Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

advertisement
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Lp
Elementy składowe sylabusa
Opis
1.
Nazwa przedmiotu
Bezpieczeństwo międzynarodowe
1a
Nazwa przedmiotu w języku
angielskim
2
Kod przedmiotu
3
Ilość punktów ECTS
4
Język wykładowy
polski
5
Grupa treści kształcenia, w
ramach której przedmiot jest
realizowany
- grupa treści podstawowych,
6
Typ przedmiotu
7
Rok studiów, semestr
Rok I uzupełniające (studia zaoczne), semestr letni
8
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
dr Patryk Tomaszewski
9
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy nie
jest nim osoba prowadząca dany
przedmiot
10
Forma prowadzenia przedmiotu
konwersatorium
11
Wymagania wstępne
brak
- przedmiot obowiązkowy,
Lp
Elementy składowe sylabusa
Opis
12
Liczba godzin dydaktycznych
30
13
Założenia i cele przedmiotu
14
Metody dydaktyczne
15
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a także
formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form zajęć
wchodzących zakres danego
przedmiotu
Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na
temat zagadnień teoretycznych związanych z
bezpieczeństwem
międzynarodowym.
Omówione zostanie postrzeganie bezpieczeństwa
w
poszczególnych
teoriach
stosunków
międzynarodowych. Przedstawiona zostanie
koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego, rola
organizacji międzynarodowych w zapewnieniu
bezpieczeństwa
oraz
ewolucja
systemu
bezpieczeństwa
międzynarodowego
po
zakończeniu zimnej wojny. Poszczególne
stanowiska teoretyczne będą ilustrowane za
pomocą wyjaśnień bieżących wydarzeń w
polityce międzynarodowej, takich jak wojna w
Iraku i Afganistanie, czy konflikt w Kosowie,
Gruzji, Bliskim Wschodzie, Kaszmirze.
Metody werbalne: opowiadanie, pogadanka;
Metody oglądowe: pokaz slajdów – power point;
Analiza – fragmentów artykułów naukowych i
popularnonaukowych
Ocena z zajęć jest składową dwuch ocen:
1. Za aktywny udział w zajęciach - ocenianie
ciągłe na zaajęciach (możliwa jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona);
2. Zaprezentowanie jdnego referatu
prezentowanego przed grupą studentów – na jego
ocenę składa się - jego wartość merytoryczna,
forma przekazu;
Lp
Elementy składowe sylabusa
Opis
1. Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego na
gruncie nauk społecznych: - zmieniające się
uwarunkowania (świat bipolarny i multilateralny
2. Przyczyny wojen - według Tukidydesa.
Bezpieczeństwo jako cel państwa w realistycznej (
w
tym
neoklasyczny),
liberalnej
i
postmodernistycznej
teorii
stosunków
międzynarodowych
3.Teorie geopolityczne: państwo organiczne,
teoria sfer wpływów, geopolityka globalna,
geostrategia.
4.
Teoria
bezpieczeństwa
zbiorowego.
Bezpieczeństwo zbiorowe a zbiorowa obrona.
Bezpieczeństwo
wspólne,
wszechstronne,
kooperatywne i defensywne.
5.
Organizacje
międzynarodowe
i
międzyrządowe a system bezpieczeństwa
(instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej
w dziedzinie bezpieczeństwa).
6. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
międzynarodowego:
- fundamentalizm, globalizacja, konflikty etniczne,
religijne, terroryzm, zagrożenia ekologiczne,
demograficzne, surowcowe (surowce strategiczne),
transnarodowa przestępczość.
7. Strategia bezpieczeństwa wybranych państw:
Rosja i Wspólnota Niepodległych Państw, Niemcy,
Francja, Wielka Brytania, USA, Izrael, Chiny,
Brazylia
8. Polska polityka obronna i bezpieczeństwa
- OBWE, polskie misje pokojowe, Rada Europy,
UE, NATO
16
Treści merytoryczne przedmiotu
oraz sposób ich realizacji
17
1. Czaputowicz Jacek, Bezpieczeństwo
międzynarodowe w teoriach stosunków
międzynarodowych, w: Bezpieczeństwo
międzynarodowe. Teoria i Praktyka, Katarzyna
Żukrowska, Małgorzata Grącik (red.), Oficyna
Wykaz literatury podstawowej i
Wydawnicza SGH, Warszawa 2005;
uzupełniającej, obowiązującej do
2. Nye S. Joseph, Konflikty międzynarodowe.
zaliczenia danego przedmiotu
Wprowadzenie do teorii i historii, WaiP, Warszawa
2008;
3. Zięba Ryszard (red), Bezpieczeństwo
międzynarodowe po zimnej wojnie. WAiP,
Warszawa 2008.
Lp
18
Elementy składowe sylabusa
Opis
Inne
Dyżu pół godziny przed pierwszymi ćwiczeniami
w czasie zjazdu
Kontakt mail: [email protected]
Download