Ćwiczenia 6 - zagadnienia zaliczeniowe

advertisement
Zagadnienia zaliczeniowe
ich istota i składowe
Leszek Baran
Kryminologia – ćwiczenia nr 6
• P_U01: student potrafi zauważyć, a także interpretować
niekorzystne zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne,
prawne, ekonomiczne) i łączyć je z problematyką
bezpieczeństwa
• P_U02: student potrafi wykazać się rozumieniem
przyczyn przestępczości oraz innych zjawisk ze sfery
patologii życia społecznego, analizowania przyczyn tych
zjawisk z punktu widzenia kryminologii oraz
zastosowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych
sprzyjających kształtowaniu pożądanego obrazu
społeczeństwa
Zagadnienia: ich zakres i składowe
efekt P_U01
• Zjawisko społeczne (rozumiane szeroko, czyli
każde, którego sprawcą jest człowiek lub
którego beneficjentem bądź ofiarą są ludzie –
jednostki, grupy, zbiorowości społeczne)
• Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa, a
więc konsekwencje zjawisk społecznych (czyt.
wyżej) w postaci demoralizacji, chuligaństwa,
zachowań przestępnych, zdarzeń przestępnych
itp..
Zagadnienia: ich zakres i składowe
efekt P_U02
• Wybrane zjawisko przestępne/przestępczość,
patologiczne – jako problem
• Uwarunkowania wskazanego zjawiska w
kontekście paradygmatów kryminologicznych
(klasycznego/neoklasycznego, pozytywistycznego,
antynaturalistycznego) i/lub wiktymologii
• Zaproponowanie rozwiązań – w odniesieniu do
wspomnianych uwarunkowań – które mogą
przyczynić się do ograniczenia problemu
(zjawiska)
Download