dr Katarzyna Plebańczyk

advertisement
imię i nazwisko prowadzącego
dr Katarzyna Plebańczyk
seminarium
temat seminarium
Budowanie przewagi konkurencyjnej - metody zarządzania
współczesnymi organizacjami (publicznymi i niepublicznymi) w kontekście
trendów globalnych
liczba studentów przyjmowanych
minimalnie 10 osób, maksymalnie 12 osób
na seminarium
zakres tematyczny seminarium
Jak zmieniają się metody zarządzania w Polsce i funkcjonujące na ich
temat wyobrażenia? Skąd przychodzą? Dlaczego w zarządzaniu
organizacjami jedne są wykorzystywane częściej niż inne? Jak wpływają na
konkurencyjność przedsiębiorstw? Peter Drucker pisał, że
„nie istnieje jedyna właściwa organizacja, lecz istnieją wyłącznie
organizacje, każda z właściwymi sobie zaletami, właściwymi sobie
ograniczeniami i specyficznymi zastosowaniami”. Dodajmy – wybrana
strategia zarządzania organizacją odpowiada tylko określonym zadaniom
w określonych warunkach i w założonym czasie.
Na seminarium skupimy się na wybranych aspektach funkcjonowania
współczesnych organizacji/instytucji (np. kultury), w kontekście
wykorzystania trendów obserwowanych w polityce i gospodarce (np.
wdrażania koncepcji good governance i multilevel partnership, koncepcji
zrównoważonego rozwoju, różnorodności kulturowej, partycypacji
społecznej), porozumień międzynarodowych (np. deklaracje ONZ,
UNESCO, Europa 2020). Wstępne analizy trendów zostaną odniesione do
zasad funkcjonowania konkretnego sektora (np. kultury, w szerokim
rozumieniu pojęcia), a następnie przeanalizowane na konkretnych,
wybranych przez uczestników przykładach - w kontekście zaadaptowania
ich na potrzeby zarządzania, a konkretniej do budowania przewagi
konkurencyjnej (w oparciu o wybrane elementy zarządzania
strategicznego). Uczestnicy poznają niektóre elementy zarządzania
strategicznego, będą mieli okazję nie tylko przeanalizować globalne trendy
czy polityki horyzontalne UE, ale również prowadząc własne badania
sprawdzą, czy i w jaki sposób wybrane przez nich trendy przekładają się na
rzeczywiste funkcjonowanie różnych organizacji.
przykładowe tytuły prac, w tym
Przykładowe tematy prac:
zrealizowane w latach ubiegłych
Uwięzienie w trendach – jak konieczność dostosowania się do mód (?) na
rynku wpływa na zarządzanie organizacją (np. grantoza/kwestie
środowiskowe/ inne polityki horyzontalne)
Partycypacja społeczna w zarządzaniu organizacją – moda, konieczność,
metoda budowania przewagi konkurencyjnej
Każdy może być przedsiębiorcą – jak małe organizacje mogą wpływać na
budowanie społecznego, społeczno-ekonomicznego dobrobytu
Wielokulturowość/różnorodność/tolerancja/innowacyjność/zarządzanie
wiedzą itp. w zarządzaniu organizacją/ zasobami ludzkimi
Sektor kreatywny - wykorzystanie globalnych trendów
Globalna konkurencja w kontekście różnych form działalności (np. jej
znaczenie dla prowadzenia działalności kulturalnej)
Organizacje a nowy rynek pracy, np. młodzi na rynku pracy, artyści na
rynku pracy itp.
Wdrażanie „nowych” metod zarządzania w „starych” instytucjach, np.
kultury
Uczestnicy mogą zaproponować własne tematy w oparciu o generalne
założenia seminarium.
Ewentualne uwagi
Download