dr hab. Marek Budajczak

advertisement
Wydział Studiów Edukacyjnych
Schemat do opracowania informacji o problematyce seminarium
Imię i nazwisko wraz z tytułami: (naukowymi i zawodowymi)
Marek Budajczak, dr hab.
Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
socjologia edukacji (tu szczególnie: alternatywy edukacyjne i polityka w
edukacji), filozofia edukacji (tu szczególnie: etyka pedagogiczna i edukacyjna),
pedagogika twórczości, językoznawstwo;
Publikacje:
 Edukacja domowa, GWP, Gdańsk, 2004.
 Metoda Carden – klasyczna amerykańska alternatywa edukacyjna, [w:] Edukacja
alternatywna w XXI wieku, red. Z. Melosik, B. Śliwerski, Impuls, Poznań-Kraków,
2010, s. 393-409.
 Poradnictwo biblioteczno-czytelnicze jako forma działania społecznego wobec
„Galaktyki Gutenberga”, [w:] Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, red. M. Piorunek,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, s. 227-247.
 O kondycji polskiej edukacjo domowej jako społecznego „subimago” (albo o
niebezpieczeństwach metaforyzacji), [w:] Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, nr 2/2012,
s. 53-60.
 Korczakowy „Pamiętnik” w zwierciadłach etyki, [w:] Korczak na marginesach, red. Z.
Rudnicki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013, s. 181-190.
Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (konkretne przykłady
tematów):
 Etos nauczyciela w percepcji studentów kierunków nauczycielskich i czynnych
nauczycieli.
 Przekazy etyczne w telewizji – konteksty i podteksty.
 Terapia przez sztukę w pracy pedagoga.
 Udział rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego w jego edukacji i terapii.
 Zjawisko nękania szkolnego jako przykład degradacji życia społecznego.
Kontakt: (telefon, e-mail, terminy i miejsce odbywania seminarium)
tel. 606 283 403; [email protected]; czas i miejsce seminarium do uzgodnienia
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
www.wse.amu.edu.pl
Download