ETYKA LEKARSKA dla VI roku

advertisement
Regulamin wewnętrzny obowiązuje od 01 października 2016 roku
w roku akademickim
2016 / 2017
ETYKA LEKARSKA
dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
studia stacjonarne jednolite magisterskie
kierunek: lekarski
ZAKŁAD HISTORII MEDYCYNY I ETYKI LEKARSKIEJ
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
[email protected]
Kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
LICZBA GODZIN: seminaria – 40 godz.
ECTS: 1
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę : dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
TEMATY SEMINARIÓW:
 Przysięga i przykazanie Hippokratesa, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Deklaracja
helsińska, tokijska, genewska, polskie kodeksy etyki lekarskiej- przedwojenny Kodeks Izb
Lekarskich, Zbiór zasad etyczno-deontologicznych polskiego lekarza, Kodeks Etyki
Lekarskiej, Europejska konwencja bioetyczna, Sądy lekarskie. Etyka a prawo medyczne.
 Przepisy prawne, normy etyczne wykonywania zawodów medycznych w Polsce.
 Ranga zawodu lekarza i odpowiedzialność zawodowa.
 Przepisy prawne i normy etyczne w relacji pacjent-lekarz ze szczególnym uwzględnieniem
empatycznego podejścia do pacjenta. Praca w zespole, środowisku wielokulturowymwielonarodowościowym
 Poszanowanie godności i prawa pacjenta przy wykonywaniu zawodu.
 Zasady etyczno-prawnego postępowania w przypadkach choroby, umierania i śmierci.
Problem eutanazji w świetle medycyny hippokratejskiej.
 Dylematy prawne i etyczne związane z reanimacją i uporczywą terapią.
 Transplantologia, eksperymenty medyczne-aspekty etyczne i prawne.
 Problem klonowania ludzi w aspekcie etycznym.
 Etyczne konsekwencje diagnostyki prenatalnej.
 Aspekty moralne podejmowanych badań i ich zastosowań.
 Regulacje prawne i etyczne dotyczące działań lekarza bez zgody pacjenta lub zastosowania
przymusu wobec pacjenta.
 Dokumentacja medyczna.
 Prawo autorskie. Korupcja w służbie zdrowia. Mobbing w zakładzie pracy. Przemysł
medyczny i farmaceutyczny.

Wzorce postaw godnych naśladowania. Ważność historii medycyny w nauczaniu Etyki
Lekarskiej.
REGULAMIN ZAJĘĆ:
1. ETYKA LEKARSKA jest dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Nauczania w Języku Angielskim kierunek: lekarski przedmiotem obowiązkowym, o łącznym
wymiarze 40 godzin dydaktycznych seminariów, kończącym się zaliczeniem.
2. Seminaria odbywają się systemem blokowym wg planu w sali nr 306 Zakładu Historii
Medycyny i Etyki Lekarskiej przy ul. Rybackiej 1.
3. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się punktualnie, co jest w równej mierze obowiązkiem
prowadzących i studentów. Osoby spóźnione, względnie przybywające na zajęcia w
wierzchnich okryciach, mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
4. Tematyka i terminy, jak również zakres wiadomości obowiązujących na seminariach, podane
są do wiadomości studentów w gablocie Zakładu Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej
mieszczącego się przy ul. Rybackiej 1, III piętro oraz na stronie internetowej Zakładu..
5. Studentów obowiązuje przygotowywanie się do zajęć. Przygotowanie do zajęć jest
kontrolowane przez nauczyciela prowadzącego seminarium. Studenci, którzy otrzymali ocenę
niedostateczną na sprawdzianie ustnym lub pisemnym, mają obowiązek zaliczyć dany temat u
nauczyciela prowadzącego w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania oceny niedostatecznej.
6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na jednym seminarium można uzyskać zaliczenie
z tym, że trzeba zaliczyć temat u osoby prowadzącej nie później niż 2 tygodnie po terminie
opuszczonego seminarium.
7. Opuszczenie zajęć 3 - krotnie bez usprawiedliwienia lub odrobienia będzie skutkowało nie
zaliczeniem przedmiotu.
8. Kierownik Zakładu może odstąpić od punktu 7 w wyjątkowych udokumentowanych
sytuacjach losowych studenta.
9. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie
końcowego kolokwium w formie sprawdzianu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu następuje
na ostatnim seminarium.
10. Zgodnie z zarządzeniem Nr 71 i Nr 72 /2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku JM Rektora
wprowadza się zakaz posiadania podczas egzaminów i zaliczeń urządzeń elektronicznych
umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość w celu uzyskania
pomocy w napisaniu egzaminu lub zaliczenia oraz o konsekwencjach podejrzenia
posiadania takich urządzeń podczas egzaminu lub zaliczenia.
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Abramsky L., Chapple J.: Diagnostyka prenatalna, Warszawa,1996
2. Bernard J.: Od biologii do etyki. Wydawnictwo Naukowe PWN sp. z o.o., Warszawa,1994
3. Biegański W.: Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej. Warszawa 1957
4. Dokumenty etyczne World Medical Association ( Deklaracja helsińska, tokijska i inne)
dostępne na stonie www.wma.net)
5. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań
biologii i medycyny(Rada Europy, Oviedo, kwiecień 1997)
6. Hołówka J.: Etyka w działaniu. Pruszyński i S-ka. Warszawa,2001
7. Heimann T.: Etyka lekarska i obowiązki lekarza. Deontologia. Warszawa 1917
8. Kielanowski T. (red.) Etyka i deontologia lekarska. PZWL. Warszawa 1985
9. Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 02 lutego 2004 roku
10. Komitet Etyki w Nauce PAN.: Dobre obyczaje w nauce (dokument na stronie
www.ken.pan.pl).
11. Łuków P.: Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta.Scholar.Warszawa,2005
12. Muszala A.: Wybrane zagadnienia etyczne z genetyki medycznej. Kraków,1998
13. Mac Intyre A.: Krótka historia etyki. Wydawnictwo Naukowe PAN. Warszawa,2012
14. Nowacka M.: Etyka a transplantacje. PWN. Warszawa 2003
15. Olejnik S.: Etyka lekarska,Katowice,1995
16. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
17. Singer P.: Etyka praktyczna. Przekł. z ang. A. Sagan. Warszawa,2003
18. Suchorzewska J.(red.), wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w medycynie.
Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2006
19. Szumowski W.: Historia medycyny. PZWL, Warszawa 1961
20. Tulczyński A.: Wzory osobowe polskiej deontologii lekarskiej. Polskie Towarzystwo
Higieniczne. Warszawa ,41,1993
21. Zasady dobrej praktyki badań klinicznych wydane przez Międzynarodową Konferencję ds.
Harmonizacji w 1996 r.
22. Ziółkowska-Rudowicz, E., Kładna, A. , Empatia jako jedna z ważnych umiejętności
klinicznych. W: A.Kładna (Red.). Pielęgniarstwo. Desmurgia. Stany zagrożenia życia.
Wydawnictwo PAM, Szczecin, 2007, s.9-21
Download