jesteście Państwo proszeni o wskazanie trzech dziedzin budżetu miasta, na które - Państwa zdaniem
- miasto powinno przeznaczyć mniej pieniędzy.
Jednak nie wszystkie pozycje budżetowe można „ot tak” zmieniać ...
Obsługa długu publicznego – to koszt pożyczek zaciągniętych przez miasto, zatem jest to
wydatek sztywny - pozycja, która nie zależy od woli/opinii mieszkańców. Raty zaciągniętych
pożyczek miasto musi płacić.
Z kolei takie zadania jak rewitalizacja Księżego Młyna, remont trasy WZ czy budowa trasy
Górna, to projekty, które już są w toku (miasto podpisało na nie umowy), zatem większe zmiany
tych pozycji budżetowych także nie są możliwe.
Nie można także całkowicie zrezygnować np. z zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom,
programu walki z alkoholizmem czy wywozu śmieci – gdyż gmina ma obowiązek takie działania
realizować. Sprawą do dyskusji jest natomiast kwestia zakresu realizacji: większego – wiążącego
się z wydaniem większej kwoty z budżetu miasta czy mniejszego – wiążącego się z wydaniem
mniejszej kwoty z tego budżetu.
Liczymy, że podczas wypełniania formularzy konsultacyjnych oraz w trakcie otwartych
spotkań z mieszkańcami, w czasie pracy w grupach warsztatowych, będą mieli Państwo możliwość
zastanowienia się nad konsekwencjami zmian jakie zaproponujecie do projektu budżetu miasta na
2015 rok.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards