Formularz ofertowy >> 109.19 KB

advertisement
Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy
Dane Oferenta:
Nazwa:
Adres:
NIP:
Dane osoby do kontaktu:
Imię i Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Formularz ofertowy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22 września 2015 r. dotyczące udziału w charakterze
Panelisty w Seminarium projektu „Wzornictwo-Biznes-Zysk” (nr umowy o dofinansowanie
POIG.05.02.00-00-001/14), dotyczącym obecnych realiów oraz nadchodzących zmian i wyzwań w
podejściu do projektowania przestrzeni publicznej, zobowiązuję się do:
- udziału w Seminarium „Let’s design. Wyzwania i trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej”
(Warszawa, 06.10.2015 r.), w tym do aktywnego udziału w bloku prezentacyjnym, tj. do wygłoszenia
prelekcji na temat istniejących trendów adekwatnych do przestrzeni publicznej, które w sposób
bezpośredni lub pośredni wpływają na styl i jakość życia społeczeństw na całym świecie, poparte
prezentacją wyselekcjonowanych case studies,
- odpowiedzi na pytania uczestników Seminarium oraz wzięcia czynnego udziału w panelu
dyskusyjnym (trwającym 1 h dydaktyczną) dotyczącym trendów, podczas którego włączę się w
moderowaną dyskusję ekspertów i odpowiem na ewentualne pytania uczestników seminarium (o ile
nie będą one wymagały złamania tajemnicy handlowej lub ujawniania informacji poufnych),
- opracowania prezentacji PowerPoint (na potrzeby zilustrowania wygłaszanej podczas Seminarium
prelekcji) i przekazania jej Zamawiającemu (w wersji elektronicznej, w formacie PowerPoint lub PDF,
na szablonie przedstawionym przez Zamawiającego), wraz z udzieleniem zgody na jej wydrukowanie i
powielenie w materiałach informacyjnych dla uczestników Seminarium.
Oświadczam, że:
1. Panelista reprezentuje organizację, posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy i
prognozowania trendów, zdobyte dzięki działalności na rynkach międzynarodowych,
gwarantującej najwyższy poziom przekazywanej przez jej przedstawiciela (tj. Panelistę)
wiedzy.
2. Panelista posiada osobiste doświadczenie w przekazywaniu, podczas wystąpień publicznych
oraz w ramach publikacji, wiedzy w zakresie trendów oraz innowacji odnoszących się do
potrzeb użytkowników.
3. Do wykonania Usługi oddelegowany/-a zostanie:
Imię i Nazwisko Panelisty
Stanowisko zajmowane w Firmie
4. Liczba przeprowadzonych prelekcji i warsztatów odnośnie przewidywania trendów i
innowacyjnego myślenia w biznesie w latach 01.2013-09.2015 r.
Tabela 1 - Lista prelekcji i warsztatów prowadzonych przez Panelistę1
Lp.
Tytuł prelekcji/ warsztatu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Istnieje możliwość powielania wierszy
Data przeprowadzenia (miesiąc/ rok)
5. Panelista jest autorem lub współautorem publikacji z zakresu rozumienia i aplikacji trendów
oraz przewidywania przyszłych trendów jako szans biznesowych 2.
Tabela 2 - Lista publikacji, których autorem lub współautorem jest Panelista
Tytuł
Lp.
Autor, współautor
Miejsce publikacji
1
2
3
6. Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie zgłaszam
zastrzeżeń.
7. Zapewniam wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
8. Informacje zawarte w złożonej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym.
9. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych (w tym na
portalu projektu, w materiałach filmowych i drukowanych, np. w artykułach prasowych oraz w
sprawozdaniach projektu) publikowanych w trakcie oraz po zakończeniu Seminarium oraz na
zamieszczenie wizerunku na stronach internetowych Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
Sp. z o.o., a także na wykorzystanie wypowiedzi udzielonej przeze mnie podczas Seminarium
na portalu projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
Kalkulacja ceny:
Tabela 1 - Kalkulacja ceny
Cena całkowita
Całkowita cena za udział Panelisty w Seminarium (w tym
aktywny udział w bloku prezentacyjnym oraz panelu
dyskusyjnym) oraz za przygotowanie prezentacji PowerPoint
i udzielenie Zamawiającemu prawa do jej powielenia dla
uczestników Seminarium, wyrażona w ………………..
(wstaw właściwą walutę – złoty polski, EURO lub GBP).
Cena musi zawierać wszystkie niezbędne podatki wynikające z przepisów prawa polskiego i
właściwych dla kraju Oferenta.
2
………………………….........
………………………….........
Miejscowość, data
Czytelny podpis
Istnieje możliwość powielania wierszy
Download