PRAWO MEDYCZNE dla V roku

advertisement
Regulamin wewnętrzny obowiązuje od 01 października 2016 roku
w roku akademickim
2016/ 2017
PRAWO MEDYCZNE
dla studentów V roku Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego
studia stacjonarne jednolite magisterskie
kierunek: lekarsko - dentystyczny
ZAKŁAD HISTORII MEDYCYNY I ETYKI LEKARSKIEJ
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
[email protected]
Kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
LICZBA GODZIN: ćwiczenia – godz. 8
ECTS: 0
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
TEMATY SEMINARIÓW:













Przepisy prawne funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej.
Podobieństwa i różnice między przepisami prawnymi a etycznymi .
Obowiązujące normy prawne wykonywania zawodów medycznych w Polsce.
Regulacje prawne świadczeń zdrowotnych
Podstawowe przepisy z zakresu prawa pracy
Odpowiedzialność moralna, etyczna, prawna, materialna i służbowa lekarza stomatologa
Prawne i etyczne aspekty relacji pacjent-lekarz stomatolog.
Prawa pacjenta
Regulacje prawne dotyczące działań lekarza stomatologa bez zgody pacjenta lub
zastosowania przymusu wobec pacjenta
Dokumentacja medyczna
Konsekwencje wynikające z nieznajomości przepisów prawnych i etycznych
Zasady prawne i etyczne ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Prawo medyczne a ekonomia
REGULAMIN WEWNĘTRZNY:
1. PRAWO MEDYCZNE jest dla studentów V roku Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego
kierunek: lekarsko – dentystyczny , przedmiotem obowiązkowym o łącznym wymiarze 8
godzin dydaktycznych – ćwiczeń - kończącym się zaliczeniem. Zajęcia odbywają się w
semestrze zimowym.
2. Ćwiczenia odbywają się w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej przy ul. Rybackiej
1 w sali nr 306 . Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy.
3. Terminy zajęć, zakres obowiązującej wiedzy i lista lektur są podane do wiadomości
studentów w gablocie Zakładu Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej mieszczącego się przy ul.
Rybackiej 1, III piętro oraz na stronie internetowej Zakładu.
4. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się punktualnie, co jest w równej mierze obowiązkiem
prowadzących i studentów. Osoby spóźnione, względnie przybywające na zajęcia w
wierzchnich okryciach, mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
5. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W razie usprawiedliwionej
nieobecności na ćwiczeniach, studenta obowiązuje zaliczenie tematu u nauczyciela
prowadzącego w ciągu 2 tygodni od daty opuszczonego zajęcia, jednak nie później niż
dzień przed terminem sprawdzianu końcowego (zaliczenia).
6. Opuszczenie zajęć (ćwiczeń) bez usprawiedliwienia lub odrobienia będzie skutkowało nie
zaliczeniem przedmiotu.
7. Kierownik Zakładu może odstąpić od punktu 6 w wyjątkowych udokumentowanych
sytuacjach losowych studenta.
8. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest spełnienie powyższych kryteriów oraz uzyskanie
zaliczenia. Formę zaliczenia pisemnego lub ustnego ustalają studenci na pierwszych zajęciach
z Kierownikiem Zakładu . Zaliczenie przedmiotu następuje na ostatnich ćwiczeniach.
9. Student może być zwolniony z zaliczenia przedmiotu, jeżeli łączna suma ocen z wszystkich
ćwiczeń będzie wynosiła 4,5 (ponad dobry) i 5,0 (bardzo dobry).
10. Zgodnie z zarządzeniem Nr 71 i Nr 72 /2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku J M Rektora
wprowadza się zakaz posiadania podczas egzaminów i zaliczeń urządzeń elektronicznych
umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość w celu uzyskania
pomocy w napisaniu egzaminu lub zaliczenia oraz o konsekwencjach wynikających z
posiadania takich urządzeń podczas egzaminu lub zaliczenia.
LITERATURA OBOWIĄZKOWA ( do wyboru) :
1. Biegański W.: Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej.PZWL,Warszawa,1957
2. Brzeziński T.: Etyka lekarska. PZWL, Warszawa 2002
3. Chyrowicz B.: O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Znak,Kraków,2008
4. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec
zastosowań biologii i medycyny (Rada Europy, Oviedo, kwiecień 1997r)
5. Fenigsen R.: Przysięga Hipokratesa. Rozważania o etyce i eutanazji. Świat Książki,
Warszawa 2010
6. Fenigsen R.: Eutanazja-śmierć z wyboru?. Wydawnictwo w drodze, Poznań 2002
7. Fiutak A.: Prawo w medycynie. C.H. Beck,2011
8. Hartman J.: Bioetyka dla lekarzy. Wolters Kluwer Polska,2011
9. Hołówka J.: Etyka w działaniu. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001
10. The Human Rights, Ethical and Moral Dimensions of Health Care. (Europejski
przewodnik po bioetyce, opracowany przez zespół ekspertów Rady Europy, zalecany
lekarzom Europy) Tłum.T.Jasudowicz, Toruń, 2005
11. Hope Tony, Medical Ethics: A Very Short Introduction. Oxford University Press, New
York 2004
12. Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 02 lutego 2004 roku
13. Komitet Etyki w Nauce PAN.: Dobre obyczaje w nauce. ( Dokument na stronie
www.ken.pan.pl )
14. Łuków P.: Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta. Scholar, Warszawa 2005
15. Nesterowicz M.: Prawo medyczne. Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2005
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w
sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz.U. Nr 31, poz.602)
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999r. w sprawie
stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. Nr54, poz.571)
18. Singer Peter.: Etyka praktyczna. Przekł. z ang. A. Sagan, W- wa 2003
19. Świerczyński M., Traple E.: Prawo farmaceutyczne. Wolters Kluwer Polska, 2011
20. Suchorzewska I. (red), wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w
medycynie. Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdański, 2006
21. Ziółkowska-Rudowicz E. ,Kładna A.: Empatia jako jedna z ważnych umiejętności
klinicznych (w:) Pielęgniarstwo. Desmurgia. Stany zagrożenia życia-podręcznik, (red.)
A.Kładna. Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin,2007, s. 9-20.
Download