ślubowanie

advertisement
Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie
wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 113 Statutu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dn. 29września 2011r., doktorant jest
zobowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów
doktoranckich.
Przyjęcie w poczet doktorantów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia
ślubowania następującej treści:
Świadomy uświęconych tradycją obowiązków członka społeczności
akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zobowiązuję się uroczyście:
- dążyć do prawdy – podstawy wszelkiej nauki,
- zdobywać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe dla
dobra i pożytku społecznego,
- z najwyższą starannością realizować pracę naukową oraz spełniać
obowiązki dydaktyczne,
- przestrzegać etyki zawodowej i zasad moralnych,
- dbać o dobre imię Uczelni.
Ślubuję
_____________________________________
data i własnoręczny podpis doktoranta
Każdy doktorant obowiązany jest podpisać ślubowanie.
Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu
studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
_____________________________________
data i własnoręczny podpis doktoranta
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards