Wypełnia Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia Nazwa

advertisement
Wypełnia Zespół ds. Jakości
i Programów Kształcenia
Nazwa przedmiotu: Ethos akademicki
Kod przedmiotu: 08.1I_III04_11
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii
Forma studiów:
Dziedzina nauki:
Dyscyplina naukowa
Stacjonarne III stopnia
nauki humanistyczne
filozofia
Rok / semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu: polski
III/6
obowiązkowy
ćwiczenia
inne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
seminarium
laboratoryjne
(wpisać jakie)
Wymiar
zajęć
10
Koordynator przedmiotu / modułu
Prof. dr hab. Renata Ziemińska
Prowadzący zajęcia
Prof. dr hab. Renata Ziemińska
Cel przedmiotu / modułu
Zapoznanie doktorantów z etycznymi wymogami i społeczną rolą instytucji
naukowych
Wymagania wstępne
Studia magisterskie lub ich odpowiednik
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Po zaliczeniu przedmiotu/ modułu doktorant potrafi:
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Odniesienie do
efektów dla
programu
01Doktorant zna podstawowe modele szkoły wyższej i współczesne tendencje w
kształceniu akademickim
02 Doktorant zna podstawowe zasady etyki badań naukowych, nauczania
akademickiego i recenzowania
03 Doktorant potrafi analizować spory etyczne dotyczące badań naukowych i ich
upowszechniania
04Doktorant potrafi zastosować zasady etyczne do rozstrzygania sporów w
badaniach i kształceniu akademickim
K-W02
K_U05
05 Doktorant potrafi trafnie diagnozować i oceniać odstępstwa od zasad
moralnych w nauce i kształceniu uniwersyteckim
K-K04
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – wykład
1. Modele szkoły wyższej i idea uniwersytetu
2. Kodeks etyki pracownika naukowego
3. Etyka badań naukowych
4. Etyka nauczania w szkole wyższej
5. Etyka oceny naukowej
Liczba godzin
2
2
2
2
2
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia
Literatura podstawowa
Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
01-05
Egzamin ustny
Egzamin ustny z treści wykładu
Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2013.
K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu. Poznań: Uniwersytet Poznański 1933;
http://www.ken.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/twardowski2.pdf
Literatura uzupełniająca
1. P. Pluciński, Idea(ł) i rzeczywistość uniwersytetu, „Nowa Krytyka” 19 (2006), s.207228.
2. I. Zakowicz, Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta – kontynuacja czy
zmierzch? „Ogrody Nauk i Sztuk” nr 2012 (2), 62-74.
3. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Warszawa PAN 2001.
NAKŁAD PRACY Doktoranta:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.
Liczba punktów ECTS
10
5
10
25
1
Download