Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i

advertisement
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
Zakład Antropologii Kulturowej
oraz
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Nauki Administracji
zapraszają do udziału w seminarium naukowym:
Prawo, wartości, kultura – filozoficzne i socjologiczne konteksty prawa
które odbędzie się w dniu 15 maja 2012 r. w Lublinie.
Celem Seminarium jest refleksja wokół szeroko ujmowanej sfery prawa oraz przekształceń
jakim ona podlega w ramach współczesnego, szybko zmieniającego się społeczeństwa. Tematyka
seminarium stanowić ma punkt wyjścia dla rozważań nad wszelkimi implikacjami obowiązującego
prawa wobec aktualnych problemów gospodarki, polityki, kultury czy innych obszarów życia
społecznego.
Seminarium ma stworzyć okazję do wielowątkowej debaty między reprezentantami
różnorodnych dyscyplin i środowisk naukowych, prowadzącymi prace badawcze dotyczące
wszelkich aspektów prawa, stanowiącego jedną z najistotniejszych ram aktywności człowieka jako
obywatela, a jednocześnie istoty społecznej i kulturowej. Organizatorzy proponują podjęcie
dyskusji w ramach następujących obszarów tematycznych:
1. Aksjologiczne refleksje wokół prawa i jego znaczenia we współczesnym świecie – prawo
a inne systemy normatywne
2. Filozofia władzy i sfery publicznej – państwo, administracja, obywatel
3. Socjologiczne, antropologiczne i kulturowe konteksty zmieniającego się prawa –
prawo w „czasach szybkich przemian”
4. Zagrożenia ładu i porządku prawnego w dobie kryzysu – prognozy i diagnozy wybranych
zjawisk
5. Problematyka nie zawarta w powyższych punktach, lecz korespondująca z tematem
konferencji
Publikacja wystąpień seminaryjnych nastąpi w ramach zeszytu tematycznego czasopisma
elektronicznego Kultura i wartości. Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 100 zł. Opłata
obejmuje koszty obiadu oraz cateringu w trakcie obrad. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, lecz
mogą udzielić pomocy w rezerwacji miejsc noclegowych. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą
elektroniczną na adres [email protected] lub [email protected] do dnia 15.04.2012. Opłatę
seminaryjną należy przekazać do dnia 15.04.2012 na konto w BRE BANK SA O/Lublin,
Ul. Krakowskie Przedmieście 6 20-954 Lublin, o numerze 84 1140 1094 0000 2905 1600 1133 z
dopiskiem „Prawo, wartości, kultura”.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
Zakład Antropologii Kulturowej
oraz
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Nauki Administracji
Karta zgłoszenia na seminarium naukowe
Prawo, wartości, kultura – filozoficzne i socjologiczne konteksty prawa
Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy:
…………………………………………………………………………………………………............
Nazwa i adres instytucji, NIP :
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Telefon, e-mail:
…………………………………………………………………………………………………............
Tytuł referatu:
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
Streszczenie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną do dnia 15.04.2012 na adres organizatorów
konferencji:
dr Monika Torczyńska - [email protected]
dr Piotr Szreniawski – [email protected]
Download