ipp_-_wf

advertisement
INDYWIDUALNY PLAN PRACY DOKTORANTA - WZÓR
Imię i nazwisko:
semestr
rok akademicki
…./….
Wydział:
Katedra/Klinika/Zakład:
Opiekun naukowy/Promotor:
I rok Studiów Doktoranckich
1. Uczestnictwo w zajęciach dla doktoranta:
Wymiar godzinowy
Forma zajęć
a. Aktualności z zakresu nauk farmaceutycznych i analityki
medycznej

45

ćwiczenia
b. Język angielski w farmacji i naukach biomedycznych

30

ćwiczenia
c. Informacja naukowa

10

ćwiczenia
d. Metodologia badań naukowych

20

ćwiczenia
e. Pedagogika

20

ćwiczenia
f. Seminarium doktoranckie

12

seminarium

30

wykłady

20

ćwiczenia
g. Blok 1: Etyka badań naukowych z uwzględnieniem
eksperymentów na zwierzętach i/lub Filozofia nauki i/lub
Ochrona własności intelektualnej
h. Blok 2: Podstawy dydaktyki medycznej i/lub Współczesna
dydaktyka szkoły wyższej
2. Dydaktyka – samodzielne prowadzenie lub uczestnictwo w prowadzeniu zajęć w wymiarze 90 h rocznie
3. Indywidualny program pracy:
a. Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej
b. Analiza piśmiennictwa
c. Opracowanie metodyki badań
d. Ustalenie zasad finansowania
e. Uzyskanie zgody na prowadzenie badań/ pobieranie próbek/ zgoda komisji etycznej
f. Udział w pracach naukowych zakładu – konferencje, zjazdy, sympozja, szkolenia
II rok Studiów Doktoranckich
1. Uczestnictwo w zajęciach dla doktoranta:
Wymiar godzinowy
Forma zajęć
a. Aktualności z zakresu nauk farmaceutycznych i analityki
medycznej

75

ćwiczenia
b. Język angielski w farmacji i naukach biomedycznych

30

ćwiczenia
DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE!
c. Statystyka medyczna z elementami informatyki

20

ćwiczenia
d. Seminarium doktoranckie

12

seminarium

30

ćwiczenia

20

ćwiczenia
e. Blok 1: Identyfikacja struktury związków pochodzenia
naturalnego z wykorzystaniem nowoczesnych metod
spektroskopowych i/lub Modelowanie komputerowe i
analiza chemometryczna widm w podczerwieni i/lub Od
rośliny do leku – nowoczesne techniki analityczne w ocenie
aktywności biologicznej roślin
f. Blok 2: Metody i formy oceny efektów kształcenia i/lub
Metodyka nauczania w praktyce nauczyciela akademickiego
2. Dydaktyka – samodzielne prowadzenie lub uczestnictwo w prowadzeniu zajęć w wymiarze 90 h rocznie
3. Indywidualny program pracy:
a. Prowadzenie badań
b. Spełnianie wymogów do otwarcie przewodu doktorskiego
c. Uzyskanie środków finansowych niezbędnych do prowadzenia badań
d. Udział w pracach naukowych zakładu – konferencje, zjazdy, sympozja, szkolenia
III rok Studiów Doktoranckich
1. Uczestnictwo w zajęciach dla doktoranta:
Wymiar godzinowy
Forma zajęć
a. Filozofia

30

ćwiczenia
b. Historia nauk medycznych

15

wykłady
c. Seminarium doktoranckie

12

seminarium
d. Blok 1: Psychologia zdrowia i/lub Socjologia w naukach
medycznych i/lub Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia
e. Blok 2: Kształcenie ustawiczne i/lub Nowoczesne technologie
dydaktyczne w szkole wyższej

30

ćwiczenia

20

ćwiczenia
2. Dydaktyka – samodzielne prowadzenie lub uczestnictwo w prowadzeniu zajęć w wymiarze 90 h rocznie
3. Indywidualny program pracy:
a. Kontynuacja i zakończenia badań
b. Zgromadzenie niezbędnego piśmiennictwa
c. Przygotowanie zebranego materiału do analizy statystycznej
d. Otwarcie przewodu doktorskiego
e. Udział w pracach naukowych zakładu – konferencje, zjazdy, sympozja, szkolenia
IV rok Studiów Doktoranckich
1. Uczestnictwo w zajęciach dla doktoranta:
a. Seminarium doktoranckie
2.
Wymiar godzinowy

12
Forma zajęć

ćwiczenia
Dydaktyka – samodzielne prowadzenie lub uczestnictwo w prowadzeniu zajęć w wymiarze 90 h rocznie
DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE!
3. Indywidualny program pracy:
a. Analiza statystyczna danych
b. Pisanie rozprawy doktorskiej
c. Obrona rozprawy doktorskiej
Podpis doktoranta
Data złożenia IPP
Pieczęć i podpis Kierownika
Katedry/Zakładu/Kliniki
Pieczęć i podpis Opiekuna
naukowego/Promotora
Pieczęć i podpis Kierownika
Studiów Doktoranckich
DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE!
Download