Etyczne problemy zawodu socjologa

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: ETYCZNE PROBLEMY ZAWODU SOCJOLOGA
KOD: M_8
ROK AKADEMICKI: 2014/2015
KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK: INSTYTUT SOCJOLOGII
I. Moduł kształcenia i jego usytuowanie w systemie studiów
1. PROFIL STUDIÓW
ogólnoakademicki
2. POZIOM KSZTAŁCENIA
studia pierwszego stopnia
3. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW
stacjonarne
4. STATUS MODUŁU
obowiązkowy
5. KATEGORIA MODUŁU
kształcenia kierunkowego
6. USYTUOWANIE MODUŁU W PLANIE STUDIÓW
semestr VI
7. JĘZYK WYKŁADOWY
polski
8. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA MODUŁOWI
2 ECTS
9. FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Konserwatorium – 20 godz.
10. FORMA ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Zaliczenie z oceną
11. KOORDYNATOR MODUŁU
dr hab. prof. PWSW Witold Jedynak
dr hab. prof. PWSW Witold Jedynak,
dr Adam Kulczycki
12. PROWADZĄCY MODUŁ
II. Modułowe efekty kształcenia z odniesieniem do kierunku i obszaru efektów kształcenia
Kod
Odniesienie do
modułowe
kierunkowych
Opis efektów kształcenia
efekty
efektów
kształcenia
kształcenia
Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących
struktury i instytucje społeczne (prawo, moralność, religia, itp.), a
W_01
K_W07
także ma świadomość ich znaczenia dla prawidłowego
funkcjonowania społeczeństwa
Zna i rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej socjologa, w tym
W_02
K_W10
zasady poszanowania własności przemysłowej i intelektualnej.
Umie stosować normy i zasady etyczne w celu rozwiązania
U_01
K_U05
konkretnych zadań socjologicznych podczas procesu badawczego
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów etycznych
U_02
K_U06
pojawiających się w pracy zawodowej socjologa
U_03
Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów K_U07
społecznych w oparciu o normy etyczne i przedstawia własne
propozycje.
Cechuje go wrażliwość etyczna, dostrzega i prawidłowo rozstrzyga
K_K04
dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu
K_01
III. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W – wykład; C - ćwiczenia; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa; WT – Warsztat)
Kod
form zajęć
dydaktyczny
ch
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych
Pojęcie i zakres etyki. Godność osoby ludzkiej. Prawo naturalne a sumienie.
Odrzucenie norm etycznych zamachem na godność i życie człowieka.
Współczesne problemy etyczne nauki. Próba wyznaczenia moralnych granic
badań i eksperymentów naukowych.
Wartości etyczne w wybranych systemach filozoficznych (idealizm, realizm,
materializm, relatywizm).
Problemy etycznej odpowiedzialności badacza.
Społeczne funkcje socjologii – nauka, teoria, krytyka społeczna.
Autonomia socjologii wobec sporów ideologicznych.
Socjologia jako narzędzie społecznych diagnoz. Niebezpieczeństwo
manipulacji socjotechnicznych.
Kodeks etyczny socjologa. Problemy etycznej odpowiedzialności socjologów –
działaczy, badaczy, komentatorów.
Wykorzystanie danych z badań socjologicznych. Zakres kontroli nad
ujawnianymi wynikami badań. Odpowiedzialność etyczna mass mediów.
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
IV. Literatura obowiązująca do zaliczenia modułu
1. Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008.
2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
3. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.
4. Dyoniziak R., Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Kraków 1997.
5. Etyka zawodowa ludzi nauki, red. J. Goćkowski – K. Pigoń, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991.
6. Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Warszawa 1996.
7. Kodeks Etyki Socjologa (z 25 marca 2012 r.)
8. Krymsky S., Nauka skorumpowana? Zapytania o niejasnych związkach nauki z biznesem,
Warszawa 2006.
9. Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2002.
10. Sułek A., Sondaż polski. Przygarść rozpraw o badaniach ankietowych, Warszawa 2001.
11. Sułek A., W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa, b.w.,
Warszawa 1990.
12. Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, wyd. 2 poszerz., t. 1-2, Kraków 2007.
13. Skorowski H. Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i
politycznej, Warszawa 1996.
14. Teichman J., Etyka społeczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
Download